www.archive-dk-2012.com » DK » A » ABTM

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 46 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Forside
  Descriptive info: .. Forside.. Klagevejledning.. Klageskema.. Afgørelser.. Om os.. Søg.. Velkommen.. Ankenævnet for Bus, Tog og Metro behandler klager fra kunder over problemer oplevet i bus, tog eller metro, hvis kunden allerede har rettet skriftlig henvendelse til trafikselskabet uden at opnå en tilfredsstillende ordning.. Hvis du vil klage til ankenævnet, skal du benytte vores klageskema, som du kan udfylde her på hjemmesiden.. Du kan også få klageskemaet tilsendt ved at skrive eller ringe til sekretariatet.. Det kan nytte at klage til ankenævnet.. Ved en klagebehandling foretages en fornyet, individuel og konkret vurdering af sagen både i trafikselskabet og i ankenævnet.. Klagesagerne har indtil nu medført temmelig mange revurderinger i trafikselskaberne, der samlet set har frafaldet ca.. 40 % af sagerne, som har været indbragt for ankenævnet.. Adresse..  ...   Værd at vide:.. Før du kan klage, skal du have haft rettet.. skriftlig.. henvendelse til trafikselskabet.. Hændelsen, der ligger til grund for uenigheden med selskabet, skal have fundet sted den.. 01.. 01.. 2009 eller senere.. Klagen.. skal.. indgives på ankenævnets klageskema.. Sagsbehandlingen påbegyndes først.. efter at klagegebyret er modtaget.. på ankenævnets konto i Nordea.. reg.. nr.. 2149 konto nr.. 7562405970.. Det koster 160 kr.. at klage.. Hvis klagen angår et mindre beløb end 160 kr.. , er gebyret 80 kr.. Hvis du får medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret.. Før du beslutter dig for at klage.. , er det en god idé at undersøge om ankenævnet tidligere har truffet afgørelse i en sag, der minder om din.. Du kan læse ankenævnets afgørelser ved at klikke her:..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Klagevejledning
  Descriptive info: Klagebehandling.. Gebyr.. Sagsbehandling.. Berostillelse.. Afgørelse.. Offentliggørelse.. Fri proces mv.. I kolonnen til venstre kan du klikke dig ind på underpunkterne.. Før du beslutter dig for at indgive en klage, kan det være en god idé at undersøge om ankenævnet har truffet afgørelse i sager, der minder om din.. Du kan læse ankenævnets afgørelser under fanen Afgørelser..

  Original link path: /klagevejledning/
  Open archive

 • Title: Klageskema
  Descriptive info: Passagerens fornavn *.. Passagerens efternavn *.. Passagerens Adresse *.. Klagerens fornavn.. (– hvis en anden end passageren).. Klagerens efternavn.. Klagerens adresse – hvis en anden end passagerens *.. Klagerens E-mail (VIGTIGT).. Klagers telefonnummer fastnet.. Klagers mobilnummer.. Hvilket trafikselskab klager du over – (anfør det selskab, der står i brevhovedet på det afslag, du vil klage over) *.. Hvilket beløb drejer uenigheden med selskabet sig om ? (Hvis det er 160 kr.. eller derover, er klagegebyret 160 kr.. Hvis det er under 160 kr.. ).. Reg.. og kontonummer til klagers bank  ...   klage.. Anfør det journalnummer, som trafikselskabet har brugt i korrespondancen med dig *.. Datoen for selskabets afgørelse *.. Datoen for den hændelse, som uenigheden med selskabet vedrører.. Du skal være opmærksom på, at det skal være 1.. 1.. 2009 eller senere *.. Beskriv hvad klagen vedrører *.. Hvad vil du opnå med at klage over trafikselskabet*.. Du skal indbetale klagegebyret til ankenævnets konto reg.. nr.. 2149 kontonummer 7562 405 970 i Nordea.. Der bliver ikke oprettet en sag, før gebyret er modtaget.. Husk at påføre passagerens for- og efternavn på indbetalingen..

  Original link path: /klageskema/
  Open archive
 •  

 • Title: Afgørelser
  Descriptive info: Principielle spørgsmål.. Rejsekort.. Kontrolafgift- udstedt til rette person?.. Erstatningssager.. Kontrollør-adfærd.. Straksbillettering.. Kvittering ikke billet.. Betalingsautomat ude af drift.. Ingen billet.. SMS-billet.. Ikke vist kort/billet.. Fejl på klippemaskine.. Misbrug af periodekort.. Rejst på forkert billet/kort.. Rejst i spærretiden.. For få zoner.. Chauffør ikke ændret zone.. Kørt for langt/forkert.. Ikke forsøgt at  ...   udstedt billetten/spurgt chauffen.. REJSETIDSgaranti.. Refusion.. Du kan læse ankenævnets afgørelser ved at klikke på sagstypen i menuen til venstre.. Hvis du vil søge på et konkret sagsnummer eller et ord, skal du anvende funktionen under fanebladet "Søg".. På denne side kan du læse ankenævnets afgørelser og søge i menuen under emner..

  Original link path: /afg%C3%B8relser/
  Open archive

 • Title: Om os
  Descriptive info: Forretnings-udvalget.. Kompetence.. Relevante love og bekendtgørelser.. Sammensætning.. Sekretariatet.. Tilsluttede trafikselskaber.. Vedtægter efter 1.. januar 2010.. Vedtægter før 1.. Årsberetning.. Ankenævnet for Bus, Tog og Metro er godkendt af økonomi -og erhvervsministeren og er oprettet den 1.. februar 2009 i henhold til lov nr.. 456 af 10.. juni 2003 om forbrugerklager.. CVR nummeret er 32 03 64 73.. Ankenævnet behandler civilretlige tvister – det vil sige hovedsageligt tvister, der vedrører et økonomisk mellemværende mellem klageren og et trafikselskab i Danmark.. Forholdet, som tvisten vedrører, skal være opstået den 1.. januar 2009 eller senere i forbindelse med rejse med  ...   klage, skal klageren have rettet skriftlig henvendelse til trafikselskabet og forgæves have søgt at få en tilfredsstillende ordning med selskabet.. Ankenævnet kan også behandle klager vedrørende rejser til udlandet med kollektiv trafik, solgt af udbydere med sæde i Danmark.. Hvis sagen allerede er afgjort ved dom eller retsforlig, kan man ikke klage til ankenævnet.. Ankenævnets afgørelser kan ikke ankes til anden myndighed, men hver af parterne kan anlægge sag ved domstolene om de spørgsmål, som klagesagen har omfattet, når ankenævnet har afgjort sagen.. Ankenævnets sagsbehandling foregår efter principperne i forvaltningsloven og offentlighedsloven, og medlemmerne er undergivet tavshedspligt..

  Original link path: /om_os/
  Open archive

 • Title: Søg efter afgørelser
  Descriptive info: Søg efter afgørelser.. Du kan søge på et specifikt sagsnummer eller på et ord, hvis det indgår i afgørelsens undertitel.. Hvis du søger på ord og der vises sagsnummer, skal du taste dette nummer ind i søgefeltet for at kunne læse afgørelsen..

  Original link path: /afg%C3%B8relser/soeg/
  Open archive

 • Title: Klagebehandling
  Descriptive info: Hvis du ønsker at klage til ankenævnet, skal du være opmærksom på, at der er en række betingelser, der skal være opfyldt:.. Den tvist, du har med trafikselskabet, skal angå en omstændighed, der er indtruffet den 1.. januar 2009 eller senere.. Inden du klager, skal du have rettet skriftlig henvendelse til trafikselskabet og forgæves have søgt at få en tilfredsstillende ordning med selskabet.. Hvis der allerede er afsagt en dom eller indgået et retsforlig mellem dig og trafikselskabet, kan ankenævnet ikke behandle klagen.. Det er et  ...   hjemmeside, kan du kontakte ankenævnets sekretariat på e-mail.. mail@abtm.. eller på telefon 36 13 18 91 onsdag-fredag fra 9.. 30 – 11.. 30 og bede om at få tilsendt et klageskema.. Vi ser helst, at du klager via vores hjemmeside, eller scanner klageskemaet til.. men hvis du ikke har mulighed for dette, kan du telefaxe klageskemaet til 36 13 18 77 eller sende det til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro, Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby.. Det bemærkes, at ankenævnets korrespondance og afgørelser er på dansk..

  Original link path: /klagevejledning/klagebehandling/
  Open archive

 • Title: Gebyr
  Descriptive info: Hvis det omtvistede beløb er mindre end 160 kr.. , er klagegebyret 80 kr.. Du får gebyret tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen, eller hvis klagen trækkes tilbage inden ankenævnsbehandlingen, hvis sagen afsluttes med forlig inden ankenævnsbehandlingen, eller hvis ankenævnet ikke kan behandle klagen.. Først når gebyret er modtaget i ankenævnet, kan sekretariatet påbegynde sagsbehandlingen.. Gebyret indbetales til ankenævnets bankkonto i Nordea, med reg.. 2149, kontonummer 7562 405 970.. Husk at påføre passagerens navn på indbetalingen..

  Original link path: /klagevejledning/gebyr_/
  Open archive

 • Title: Sagsbehandling
  Descriptive info: Sagsbehandling/sagsbehandlingstider.. Inden sekretariatet forelægger sagen til afgørelse for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro, sikrer sekretariatet sig, at de oplysninger, som er relevante for nævnets afgørelse, fremgår af sagen.. Under sagens forberedelse vil parterne modtage kopi af de oplysninger og udtalelser, som sekretariatet indhenter hos den anden part og blive bedt om at kommentere disse.. Sekretariatet afslutter sagen, hvis trafikselskabet under sagens forberedelse opfylder klagerens krav, eller hvis klageren frafalder sin klage.. Det er et mål, at sagsbehandlingstiden ikke overstiger 6 måneder – dette vil dog kunne variere efter bl.. a.. sagstype og travlhed i sekretariatet..

  Original link path: /klagevejledning/sagsbehandling/
  Open archive

 • Title: Berostillelse
  Descriptive info: Når trafikselskabet modtager klagen fra ankenævnet, skal selskabet stille den fortsatte behandling af sagen i bero.. Dette betyder, at trafikselskabet hverken må sende rykkerbreve, sende sagen til inkasso eller udtage stævning mod klageren om de forhold, som klagesagen angår.. Klageren kan heller ikke anlægge sag ved domstolene mod selskabet om de forhold, som klagen vedrører, så længe klagen er under behandling i ankenævnet..

  Original link path: /klagevejledning/berostillelse/
  Open archive

 • Title: Afgørelse
  Descriptive info: Når klagesagen er oplyst tilstrækkeligt, vil den blive forelagt for ankenævnet, der træffer afgørelse på et møde.. Ankenævnet holder møde hvert kvartal.. Ankenævnets afgørelse er skriftlig og bliver sendt til både klageren og trafikselskabet.. Det vil fremgå af afgørelsen, om klageren eller trafikselskabet skal betale gebyr for sagens behandling.. Der fastsættes en frist på normalt 30 dage til parternes opfyldelse af afgørelsen.. Trafikselskabet er bundet af afgørelsen, med mindre selskabet inden 30 dage efter, at afgørelsen er sendt til parterne, skriftligt har meddelt ankenævnet, at selskabet ikke ønsker at være bundet af afgørelsen.. Sker dette, sender sekretariatet efter anmodning  ...   skønnes egnet til behandling i ankenævnet, kan formanden afvise klagen.. Formanden kan endvidere afgøre en sag, hvis det på baggrund af nævnets hidtidige praksis m.. v.. , må anses for sikkert, hvorledes sagen skal afgøres.. Hvis klageren ikke får medhold i klagesagen, kan der ikke klages til andre ankeinstanser.. Er man uenig i nævnets eller formandens afgørelse og vil forsøge at få den ændret, må man anlægge sag ved domstolene.. Om der kan bevilges fri proces eller retshjælp hertil, afhænger af, om visse betingelser er opfyldt.. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til eget forsikringsselskab og via.. www.. domstol..

  Original link path: /klagevejledning/afgoerelse/
  Open archive •  


  Archived pages: 46