www.archive-dk-2012.com » DK » A » ADV-JC

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 6 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Advokatfirmaet Jacob Christoffersen
  Descriptive info: .. FORSIDE.. OM ADVOKATFIRMAET.. ARBEJDSOMRÅDER.. FORRETNINGSBETINGELSER.. MEDARBEJDERE.. HER FINDER DU OS.. Advokatfirmaet Jacob Christoffersen er nordfyns største advokatfirma med hovedkontor i Bogense og afdeling i København.. Advokatfirmaet Jacob Christoffersen er et serviceminded og moderne advokatfirma, som leverer både privat- og erhvervsretlig rådgivning.. Vi gør meget ud af at lytte til vores klienter og  ...   bliver til i samarbejde med klienten.. Går du og tumler med juridiske spørgsmål, er du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak eller ringe og aftale et møde.. Adelgade 90 | 5400 Bogense | Telefon: 64 81 11 71 | Fax: 64 81 25 71 | E-mail: jacob@adv-jc.. dk..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Advokatfirmaet Jacob Christoffersen
  Descriptive info: Advokatfirmaet Jacob Christoffersen er Nordfyns største advokatkontor, grundlagt i 1915, med hovedkontor i Bogense i nye dejlige lokaler.. Arbejdsområder.. Advokatfirmaet Jacob Christoffersen har et højt serviceniveau og beskæftiger sig med de fleste områder indenfor juraen - både i forhold til private og erhvervslivet - fra ejendomshandler og dødsboer til erhvervsret og konkurser.. Firmaet har ydermere international erfaring med erhvervsopgaver i bl.. a.. Europa og Asien og trækker på et bredt netværk af specialister, herunder revisorer og advokatkolleger, som sætter os i stand til at løse  ...   altid til i samarbejde med klienten.. Inden vi rådgiver i de enkelte sager, gør vi meget ud af at sætte os grundigt ind i sagen og lytte til vores klienter.. Vores løsningsforslag skal komme klienten mest til gode og sikre at klienten ikke får ubehagelige overraskelser.. Moderne og mobil rådgivning.. Advokatfirmaet er en moderne og mobil virksomhed, som yder rådgivning uanset hvor i landet, du befinder dig.. Vi har kontorer på Fyn og Sjælland, men kommer gerne til dig, hvis du skulle have behov for det..

  Original link path: /firmaet.html
  Open archive

 • Title: Advokatfirmaet Jacob Christoffersen
  Descriptive info: Juristerne hos advokatfirmaet Jacob Christoffersen beskæftiger sig med de fleste områder inden for juraen - både i forhold til erhvervslivet og privat personer.. Er der specialområder vi ikke dækker, kontakter vi altid specialister i vort omfattende netværk for at sikre klienten den bedste og mest kvalificerede rådgivning på området.. Nedenfor følger en liste over de juridiske områder, advokatfirmaet dækker.. Arbejds- og ansættelsesret.. Personskade- og arbejdsskadesager.. Civile retsager, voldgiftssager,  ...   m.. v.. Familie- og arveret: Dødsbobehandling, ægtepagter, testamenter, separation og skilsmisse, forældremydigheds-, bopæls- og samværssager.. Fast ejendom: Køb og salg af fast ejendom, andelsboliger, mangler.. Gartneri og landbrug.. Immaterialret, herunder varemærkeret, ophavsret, IT- og EDB-ret.. Insolvensret: Betalingsstandsning, tvangsakkord, konkurs og gældssanering.. Lejeret: Boliglejekontrakter, erhvervslejekontrakter samt rådgivning herom.. Konfliktløsning - forligsmægling.. Miljøret: Jord- og luftforurening, spildevand, støj og affald, naturbeskyttelse.. Offentlig ret: Kommune, forsyningsselskaber, udbudsregler.. Skatteret, Rådgivning og skattesager.. Strafferet..

  Original link path: /omraader.html
  Open archive
 •  

 • Title: Advokatfirmaet Jacob Christoffersen
  Descriptive info: Forretningsbetingelser.. April 2012.. §1: Forretningsbetingelsernes gyldighed.. Nærværende forretningsbetingelser gælder mellem Advokatfirmaet Jacob Christoffersen og klienten i alle forhold, hvor der ikke er truffet anden udtrykkelig aftale.. §2: Bistanden til klienten.. Advokatfirmaet Jacob Christoffersen vil, i forbindelse med at vi påtager os en sag, afgive en skrivelse til klienten omhandlende de væsentligste elementer i vor bistand, medmindre der har været en mundtlig drøftelse af disse, eller de på anden måde fremgår af sammenhængen.. Advokatfirmaet Jacob Christoffersen forpligter sig til at varetage klientens særinteresser med kvalificeret juridisk bistand, leveret til aftalt tid og i aftalt omfang.. Endvidere tilstræbes den for klienten billigst mulige løsning, og der rådgives når det er hensigtsmæssigt om forligsmuligheder og alternativ konfliktløsning.. Alle opgaver udføres inden for lovens rammer, herunder retsplejelovens regler for advokater, Advokatrådets advokat etiske regler, samt anden relevant lovgivning, herunder Lov om hvidvask.. Advokatfirmaet Jacob Christoffersen opbevarer alle sagsakter på arkiv i mindst fem år fra sagens afslutning.. Originale dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning, dog således at advokatfirmaet har tilbageholdsret i dokumenterne, indtil sagen er endeligt afregnet.. Samtlige advokater i Advokatfirmaet Jacob Christoffersen er beskikket af Justitsministeriet og er medlemmer af Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 Københavm K.. §3: Forhold der ikke rådgives om.. Medmindre det skriftligt er aftalt omfatter rådgivningen ikke følgende forhold:.. Skatte- og afgiftsforhold.. Offentlige ydelser og forpligtelser.. Revisions- og bogføringsmæssige forhold.. Revision- og bogføringsmæssige forhold.. Anden rådgivning der kræver en anden faglig ekspertise end juridisk bistand, f.. eks.. ingeniør opgaver, landinspektøropgaver mfl.. Klienten opfordres til at afklare disse forhold hos den relevante myndighed eller rådgiver.. I det omfang sagens væretagelse kræver sagkyndig bistand er advokatfirmaet Jacob Christoffersen berettiget til at rekvirere denne for klientens regning.. §4: Fortrolighed.. Advokatfirmaet Jacob Christoffersen forpligter sig til at behandle alle oplysninger modtaget af klienten eller modtaget om klienten fortroligt.. Tavshedspligten gælder alle medarbejdere hos Advokatfirmaet Jacob Christoffersen, og gælder både under sagen  ...   deposita aftales konkret for den enkelte sag.. Medmindre andet skriftligt aftales afregnes der kvartalsvis ved fremsendelse af a´conto faktura.. A´conto faktura dækker dele men ikke nødvendigvis alle de ved sagen værende omkostninger frem til fakturaens udstedelse.. Såvel slutfaktura som a´conto faktura forfalden 8 dage efter modtagelsen.. Ved forsinket betaling beregnes såvel rykkergebyr som morarente.. Sidsnævnte er 1,5% pr.. påbegyndt måned, medmindre andet er skriftligt aftalt.. §7: Ansvar for bistand.. Advokatfirmaet Jacob Christoffersen er ansvarlig for den ydede bistand efter dansk rets almindelige regler om erstatning.. Advokatfirmaet Jacob Christoffersen er dog ikke erstatningsansvarlig for nogen skade der dækkes af en forsikring hos skadelidte og ej heller ansvarlig for følgeskader uanset arten.. §8: Forsikring og garanti.. Advokatfirmaet Jacob Christoffersen har tegnet advokatansvarsforsikring hos selskabet Tryg Forsikring under police nr.. 674 1.. 319.. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed uanset hvor advokatvirksomheden udøves.. Forsikringen dækker tillige digital tinglysning, ejendomsadministration og ejendomsformidling, herunder sikkerhedsstillelse og behandling af betroede midler.. Forsikringssummen svarer til de til enhver tid af Advokatsamfundet fastsatte beløb.. Advokatfirmaet Jacob Christoffersen har tegnet erhvervsansvarsforsikring hos selskabet Almindelig Brand under police nr.. 036 264 152.. §9: Tvister.. Enhver tvist, der udspringer af bistand ydet af Advokatfirmaet Jacob Christoffersen, er underlagt dansk ret, således som den fremtræder, når der ikke er nogen internationale momenter.. Enhver tvist, der udspringer af bistand ydet af Advokatfirmaet Jacob Christoffersen, skal indbringes for byretten i Odense og behandles efter reglerne om småsager, uanset sagens karakter og genstand.. §10: Kontaktoplysninger.. Vore kontaktoplysninger er som følger:.. Advokatfirmaet Jacob Christoffersen.. CVR-nr.. 2764 0443.. Adelgade 90.. 5400 Bogense.. Tlf.. : 6481 1171, Fax.. : 6481 2571.. www.. adv-jc.. jacob@adv-jc.. §11: Yderligere information.. Alle relevante oplysninger gives ved direkte henvendelse til vort kontor.. På vor hjemmeside, www.. dk kan der endvidere findes yderligere oplysninger.. Adelgade 90 | 5400 Bogense | Telefon: 64 81 11 71 | Fax: 64 81 25 71 | mail: jacob@adv-jc..

  Original link path: /forretningsbetingelser.html
  Open archive

 • Title: Advokatfirmaet Jacob Christoffersen
  Descriptive info: Jurister.. Advokat (L) Jacob Poul Christoffersen , f.. 1968.. Uddannelse: Cand.. jur.. fra Københavns Universitet i 1995.. Advokatbestalling 1998.. Specialer: Erhvervsret (kontrakter, stiftelse af selskaber, virksomhedsoverdragelse m.. ), generationsskifte, køb og salg af fast ejendom, inkasso, realkreditinkasso, retssager, insolvens (konkurser, rekonstruktion), ansættelsesret, bestyrelsesarbejde.. Sidder i flere bestyrelser og fonde.. Telefon: 64 81 11 71.. Mobiltelefon: 20 21 33 86.. E-mail:.. Advokat (L) Rikke Kampp, f.. 1973.. fra Århus Universitet 2002.. Advokatbestalling 2005.. Møderet for Landsret 2010.. Specialer: Retssager, personskadeerstatning, fast ejendom, samejeoverenskomster, arveret, dødsbobehandling, testamenter, ægtepagter, bodelinger, sager om forældremyndighed, bopæl og samvær.. rikke@adv-jc.. Advokatfuldmægtig Niels Juhl Bentzen, f.. 1971.. jur.. fra Århus Universitet 2008.. Specialer: Erhvervsret, finansjura, forsikringsret, EU ret og international handel, lejeret, insolvensret og bestyrelsesarbejde.. Erhvervserfaring fra bl.. pengeinstitutsektoren og byggesektoren.. Har tidligere undervist i Erhvervsret for den Finansielle Sektor og i International Erhvervsret.. Sidder i flere bestyrelser.. niels@adv-jc..  ...   dødsboer, generationsskifte, bestyrelsesarbejde.. Administrativt personale.. Advokatsekretær Annalise Kraaer.. Specialer: Diverse ejendomshandler herunder landbrugshandler og udstykningshandler, testamenter, ægtepagter, samejeoverenskomster, bogføring, registrering af selskaber.. Direkte telefon: 63 81 42 07.. annalise@adv-jc.. Advokatsekretær Anne Persson.. Specialer: Ejendomshandler, personskadeerstatning, bodelinger, testamenter, ægtepagter, samejeoverenskomst, retssager, dødsbobehandling og markedsføring.. Direkte telefon: 63 81 42 14.. anne@adv-jc.. Advokatsekretær Jeanette Sørensen.. Specialer: Inkasso, debitorstyring, dødsboer, tvangsauktioner, testamenter, ægtepagter, lejeret, retssager, bodelingsoverenskomster, bogføring.. Direkte telefon: 63 81 42 08.. jeanette@adv-jc.. Advokatsekretær Susanne Andersen.. Specialer: Inkasso, konkurser, rekonstruktioner, registrering af selskaber.. Direkte telefon: 63 81 42 15.. susanne@adv-jc.. Ejendomsadministrator/bogholder Lotte Møller.. Specialer: Erhvervslejemål, boliglejemål, lejeretsinkasso, bogholderi og administration.. Direkte telefon: 63 81 42 18.. lotte@adv-jc.. Ejendomsadministrator/bogholder, elev Louise Hvid Nielsen.. Specialer: Bogholderi og administration.. Direkte telefon: 63 81 42 16.. louise@adv-jc.. Piccoline, Ann-Stina Andersen.. Adelgade 90 | 5400 Bogense | Telefon: 64 81 11 71 | Fax: 64 81 25 71 | E-Mail:..

  Original link path: /medarb.html
  Open archive

 • Title: Advokatfirmaet Jacob Christoffersen
  Descriptive info: Hovedkontoret i Bogense:.. Cvr.. -nr.. 27 64 04 43.. : 64 81 11 71.. Fax: 64 81 25 71.. E-Mail: jacob@adv-jc.. Åbent: 8.. 00-17.. 00.. Afdeling i Gentofte, Kbh.. Anemonevej 53.. 2820 Gentofte.. Åbent efter aftale..

  Original link path: /findos.html
  Open archive •  


  Archived pages: 6