www.archive-dk-2012.com » DK » A » ANFB

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 6 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Ankenævnet for bedemandsbranchen
  Descriptive info: .. Klage.. Vedtægter.. Afgørelser.. Listen.. Statistik.. Hvis du vil klage.. På denne side finder du informationer om Ankenævnet for Bedemandsbranchen, herunder om hvad du skal gøre, hvis du vil klage over en ydelse fra en bedemand, om nævnets sammensætning, om sagerne, om sagsbehandlingen osv.. Ankenævnet for Bedemandsbranchen.. Carl Jacobsens Vej 35.. 2500 Valby.. Tlf.. 41 71 50 00.. Telefontid: mandag-fredag kl.. 10.. 00-12.. 00.. Telefax 41 71 51 00.. E-mail:.. kfst@kfst.. dk.. Ankenævnet er et privat ankenævn, og er godkendt af ministeren for økonomi- og erhvervsanliggender i medfør af 5 i.. Lov om forbrugerklager.. Bag ankenævnet står.. Danske Bedemænd, Begravelse Danmark og Forbrugerrådet.. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for ankenævnet.. Nævnet behandler klager fra forbrugere over bedemænd, der yder bistand i forbindelse med begravelser og bisættelser.. En klage kan angå samtlige omstændigheder i retsforholdet mellem parterne.. Du kan for eksempel klage over, at prisen på en begravelse eller bisættelse ikke svarer til det aftalte, at der er leveret flere ydelser end aftalt, eller at den leverede ydelse har været mangelfuldt udført.. Du kan også klage over en gravsten, hvis bedemanden har påtaget sig at levere gravstenen eller en inskription.. Bedemandsankenævnet tager stilling til konkrete, økonomiske tvister mellem parterne.. Du skal derfor fremsætte et krav om at få pengene helt eller delvist tilbage eller erstatning.. Hvordan klager man og andre praktiske spørgsmål.. Inden du klager til Bedemandsankenævnet, skal du have klaget til bedemanden, og han skal have afvist dit krav helt eller delvist.. Klageformular.. Klage indgives på en klageformular, som kan hentes her:.. Klageformular for ydelser vedr.. begravelser og bisættelser.. Klageformularen udfyldes og sendes til.. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.. Gebyr.. Når klagen er modtaget i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, opkræves et gebyr på 150 kr.. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis sagen afvises som uegnet til nævnsbehandling.. Hvem kan klage?.. Klagen skal indgives af den person, der har indgået aftale med bedemanden.. Det vil normalt være den person, som regningen  ...   du ikke har været berettiget til at tilbageholde.. Beløbet forrentes fra 30 dage efter regningens fremsendelse til dig og morarenten er Nationalbankens udlånsrente plus 7 % p.. a.. Renten reguleres i takt med en evt.. ændring af Nationalbankens officielle udlånsrente d.. 1.. januar og den 1.. juli hvert år.. Læs mere om renter på forbrug.. Er det nødvendigt at laden en advokat føre sagen?.. Sagen kan føres uden advokat.. Hvis du alligevel vælger at lade dig repræsentere af en advokat, skal du være opmærksom på, at du ikke i nævnet kan rejse krav om at få udgifterne til advokaten dækket.. Hvordan behandles sagen?.. Sagen behandles på skriftligt grundlag.. Dvs.. at du skal klage skriftligt, og hvis du i øvrigt har bemærkninger, skal du fremsende dem skriftligt.. Når klageformularen og klagegebyret er modtaget i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, sendes sagen til bedemanden, således at han kan svare på klagen, og give sin version af sagen.. Du vil modtage bedemandens svar til udtalelse.. Når sagen er tilstrækkeligt oplyst, vil den blive forelagt for Bedemandsankenævnet, der vil træffe afgørelse i sagen.. Bedemandsankenævnet består af en landsdommer, to forbrugerrepræsentanter og to repræsentanter fra bedemandsbranchen.. Når ankenævnet har truffet en afgørelse, vil afgørelsen blive sendt til parterne.. Afgørelsen er ikke bindende, men efterleves den ikke af bedemanden, kan du få hjælp til at udtage stævning, og du kan få fri proces til at føre sagen ved domstolene, hvis du opfylder de økonomiske betingelser herfor.. Bedemandens navn vil endvidere blive offentliggjort på en liste over erhvervsdrivende, der ikke følger Bedemandsankenævnets afgørelser.. Rykkere, overgivelse til inkasso, udtagelse af stævning mv.. Når klagen er indbragt for klagenævnet, kan bedemanden ikke fremsende rykkere, overgive sagen til inkasso eller udtage stævning mod dig.. Når du klager.. Hvad koster det at klage?.. Det koster 150,- at klage.. Hvor skal klagen sendes hen?.. Klagen skal sendes til følgende adresse:.. Hvor kan jeg finde klageformularen?.. Klage indgives på en klageformular, som kan hentes.. her.. Ankennævnet for Bedemandsbranchen sekretariatsbetjenes af..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Ankenævnet for bedemandsbranchen
  Descriptive info: Ankenævnet er oprettet af Brancheforeningen Danske Bedemænd, Begravelse Danmark samt Forbrugerrådet.. Nævnets kompetence.. 2.. Ankenævnet behandler klager fra forbrugere mod bedemænd, der yder bistand i forbindelse med begravelser og bisættelser.. Stk.. En sag kan angå samtlige omstændigheder i retsforholdet mellem parterne.. 3.. Klage kan rejses mod den, der efter retsplejelovens regler kan sagsøges ved dansk domstol om de spørgsmål, som klagen omfatter.. Aftaler om, at retstvister skal behandles ved voldgift eller andet særligt forum, udelukker ikke, at klage kan indgives til ankenævnet.. 4.. Ankenævnet kan ikke behandle sager, der er afgjort ved endelig dom, gyldig bindende voldgift eller retsforlig.. En voldgiftskendelse er kun bindende, såfremt forbrugeren forinden voldgiftssagen er blevet orienteret om muligheden for ankenævnsbehandling.. Så længe en sag verserer for ankenævnet, kan klagesagens parter ikke anlægge sag ved domstolene eller voldgiftsret om de spørgsmål, som klagen omfatter.. Hvis en sag er anlagt ved domstolene, og forbrugeren ønsker den indbragt for ankenævnet,.. hæver retten sagen og sender den til nævnet, medmindre det må anses for åbenbart, at der ikke kan gives forbrugeren medhold i klagen, eller sagen ikke skønnes egnet til behandling ved nævnet.. Hvis en sag er rejst ved voldgift eller andet særligt forum, og forbrugeren ønsker den indbragt for ankenævnet, skal sagen udsættes indtil den er behandlet af nævnet.. 5.. Udenfor ankenævnets kompetence falder sager, hvis behandling i henhold til lovgivningen er henlagt til offentlige myndigheder eller andre anke- eller klagenævn.. 6.. Når der er truffet afgørelse i en klagesag, kan hver af parterne indbringe sagen for domstolene.. Hvis afgørelser eller forlig indgået i forbindelse med klagebehandlingen ikke efterleves, kan Forbrugerstyrelsen på forbrugerens anmodning indbringe sagen for domstolene på forbrugerens vegne, jfr.. dog 21.. Nævnets sammensætning.. 7.. Ankenævnet består af en formand, som skal være dommer, samt et ligeligt antal repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser.. Formanden og nævnsmedlemmerne udnævnes af de stiftende organisationer for en 3-årig periode med mulighed for genudnævnelse.. De bag ankenævnet stående organisationer kan udpege en eller flere næstformænd for ankenævnet med samme kvalifikationer som formanden.. Til ankenævnet knyttes et sekretariat, der fungerer uafhængigt af de stiftende organisationer.. Såfremt det er nødvendigt for behandling af sagerne udpeger ankenævnet efter indstilling fra de bag ankenævnet stående organisationer et antal sagkyndige, der bistår sekretariatet under sagens forberedelse eller ved sagens behandling i nævnet.. Habilitet.. 8.. Ingen må deltage i behandlingen af en sag, når.. 1).. vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,.. 2).. vedkommendes ægtefælle eller samlever, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, eller er repræsentant for nogen der har en sådan interesse,.. 3).. der i øvrigt foreligger omstændigheder, der er egnede til at vække tvivl om vedkommendes fuldstændige upartiskhed.. Den, for hvis vedkommende nogle af de i stk.. 1 nævnte forhold foreligger, skal omgående underrette ankenævnets formand herom.. Ankenævnets formand træffer beslutning om, hvorvidt en person, som følge af bestemmelsen i stk.. 1, ikke kan deltage i behandlingen af sagen.. Sekretariatets opgaver.. 9.. Sekretariatet har til opgave at besvare skriftlige, telefoniske eller personlige henvendelser til ankenævnet og forberede klagesagerne til nævnsbehandling.. Sekretariatet påser, at følgende betingelser for behandling i ankenævnet er opfyldt:.. at forbrugeren forgæves har rettet henvendelse til den erhvervsdrivende,.. at klagegebyret er indbetalt.. Klager, der indsendes til ankenævnet, men som henhører under et andet godkendt privat klage- eller ankenævn eller under Forbrugerklagenævnet, videresendes af sekretariatet hertil.. Henhører klagen ikke under et godkendt privat klage- eller ankenævns eller Forbrugerklagenævnets.. virksomhedsområde, kan forbrugeren henvises til at anlægge sag ved de almindelige domstole, i hvilken forbindelse sekretariatet oplyser forbrugeren om muligheder for retshjælp og fri proces samt dækning af sagsomkostninger over en eventuel retshjælpsforsikring.. 11.. Er det utvivlsomt, at sagen falder udenfor nævnets kompetence og dermed ikke kan behandles af ankenævnet, giver sekretariatet forbrugeren meddelelse herom og begrunder overfor forbrugeren denne afgørelse.. Forbrugeren gøres samtidig opmærksom på, at afgørelsen vil kunne indbringes for nævnet, hvilket sker ved sekretariatets foranstaltning, såfremt forbrugeren fremsætter ønske herom.. 12.. Sekretariatet videresender forbrugerens klage til den erhvervsdrivende til udtalelse.. Når sekretariatet har modtaget svar fra den erhvervsdrivende, forelægges dette for forbrugeren til udtalelse.. Sekretariatet drager i øvrigt omsorg for sagens oplysning og fremskaffer af egen drift det fornødne retlige og faktiske grundlag for afgørelsen, herunder at der indhentes en skriftlig sagkyndig erklæring, hvis det er nødvendigt for at træffe afgørelse i sagen.. Sekretariatet sørger for, at hver af parterne får kendskab til oplysninger fra modparten, som er af betydning for sagens afgørelse, og til eventuelle skriftlige sagkyndige erklæringer.. Sekretariatet vejleder i fornødent omfang parterne om deres retsstilling.. Sekretariatet fastsætter en frist på normalt 14 dage for parterne til at afgive de under stk.. 1 nævnte udtalelser og eventuelle andre udtalelser, som sekretariatet finder påkrævet.. Fristen regnes fra datoen for sekretariatets anmodning til  ...   formandsafgørelser efter stk.. Sager, hvori formanden har truffet afgørelse på nævnets vegne skal forelægges på næstkommende nævnsmøde.. Hvert af nævnets medlemmer kan på dette møde beslutte, at sagen skal undergives almindelig nævnsbehandling.. 19.. Ankenævnet tilsender efter hvert kvartal Forbrugerstyrelsen kopi af de af ankenævnet trufne afgørelser, herunder afvisninger.. Genoptagelse.. 20.. Formanden kan beslutte, at en sag, hvori der er truffet afgørelse, skal genoptages, hvis særlige grunde taler herfor, herunder navnlig i tilfælde af:.. lovligt forfald hos en part, som ikke har ytret sig i sagen,.. nye oplysninger, som hvis de havde foreligget under nævnsbehandlingen må antages at ville have medført et andet udfald af sagen.. En anmodning fra den erhvervsdrivende om genoptagelse af klagesagen, der er indgivet skriftligt til nævnet inden 30 dage fra forkyndelsen af afgørelsen har opsættende virkning.. Fristen på 30 dage regnes herefter fra det tidspunkt, hvor anmodningen om genoptagelse er blevet afvist, eller hvor nævnet har truffet afgørelse i genoptagelsessagen.. Anmodninger om genoptagelse, der indgives af den erhvervsdrivende senere end 30 dage efter forkyndelsen, afvises.. Tvangsfuldbyrdelse.. 21.. Nævnets afgørelse i klagesagen kan tvangsfuldbyrdes i forhold til den erhvervsdrivende efter udløbet af 30 dage efter forkyndelsen eller afvisningen af genoptagelsen, medmindre den erhvervsdrivende forinden har givet skriftlig meddelelse til nævnet om, at den pågældende ikke ønsker at være bundet af afgørelsen.. En anmodning til fogedretten om tvangsfuldbyrdelse skal være bilagt den nævnsafgørelse, der danner grundlag for anmodningen om tvangsfuldbyrdelse, og en erklæring fra nævnet om, at den erhvervsdrivende ikke inden for 30 dage efter forkyndelsen eller afvisningen af genoptagelsen har meddelt, at den pågældende ikke ønsker at være bundet af afgørelsen.. Information og offentliggørelse.. 22.. Ankenævnet opretter en hjemmeside, som indeholder de væsentligste informationer om ankenævnet og dets formål, herunder kompetence, klageadgang, sagsbehandlingstid samt udvalgte afgørelser.. Klagers navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf.. stk.. 23.. Ankenævnet offentliggør på hjemmesiden navne på de erhvervsdrivende, som ikke efterlever nævnets afgørelser.. Såfremt en afgørelse er indbragt for retten, kan offentliggørelse efter stk.. 1 ikke ske, før endelig afgørelse fra retten foreligger.. Såfremt der er sket offentliggørelse af navnet på en erhvervsdrivende, og afgørelsen efterfølgende efterleves, skal oplysningerne om den erhvervsdrivende slettes fra hjemmesiden.. Oplysninger om en sag kan ikke fremgå af hjemmesiden i mere end et år.. 24.. Enhver kan ved henvendelse til ankenævnets sekretariat forlange at blive gjort bekendt med ankenævnets afgørelser, hvis disse kan identificeres.. Navne på forbrugerne skal anonymiseres.. Sekretariatet kan enten ved fotokopi eller elektronisk fremsende kopi af afgørelser.. Sekretariatet kan til dækning af omkostningerne fastsætte et gebyr for udlevering af fotokopier.. Gebyr og omkostninger.. 25.. Ingen af parterne betaler omkostninger ved nævnsbehandlingen til den anden part.. Erkendt, skyldige og forfaldne beløb skal være betalt, inden klagen fordres afgjort af nævnet.. På begæring fra den erhvervsdrivende, kan nævnet i særlige tilfælde bestemme, at omtvistede beløb, som ellers var forfaldne til betaling, deponeres helt eller delvist, eller at der stilles sikkerhed herfor i bank, sparekasse eller som forsikringsgaranti, inden sagen kan fordres afgjort af nævnet.. 26.. For behandling af en klage ved ankenævnet skal forbrugeren betale et gebyr på kr.. 150,00.. Gebyret tilbagebetales til forbrugeren, hvis forbrugeren får medhold i klagen eller hvis sagen afvises som uegnet til behandling.. 27.. En erhvervsdrivende skal betale et beløb for behandling af sagen, hvis.. forbrugeren får helt eller delvist medhold i sin klage, eller.. sagen forliges under nævnsbehandlingen.. For den erhvervsdrivende udgør det beløb, der skal betales for sagens behandling, jfr.. 1, pkt.. 1 og 2, kr.. 800,00.. Det i stk.. 2 nævnte beløb fastsættes som et standardbeløb, som meddeles den erhvervsdrivende allerede ved sagens begyndelse.. Omkostningerne ved behandlingen af en sag, der forliges.. inden.. nævnsbehandling, udgør kr.. 800,-.. Af dette beløb betaler den erhvervsdrivende kr.. 400,-, medens erhvervsorganisationerne bag nævnet afholder resten.. Regnskab og drift.. 28.. Nævnet udarbejder årligt et regnskab, en opgørelse over omkostninger forbundet med behandlingen af sager samt en årsrapport om aktiviteterne i det forløbne år og administration i øvrigt.. Der skal heri tillige oplyses om efterlevelsesprocent på afgørelserne.. Kopi af disse sendes til Økonomi- og Erhvervsministeriet, Forbrugerstyrelsen samt de stiftende organisationer.. Regnskabsåret er kalenderåret.. Vedtægtsændringer.. 29.. Til vedtagelse af ændringer af nærværende vedtægter kræves enighed mellem de stiftende organisationer.. Vedtægtsændringerne skal godkendes af Økonomi- og Erhvervsministeren.. Opløsning af ankenævnet.. 30.. De bag ankenævnet stående forbrugerorganisationer og brancheorganisationer kan med 1 års varsel opsige aftalen, hvorved ankenævnet opløses.. Der skal fastsættes betryggende vilkår for afvikling af verserende sager mv.. Overgangsbestemmelser.. 31.. Bestemmelserne i 15, stk.. 5, 16, 20, stk.. 2 og 3, og 21 finder kun anvendelse på sager indbragt for nævnet efter 1.. januar 2010.. Bestemmelsen i 7, stk.. 1, om at nævnets formand og eventuelle næstformænd skal være dommere, finder kun anvendelse på nyudnævnelser.. Formænd og eventuelle næstformænd, der ikke er dommere, og som er beskikket inden 1.. januar 2010, kan forblive i hvervet indtil udløbet af bekikkelsen.. Genbeskikkelse kan ikke finde sted.. Kort om ankenævnet.. Ankenævnet blev oprettet i 2006 og har sekretariat i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen..

  Original link path: /index.php?page=1
  Open archive

 • Title: Ankenævnet for bedemandsbranchen
  Descriptive info: Her vil du kunne finde principielle afgørelser fra Ankenævnet for bedemandsbranchen.. Mest nærliggende at klageren selv havde undersøgt størrelsen af begravelseshjælpen.. Klageren måtte anses for at være fuldt bekendt med prisen, som hun ikke havde gjort indsigelse imod og kunne ikke have en berettiget forventning om, at den offentlige begravelseshjælp ville dække alle omkostninger.. (Sag 11/02390).. Offentliggjort 2011-07-08 :.. Klage over mangler kunne ikke imødekommes.. Klageren kunne ikke gøre mangelsbeføjelser gældende over for bedemanden og bedemanden havde ikke udvist retsfortabende passivitet.. (Sag 11/00748).. Bedemandens risiko at aftalegrundlaget var upræcist skrevet.. Bedemanden, der havde udfærdiget aftalesedlen mellem parterne, var den nærmeste til at bære risikoen for, at der var uklarhed om størrelsen på et beløb.. (Sag 11/02310).. Bedemandens risiko, at klageren bestilte et forkert gravsted.. Bedemanden havde indrettet sin virksomhed på udbud af pakkeløsninger, og det var derfor hans risiko, at klageren ved en fejl bestilte et gravsted, der ikke var omfattet af den pakkeløsning, som klageren havde aftalt med bedemanden.. (Sag 11/00749).. Bedemandens ydelse var mangelfuld, men honoraret var nedsat til et rimeligt beløb.. Da bedemandens ydelse var mangelfuld, var der som udgangspunkt grundlag for et afslag.. Bedemanden havde dog nedsat sit krav så meget, at der ikke var grundlag for yderligere afslag.. (Sag 10/08748).. Bedemanden havde ikke udvist passivitet.. Bedemandens regning var ikke urimelig, og nævnet fandt ikke, at klageren havde haft en berettiget forventning om ikke at skulle betale noget for indklagedes ydelser.. Der forelå derfor ikke retsfortabende passivitet.. (Sag 10/07671).. Klage over de opkrævede priser.. Nævnet fandt, at bedemandens priser ikke kunne anses for at være urimelige.. (Sag 10/02526).. Offentliggjort 2011-01-27 :.. Bedemand krævede erstatning, da klageren trådte tilbage fra aftalen.. Bedemanden kunne ikke kræve erstatning, men var berettiget til betaling for  ...   evt.. prisstigning, hvis der blev valgt et andet gravsted.. (Sag 08/04880).. Klage over bedemandens rådgivning om begravelseshjælp.. Klageren forventede på baggrund af bedemandens rådgivning at få udbetalt det højeste beløb.. Sag (08/05472).. Kritisabelt at bedemanden ikke tilbød klageren at se sin afdøde mand.. Nævnet fandt, at det er et naturligt led i en bedemandsvirksomhed at sørge for, at et evt.. ønske om at se afdøde en sidste gang opfyldes.. (Sag 08/04566).. Arving krævede erstatning for en brillantbesat vielsesring.. Bedemanden havde ikke set en brillantbesat ring på afdøde, og da der var givet modstridende oplysninger, kunne nævnet ikke træffe afgørelse i sagen.. (Sag 08/04556).. Offentliggjort 2010-12-20 :.. Blomsterarrangement og musik var ikke klar til ceremoni i kapellet.. Fritagelse for betaling af honorar, da bedemanden ikke havde leveret den aftalte ydelse.. (Sag 08/03998).. Offentliggjort 2010-01-11 :.. Stenhuggerarbejde udført i strid med indgået aftale.. Fritagelse for betaling af inskription på sten og erstatning for den ødelagte sten, da stenhuggerarbejdet er udført i strid med den indgåede aftale (j.. nr.. 284/11-7).. Offentliggjort 2008-08-26 :.. Bedemand havde ikke dokumenteret, at der var behov for alle rustvognskørsler.. Prisen blev nedsat, da bedemanden ikke havde dokumenteret, at der var behov for alle rustvognskørsler (j.. 284/11-5).. Bisættelse blev dyrere end oplyst i prisoverslag.. Aftale om bisættelse blev dyrere end oplyst i det skriftlige overslag.. (j.. 284/11-4).. Prisoverslag ikke udleveret.. Klage over prisen på en bisættelse.. Prisoverslag ikke udleveret (j.. 284/11-1).. Klage over at regningen var for høj i forhold til den leverede ydelse.. Nævnet fandt, at der var indgået en bindende aftale om udførelse af bedemandsydelser til den anførte pris.. (283/11-6).. Prisen for bisættelse svarede ikke til det lovede.. Klage over at prisen for en bisættelse ikke svarede til det lovede (j.. 284/11-3)..

  Original link path: /index.php?page=3
  Open archive
 •  

 • Title: Ankenævnet for bedemandsbranchen
  Descriptive info: Liste over erhvervsdrivende, der ikke efterlever ankenævnets afgørelser.. Her vil du kunne finde en liste over bedemænd, der ikke har efterlevet ankenævnets afgørelse..

  Original link path: /index.php?page=5
  Open archive

 • Title: Ankenævnet for bedemandsbranchen
  Descriptive info: Her vil du kunne følge med i statistikken for afgørelserne..

  Original link path: /index.php?page=4
  Open archive

 • Title: Ankenævnet for bedemandsbranchen
  Descriptive info: Ugyldig forespørgsel: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 Hele forespørgslen: SELECT id, title, article FROM page WHERE id =..

  Original link path: /index.php?page=
  Open archive •  


  Archived pages: 6