www.archive-dk-2012.com » DK » A » ADVOKATKROMANN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 14 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Advokat Monica Kromann
  Descriptive info: .. FORSIDE.. PROFIL.. KOMPETENCER.. PERSONER.. KONTAKT.. LINKS.. ENGLISH VERSION..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Advokat Monica Kromann
  Descriptive info: KROMANN advokatfirma har kontor centralt placeret i Århus midtby.. Advokatfirmaet er etableret i 2006 af advokat Monica Kromann, der har flere års erfaring som jurist og advokat.. Der tilbydes juridisk bistand til såvel virksomheder som privatpersoner.. Firmaet yder rådgivning indenfor en række juridiske specialområder.. Her på hjemmesiden kan De læse mere om firmaets kompetenceområder..

  Original link path: /profil.html
  Open archive

 • Title: Advokat Monica Kromann
  Descriptive info: FORRETNINGSOMRÅDER.. Advokatfirmaet tilbyder juridiske løsninger i sager for virksomheder, offentlige myndigheder, organisationer og privat personer.. SÆRLIGE KOMPETENCER.. Firmaet har specialiseret sig indenfor en række privatretlige områder herunder inden for følgende fagområder:.. FAMILIERET.. Firmaet har stor ekspertise inden for alle områder af familieretten, og da området normalt er forbundet med store og ofte svære personlige valg i livet, prioriterer vi personlig kontakt og ikke mindst fortrolighed højt i kommunikationen med vore klienter.. Rådgivning omfatter blandt andet:.. forholdene for ugifte samlevende.. strukturering af formueforholdene mellem ægtefæller.. separation og skilsmisse.. forældremyndighed – herunder retssager.. samværssager.. fastsættelse af ægtefælle- og børnebidrag.. ægtefælleskifte (bodeling).. gaver og lån i familieforhold.. faderskab.. tvangsfjernelser.. ARVERET – HERUNDER TESTAMENTER.. Firmaet tilbyder rådgivning indenfor alle områder af arveretten.. Herunder vedrørende:.. gennemgang af arveforhold og formueforhold for at fastlægge friarv og tvangsarv.. fortolkning af testamenter i forbindelse med dødsfald.. arveafkald.. båndlæggelse af arv..  ...   skifteret og skattemyndigheder.. udarbejdelse af de nødvendige dokumenter til bobehandlingen.. ANSÆTTELSESRET – HERUNDER FUNKTIONÆRRET.. Rådgivning tilbydes vedrørende udarbejdelse af blandt andet direktør- og ansættelseskontrakter for blandt andet funktionærer og virksomheder samt alle forhold vedrørende:.. opsigelse.. misligholdelse.. bortvisning/opsigelse af ansatte.. vilkårsændringer.. kunde- og konkurrence klausuler.. Firmaet varetager ligeledes alle ansættelsesretlige tvister ved domstolene.. INSOLVENSRET.. Incasso - herunder udfærdigelse af diverse skrivelser til debitor samt deltagelse i fogedmøder, gældssanering, mv.. STRAFFERET.. Firmaet bistår med rådgivning som valgt eller beskikket forsvarer i straffesager.. Vor rådgivning omfatter følgende områder:.. deltagelse ved afhøringer hos politiet.. varetagelse af sigtedes interesser i forbindelæse med anholdelse og vartægtsfængsling.. bistand med gennemførelse af erstatningskrav som følge af uberettiget fængsling.. varetagelse af straffesagen i retten.. ANDRE KOMPETENCER.. Firmaet har ligeledes kompetence inden for følgende fagområder:.. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM.. ERSTATNINGS- OG FORSIKRINGSRET.. LEJERET.. IMMATERIALRET.. Klik her for at læse mere..

  Original link path: /kompetencer.html
  Open archive
 •  

 • Title: Advokat Monica Kromann
  Descriptive info: ADVOKAT MONICA KROMANN.. Født 15.. september 1969.. Erhvervsjuridisk civiløkonom 1995.. Cand.. Jur.. fra Aarhus Universitet 1999.. Fuldmægtig ved SKAT Århus 1999.. Advokatfuldmægtig 2002.. Dansk Familie advokat siden 2004.. Beskikket som advokat af justitsministeriet i 2005.. Medlem af foreningen af danske familieadvokater.. Registreret advokat af advokatsamfundet.. Møderet for Højesteret 2010.. Sprog: skandinavisk,  ...   Mads Emil Toustrup.. sj@advokatkromann.. ANDET PERSONALE.. Advokatsekretærelev:.. Jane Hansen.. jh@advokatkromann.. Bogholder:.. Else Kovsted.. ek@advokatkromann.. Piccoliner:.. Maja Pedersen, Rebecca Thorup, Lærke Alkjærsig.. FORRETNINGSBETINGELSER.. KROMANN advokatfirma er omfattet af.. reglerne om retshjælp og yder ligeledes bistand i.. forbindelse med ansøgninger om fri proces.. til førelse af retssag.. Klik her for at se vores forretningsbetingelser..

  Original link path: /om_os.html
  Open archive

 • Title: Advokat Monica Kromann
  Descriptive info: KROMANN advokatfirma.. Sct.. Clemens Stræde 1.. 8000 Århus C.. T: + 45 86 18 11 02.. F: + 45 86 18 38 28.. E-mail:.. Advokat Kromann:.. Sekretær: Jane Hansen:.. CVR-nr:.. 25 93 50 55.. Åbningstid:.. Mandag til torsdag: 09.. 00-16.. 00.. Fredag: 09.. 00-15.. Parkeringsforhold:.. Magasins P-hus.. Sallings P-hus.. Scandinavian Congress Center..

  Original link path: /kontakt.html
  Open archive

 • Title: Advokat Monica Kromann
  Descriptive info: links.. Advokatsamfundet.. Civilstyrelsen.. Danske Familieadvokater.. Domstolene.. Familiestyrelsen.. Mediatoradvokater.. Retsinformation.. Statsforvaltning.. Statstidende.. Tvangsauktioner..

  Original link path: /links.html
  Open archive

 • Title: Monica Kromann Law Firm
  Descriptive info: HOME.. PROFILE.. PRACTICE AREAS.. MONICA KROMANN.. CONTACT.. DANSK VERSION..

  Original link path: /uk/index.html
  Open archive

 • Title: Advokat Monica Kromann
  Descriptive info: KØB OG SALG AF FAST EJENDOM MV.. Firmaet tilbyder rådgivning inden for køb og salg af bolig – herunder blandt andet gennemgang af købsaftale, berigtigelse af denne samt udfærdigelse af tinglysningsdokumenter mv.. Rådgivningen omfatter således alle aspekter af en ejendomshandel.. Desuden varetages alle mangelssager i relation til køb/salg og byggeri af bolig.. Vi hjælper med:.. rådgivning om forebyggelse af tab, skade og konflikter.. skadebehandling i anledning af opståede tab, skader eller konflikter.. deltagelse i forhandlinger om placering af ansvar og opgørelse af erstatningskrav efter skade eller tab.. løsning af tvister ved førelse af retssager om placering af ansvar og opgørelse af erstatningskrav efter skade  ...   Ankenævnet for forsikring og retssager om dækningsomfang i henhold til forsikringskontrakter.. Firmaet yder desuden rådgivning i personskade erstatnings sager, især inden for færdsels-, arbejdsskade og patientskadeområdet.. Blandt andet vedrørende:.. vurdering af ansvarsgrundlag og øvrige erstatningsretlige betingelser.. forelæggelse af personskadesager for offentlige myndigheder, herunder navnlig Arbejdsskadestyrelsen i forbindelse med erstatningsopgørelser, sociale nævn og Civilretsdirektoratet mfl.. i forbindelse med ansøgning om fri proces.. forberedelse og gennemførelse af retssager.. vurdering af spørgsmål om ophavsretlig beskyttelse.. retshåndhævelse af ophavsrettigheder.. retssager mv.. RETSSAGSBEHANDLING OG PROCEDURE.. Firmaet rådgiver indgående i alle faser af en evt.. tvist, herunder:.. overvejelser forud for sagens anlæg.. bevisførelse og sagsøkonomi.. tilrettelæggelse og gennemførelse af domsforhandling..

  Original link path: /kompetencer01.html
  Open archive

 • Title: Advokat Monica Kromann
  Descriptive info: 1.. OPGAVENS UDFØRELSE.. 1 KROMANN advokatfirma og klienten aftaler løbende den juridiske bistand og omfanget af hver opgave samt klientens og andres medvirken og ydelser.. 2 KROMANN advokatfirma forpligter sig over for klienten til at yde kvalificeret juridisk bistand, der leveres til aftalt tid og i aftalt omfang.. 3 Alle opgaver udføres i overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater samt anden relevant lovgivning.. 4 KROMANN advokatfirma opbevarer alle sagsakter på arkiv i mindst fem år fra sagens afslutning.. 5 Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som KROMANN advokatfirma leverer til klienten i forbindelse med sagen, men KROMANN advokatfirma har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.. 2.. HONORAR, FAKTURERING OG KLIENTMIDLER.. 1 KROMANN advokatfirma fastsætter honoraret med udgangspunkt arbejdets omfang, herunder arbejde uden for normal arbejdstid, den interesse sagen repræsenterer for klienten, værdien af KROMANN advokatfirmas ydelser, det ansvar der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet, graden af specialistviden og det opnåede resultat.. 2 Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, forplejning, større kopierings- og forsendelsesudgifter samt eksterne transmissionsudgifter betales af klienten  ...   5 Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadato.. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.. 6 Alle klientmidler, der betros KROMANN advokatfirma, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti.. 7 Afhængig af sagens karakter opkræves et depositum ved sagens start.. 3.. FORTROLIGHED OG INSIDERREGLER.. 1 KROMANN advokatfirma er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af klienten eller modtaget om klienten fortroligt.. 4.. ANSVAR, ANSVARSBEGRÆNSNINGER OG FORSIKRING.. 1 KROMANN advokatfirma er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.. 2 KROMANN advokatfirma og medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.. 3 KROMANN advokatfirma hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som KROMANN advokatfirma har henvist klienten til, ligesom KROMANN advokatfirma ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som KROMANN advokatfirma efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.. 4 KROMANN advokatfirma er ansvarsforsikret hos forsikringsselskabet TRYG.. 5.. LOVVALG OG VÆRNETING.. 1 KROMANN advokatfirmas rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.. 2 Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole..

  Original link path: /betingelser.html
  Open archive

 • Title: Monica Kromann Law Firm
  Descriptive info: The offices of the Monica Kromann Law Firm are located in the centre of Aarhus.. The law firm was established in 2006 by attorney-at-law Monica Kromann, who is a law graduate with several years of experience as an attorney-at-law.. The company forms part of a network of law firms and offers legal services to enterprises and private individuals.. On this site, you may learn more about the firm and Monica Kromann’s areas of expertise..

  Original link path: /uk/profil.html
  Open archive

 • Title: Monica Kromann Law Firm
  Descriptive info: CLIENTS.. The firm offers legal services to enterprises and private individuals.. SPECIAL PRACTICE AREAS.. The firm offers special expertise and experience within all areas of private law and in particular within the following areas:.. Family law.. Law of wills and succession.. Administration of estates.. Employment law – incl.. the danish salaried employees act.. Insolvency law.. Criminal law.. OTHER PRACTICE AREAS.. We also offer expert services within the following areas:.. Real property law.. Law of torts and insurance law.. Intellectual property law.. LEGAL PROCEEDINGS  ...   prior to instituting legal proceedings.. Submission of evidence and financial assessments.. Preparation and execution of legal proceedings.. Prior to any legal proceedings, we conduct a thorough review of all phases of such proceedings with the client.. ADVISORY SERVICES.. Our main focus is on providing the highest possible quality in expert services and on personal relations and confidentiality in all communication.. Together with our clients, we strive to achieve a legal solution which takes into account human relations – also after the job is done!..

  Original link path: /uk/kompetencer.html
  Open archive •  


  Archived pages: 14