www.archive-dk-2012.com » DK » D » DANSKAUTOGLAS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 67 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Velkommen til Dansk Autoglas - Glarmesterlauget i Danmark, Energiforsatsgruppen
  Descriptive info: .. Garantiordningen.. Find din autoglarmester.. Det kan vi.. Publikationer.. Links.. Om Dansk Autoglas.. NYESTE OPLYSNINGER.. Tro på fremtiden i Dansk Autoglas.. Trafiksikkerhed og slidte frontruder.. DET KAN VI.. Klik her for mere inspiration.. DANSK AUTOGLAS.. MEDLEMSINFO.. Se mere på.. Glarmesterlauget.. DØGNVAGT.. Glasskade T 70 100 100.. Autoglas T 70 100 350.. GLARMESTERLAUGET I DANMARK Gothersgade 160, 2.. th.. 1123 København K.. T 3313 6510.. F 3313 6560.. // Provide alternate content for browsers that do not support scripting // or for those that have scripting disabled..

  Original link path: /velkommen.asp?page=0&vpath=0|
  Open archive

 • Title: Garantiordningen, Dansk Autoglas
  Descriptive info: Om garantien.. Vedtægter.. Før aftalen indgås.. Før du klager.. Hvad kan du klage over?.. Klagevejledning.. ;width:475px;">.. Velkommen til Glarmesterlaugets garantiordning - Danmarks bedste håndværkergaranti.. Vi tøver ikke med at præsentere Glarmesterlaugets garantiordning GLAS MED GARANTI som Danmark bedste håndværkergaranti.. Årsagen hertil er ganske enkelt, at GMG dækker alt som vores medlemmer laver som glarmestre - overfor alle typer kunder.. Vi dækker helt op til 100.. 000 kr.. pr.. sag.. Ideen med ordningen er at gøre valget af glarmester let og at medvirke til at sikre kunden ordentligt håndværk - hver gang.. Ordningen er hurtig og ubureaukratisk..

  Original link path: /index.asp?page=133&vpath=133|
  Open archive

 • Title: Find din autoglarmester, Dansk Autoglas
  Descriptive info: Søg.. Find din nærmeste autoglarmester ved at klikke på Danmarkskortet.. Produktspeciale.. Vælg.. Reparation af revnede ruder.. Udskiftning af busruder.. Solfilm.. Mobil reparation af stenslag.. Udskiftning af soltag.. Evt.. glarmesternavn..

  Original link path: /index.asp?page=137&vpath=137|
  Open archive
 •  

 • Title: Det kan vi, Dansk Autoglas
  Descriptive info: Limtest.. Autorudeudskiftning.. Busrudeudskiftning.. Entreprenørmaskiner.. Stenslagsreparation.. Showroom.. Arbejdet med autoglas er i dag et arbejde for faguddannede specialister.. De fleste ruder er limede i og er en del af bilens bærende konstruktion.. Det er derfor overordentligt vigtigt, at arbejdet udføres korrekt og under ordnede forhold.. For at finde den nærmeste autoglarmester og for at få flere oplysninger og detaljer, klik på fanebladet Dansk  ...   af bilens bærende konstruktion.. Hvis en frontrude i en.. En reparation eller en udskiftning af en busrude er stort set det samme, som en reparation eller.. Ruderne i ældre entreprenørmaskiner er typisk monteret i gummilister og derved ikke.. Autoglarmestre monterer solfilm på personbiler, varevogne, busser m.. m.. Fordelene ved.. I de fleste tilfælde kan stenslag repareres.. Reparationen vil dog aldrig blive helt..

  Original link path: /index.asp?page=134&vpath=134|
  Open archive

 • Title: Om Dansk Autoglas, Dansk Autoglas
  Descriptive info: Organisationen.. Sekretariat.. Bestyrelse.. Kontakt.. Autoglarmesteren er faguddannet glarmester.. Alt arbejde med glas i biler kræver i stigende grad specialister med en relevant håndværksmæssig baggrund.. Det har også mange autoværksteder indset.. De vælger ofte ved glasskade at sende din bil videre til en autoglarmester.. Hos Autoglarmesteren er du er sikret med Danmarks bedste håndværkergaranti..  ...   Garanti , som er Glarmesterlauget i Danmarks garantiordning.. For dig betyder det, at, det arbejde der udføres på din bil er dækket af garantien i fem år efter at det er udført.. Så derfor kig altid efter logoet, vælg en autoglarmester - han er faguddannet til at arbejde med glasset i din bilen..

  Original link path: /index.asp?page=139&vpath=139|
  Open archive

 • Title: Bogense Strand Camping
  Original link path: /printthis.asp?r=0
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Velkommen til Dansk Autoglas - Glarmesterlauget i Danmark, Energiforsatsgruppen
  Original link path: /velkommen.asp?page=0&vpath=0
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Garantiordningen, Om garantien, Dansk Autoglas
  Descriptive info: Garantiordning.. Kundetilfredshed.. Vi tøver som nævnt ikke med, at præsentere Glarmesterlaugets garantiordning GLAS MED GARANTI som Danmark bedste håndværkergaranti.. Forbrugerstyrelsens årlige forbrugertilfredshedsundersøgelser viser da også, at glarmesterlaugets medlemmer ligger i top når det drejer sig om forbrugernes tillid.. Vi mener, at årsagen hertil er, at:.. - vores medlemmer konkurrerer om at levere godt håndværk samt at.. - vi har en hurtig, neutral og effektiv sagsbehandling når der i enkelte tilfælde opstår problemer med et udført arbejde..

  Original link path: /index.asp?page=229&vpath=133|229|
  Open archive

 • Title: Garantiordningen, Vedtægter, Dansk Autoglas
  Descriptive info: Vedtægter for glarmesterlaugets garantiordning.. 1.. Stk.. Glarmesterlaugets Garantiordning (GG) har til formål at fremme håndværksmæssig korrekt udførelse af glarmesterarbejde og sikre laugsmedlemmers kunder at:.. a) en afgørelse truffet af Glarmesterlaugets bestyrelse, eller.. b) en kendelse afsagt af Forbrugerklagenævnet, der ikke inden 6 uger efter kendelsens dato er.. indbragt for domstolene, eller.. c) en endelig dom afsagt af de almindelige domstole, i en tvist om udførelse af glarmesterarbejde.. mellem en kunde og en glarmester, som er medlem af Glarmesterlauget i Danmark,.. opfyldes fra glarmesterens side.. 2.. Ved glarmesterarbejde forstås efter nærværende vedtægter alt normalt glarmesterarbejde.. udført af laugets medlemmer i deres egenskab af glarmester, herunder indsætning af alle arter.. glas i bygninger, i biler og skibe, vedligeholdelse af glasindsætninger, bearbejdning af glas,.. facadearbejde, montering af dør - og vindueselementer, fremstilling af blyruder samt indramnings-.. arbejde.. Garantiordningen omfatter ikke eventuel egenproduktion af termoruder eller fejl og mangler ved.. andre termoruder, for hvilken der foreligger en fabriksgaranti.. 3.. Til sikring af kunden indestår Glarmesterlauget i Danmark, på de i disse vedtægter anførte vilkår,.. for glarmesterens opfyldelse af en afgørelse, kendelse eller dom.. Glarmesterlaugets Garantiordning dækker krav pr.. sag op til kr.. 100.. 000, eks.. moms.. Den maksimale dækning pr.. medlem andrager i alt kr.. 500.. Det omtvistede glarmesterarbejde skal være udført i henhold til aftale indgået mellem kunden og en.. glarmester, som på aftaletidspunktet er aktivt medlem af Glarmesterlauget i Danmark.. Glarmesterlaugets Garantiordning dækker ikke følgeskader eller andre indirekte forvoldte skader.. Glarmesterlaugets Garantiordning omfatter ikke krav, som er fremsat overfor Glarmesterlauget.. senere end 5 år efter arbejdets aflevering.. 2.. Opfylder en glarmester ikke en afgørelse, kendelse eller dom som nævnt i 1, stk.. 1 indenfor den af.. de pågældende instanser fastsatte frist, kan den berettigede ifølge afgørelsen, kendelsen eller.. dommen inden 6 måneder herefter kræve at Glarmesterlauget i Danmark drager omsorg for.. opfyldelse af afgørelsen, kendelsen eller dommen.. Det påhviler Glarmesterlauget i Danmark senest 4 uger efter at være blevet informeret om, at den af.. Glarmesterlaugets bestyrelse trufne afgørelse ikke er blevet opfyldt, og senest 8 uger efter at være.. blevet underrettet om, at en af Forbrugerklagenævnet afsagt kendelse eller en domstolsafgørelse.. ikke er blevet opfyldt, at sørge for opfyldelse af afgørelsen, kendelsen eller dommen overfor den.. berettigede.. Glarmesterlaugets Garantiordning udbetaler om fornødent den berettigede det denne tilkendte beløb.. incl.. eventuelle renter og tillagte sagsomkostninger, jfr.. dog 1, stk.. 3, eller lader det omtvistede.. glarmesterarbejde udfører eller udbedre som fastsat i afgørelsen, kendelsen eller dommen.. 3.. Ønsker en kunde at støtte ret på en af Forbrugerklagenævnet afsagt kendelse eller en endelig dom,.. må den berettigede til Glarmesterlauget indsende en udskrift af kendelsen eller dommen.. Glarmesterlaugets sekretariat påser, at en kendelse afsagt af Forbrugerklagenævnet ikke inden 6.. uger fra kendelsens dato er blevet indbragt for domstolene af glarmesteren, ligesom sekretariatet.. påser, at den almindelige ankefrist for en dom er udløbet, uden at anke er sket fra glarmesterens.. side.. 4.. Ønsker en kunde at opnå en afgørelse fra Glarmesterlaugets bestyrelse, kan klage indgives til.. Glarmesterlauget i Danmark, Gothersgade 160, 2.. 1123 København K.. En klage kan angå samtlige faglige omstændigheder i retsforholdet mellem kunde og vedkommende.. glarmester, som er medlem af Glarmesterlauget, jfr.. 1, stk.. Glarmesterlaugets sekretariat påser, at følgende betingelser for behandling af klagen er opfyldt:.. a) at klagen er indbragt af den, der efter retsplejelovens regler kan sagsøge glarmesteren ved dansk.. domstol om de af klagen omfattede spørgsmål,.. b) at klageren forgæves har rettet henvendelse til glarmesteren eller at glarmesteren ikke har.. besvaret henvendelsen indenfor 3 uger,.. c) at klagen indbringes inden rimelig tid, dog senest 4 måneder efter glarmesterens definitive.. afvisning af klagen,.. d) at en uomtvistet del af et fakturabeløb betales til glarmesteren.. Glarmesterlaugets bestyrelse kan bestemme som vilkår for behandling af en klage, at det omtvistede.. beløb helt eller delvis deponeres på en spærret konto i et pengeinstitut med klausul om, at  ...   og der under mødet fremkommer væsentlige nye oplysninger,.. udsættes sagen med henblik på forelæggelse af de nye oplysninger fra modparten.. Bestyrelsen kan i ekstraordinære tilfælde, navnlig hvor en klagesags oplysninger er meget.. mangelfulde eller usikre, uden at dette kan bebrejdes den indklagede glarmester, afvise at behandle.. en indgivet klage.. Ingen tilknyttet Glarmesterlauget i Danmark må deltage i behandling eller afgørelse af en klagesag,.. når:.. a) han selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, eller er eller tidligere i.. sammen sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse.. b) hans ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op eller nedstigende linie, eller i sidelinien så.. nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i.. sagens udfald, eller er repræsentant for nogen der har en sådan interesse.. c) der i øvrigt foreligger omstændigheder der er egnede til at vække tvivl om den pågældende.. upartiskhed.. Den, for hvis vedkommende nogen i de i stk.. 1 nævnte forhold foreligger, skal omgående underrette.. 7.. Glarmesterlaugets bestyrelse afgør alle spørgsmål i relation til Glarmesterlauget i Danmarks.. forpligtigelser ifølge nærværende vedtægter, herunder om en af bestyrelsen truffet afgørelse, en.. kendelse afsagt af Forbrugerklagenævnet, eller en endelig dom er blevet opfyldt helt eller delvist af.. den pågældende glarmester eller fra Glarmesterlaugets side i henhold til vedtægterne.. Bestyrelsens afgørelser, der er bindende for glarmesteren, kan af klageren indbringes for dom-.. stolene.. 8.. Den private forbruger har adgang til i overensstemmelse med lovgivningen at indgive klage over et.. medlem af Glarmesterlauget i Danmark til Forbrugerklagenævnet, uanset om Glarmesterlaugets.. bestyrelse måtte have truffet afgørelse i en til Glarmesterlauget i Danmark indgivet klage.. Indbringes en klage for Forbrugerklagenævnet, der verserer for Glarmesterlauget i Danmark,.. betragtes den til Lauget indgivne klage som tilbagekaldt af klageren.. Indbringer forbrugeren en klage mod en glarmester for Forbrugerklagenævnet, i hvilken klagesag.. Glarmesterlaugets bestyrelse tidligere har truffet afgørelse, og måtte forbrugeren opnå medhold helt.. eller delvis ved Forbrugerklagenævnets kendelse, er forbrugeren berettiget i henhold til nærværende.. garantiordning, med mindre den af Forbrugerklagenævnet afsagte kendelse indbringes for dom-.. stolene inden for den i 1, stk.. 1 omhandlede 6 ugers frist fra glarmesterens side.. Glarmesterlaugets bestyrelse kan pålægge glarmesteren at indbringe det omtvistede spørgsmål for.. domstolene til afgørelse mod Laugets afholdelse af glarmesterens omkostninger.. 9.. Kun medlemmer af Glarmesterlauget i Danmark er berettiget til at benytte garantiordningens.. garantimærkat og anvende betegnelsen Tilsluttet Glarmesterlaugets Garantiordning eller.. lignende betegnelser.. 10.. Medlemmer af Glarmesterlauget i Danmark er forpligtede til at meddele Glarmesterlaugets.. sekretariat og bestyrelse enhver ønsket oplysning i forbindelse med klagesag og til at opfylde.. bestyrelsens afgørelser.. 11.. Medlemmer af Glarmesterlauget i Danmark er forpligtet til i forbindelse med udførelse af.. glarmesterarbejde at præstere veludført, håndværksmæssigt forsvarligt arbejde at anvende til.. formålet egnede materialer af almindelig god og anerkendt handelskvalitet, med mindre andet er.. udtrykkeligt aftalt, at kalkulere arbejdet alt efter dets karakter og omstændighederne i øvrigt, udført.. på grundlag af fagets normale kalkulationer, og i overensstemmelse med lovgivningen, at råde.. kunden redeligt under hensyn til dennes behov, og herunder redegøre for sammenhængen mellem.. pris og kvalitet, samt i øvrigt, at yde kunden god og rimelig service og iagttage god og redelig.. forretningsskik.. 12.. Opfylder Glarmesterlaugets Garantiordning en afgørelse, kendelse eller dom som nævnt i 1, stk.. 3, indtræder denne i den klageberettigedes rettigheder mod den forpligtede glarmester eller dennes.. bo.. Den forpligtede glarmester eller dennes bo er pligtig til at erstatte Glarmesterlauget enhver.. omkostning i anledningen af opfyldelse af en afgørelse, kendelse eller dom.. 13.. Ved ophør af en glarmesters medlemskab af Glarmesterlauget i Danmark af hvilken som helst.. årsag, er den pågældende glarmester eller dennes bo dog forpligtet i henhold til nærværende.. vedtægter og til at respektere afgørelser truffet af Glarmesterlaugets bestyrelse i klagesager.. angående glarmesterarbejde, der er omfattet af garantiordningens vedtægter.. 14.. Nærværende vedtægter træder i kraft den 1.. 10.. 1999..

  Original link path: /index.asp?page=246&vpath=133|246|
  Open archive

 • Title: Garantiordningen, Før aftalen indgås, Dansk Autoglas
  Descriptive info: Huskeseddel for glarmestrenes kunder - og for glarmestre:.. Gør dig klart hvad det er du vil have lavet.. Check om det eller de firmaer du henvender dig til et dækket af GMG.. En mundtlig aftale er også bindende, men.. Husk på, at du husker dårligere end du tror.. Ved  ...   skriftligt tilbud.. Check om tilbuddet har det hele med.. Et tilbuddet med moms?.. Er du i tvivl om noget så få det afklaret straks.. 9.. Hvornår skal arbejdet laves? Få en klar aftale herom.. Tal pænt til hinanden.. Husk, at de fleste uoverensstemmelser skyldes misforståelser - og ikke ond vilje..

  Original link path: /index.asp?page=247&vpath=133|247|
  Open archive

 • Title: Garantiordningen, Før du klager, Dansk Autoglas
  Descriptive info: Før du klager til Garantiordning skal du tale med Glarmesteren.. Tal med mester selv.. Det bedste er en samtale, det næstbedste en telefonsamtale og det værste et brev uden samtale.. - Tag det roligt og fremfør dine klagepunkter.. - Prøv at se sagen fra begge sider - uden at opgive din  ...   - Har det ændret noget?.. - Gå efter en fælles løsning.. - Undgå trusler og fornærmelser.. - Får du ikke din vilje, så sov på det.. - Er du stadig klar til at klage, så skriv et klart brev til glarmesteren med din klage.. Hjælper det ikke, så ring til Glarmesterlauget..

  Original link path: /index.asp?page=248&vpath=133|248|
  Open archive •  


  Archived pages: 67