www.archive-dk-2012.com » DK » D » DYRLAEGEANKENAEVN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 10 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Ankenævn for Dyrlæger
  Descriptive info: .. Forsiden.. Ankenævn for Dyrlæger.. Ankenævn for Dyrlæger er et privat ankenævn, som er godkendt af økonomi- og erhvervsministeren i medfør af § 5 i lov om forbrugerklager.. Ankenævnet afløser og træder i stedet for behandling af klager for Den Danske Dyrlægeforenings Klientklageudvalg.. Ankenævnet etableres fra 15.. juli 2008 og behandler klager, hvor dyrlægens behandling er afsluttet fra denne dato.. Dyrlægens behandling kan godt være påbegyndt inden denne dato, men for at  ...   Forbrugerrådet som repræsentant for forbrugerne.. Den Danske Dyrlægeforening, Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening, som repræsentant for erhvervet.. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som også er sekretariat for Forbrugerklagenævnet, er sekretariat for Ankenævn for Dyrlæger.. Ankenævnet behandler klager over dyrlægeydelser.. Kontakt.. Carl Jacobsens Vej 35.. 2500 Valby.. Tlf.. : 4171 5000 ml.. kl.. 10 - 12.. Send mail til Ankenævn for Dyrlæger.. Om Ankenævn for Dyrlæger.. Ankenævnets sammensætning.. Ankenævnets vedtægter.. Klagebehandling.. Afgørelser.. Offentliggørelser.. Følg din sag online.. Årsberetninger..

  Original link path: /Sider/default.aspx
  Open archive

 • Title: Om Ankenævn for Dyrlæger
  Descriptive info: /.. Om Ankenævn for Dyrlæger.. Ankenævn for Dyrlæger behandler civilretlige tvister mellem forbrugere og dyrlæger over dyrlægeydelser.. Nævnet kan behandle klager over behandling af et dyr, der ikke indgår i momsregistreret virksomhed.. Nævnet kan tillige behandle klager, der vedrører behandling af en hest, der indgår i momsregistreret virksomhed, hvis der i denne virksomhed indgår højst 3 heste.. En klage kan angå samtlige omstændigheder i retsforholdet mellem parterne under forudsætning af, at der er et økonomisk krav.. Klageren skal derfor stille krav  ...   berettiget økonomisk krav mod dyrlægen.. Ankenævn for Dyrlæger behandler.. ikke:.. Klager, hvor klageren ikke har lidt et økonomisk tab.. Klager over, at dyrlægen ikke har udvist omhu og samvittighedsfuldhed, som fastlagt i Lov om Dyrlæger.. Disse klager kan indsendes til den lokale Fødevareregion.. Klager over, at dyrlægen har begået en faglig fejl, uden dette har medført et økonomisk tab for klager.. Klager over, at dyrlægen ikke har handlet etisk korrekt.. Sådanne klager kan Den Danske Dyrlægeforening, Etisk Nævn, vælge at behandle..

  Original link path: /omankenaevn/Sider/default.aspx
  Open archive

 • Title: Ankenævnets sammensætning
  Descriptive info: Ankenævnets sammensætning.. Ankenævn for dyrlæger består af fem medlemmer:.. én dommer.. to forbrugerrepræsentanter udpeget af Forbrugerrådet.. to repræsentanter fra dyrlægepraksis udpeget af Den Danske Dyrlægeforening, praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening.. Af disse har en repræsentant særligt kendskab til smådyrspraksis og en repræsentant særligt kendskab til hestepraksis..

  Original link path: /omankenaevn/sammensaetning/Sider/default.aspx
  Open archive
 •  

 • Title: Vedtægter for Ankenævnet for Dyrlæger
  Descriptive info: Vedtægter for Ankenævnet for Dyrlæger.. 10.. januar 2010.. VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET FOR DYRLÆGER.. Ankenævnet er oprettet af Forbrugerrådet og Den Danske Dyrlægeforening, Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening.. Ankenævnets kompetence.. § 1.. Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem forbrugere og dyrlæger vedrørende dyrlægeydelser.. Stk.. 2.. Klage kan indgives af forbrugere.. 3.. Nævnet kan derudover behandle klager vedrørende behandling af et dyr, der ikke indgår i momsregistreret virksomhed.. Uagtet den foregående bestemmelse kan nævnet behandle en klage, der vedrører behandling af en hest, der indgår i momsregistreret virksomhed, hvis der i denne virksomhed indgår højst 3 heste.. 4.. En klage skal vedrøre et krav på mindst kr.. 300 og højst kr.. 200.. 000.. 5.. Ankenævnet kan afvise at behandle en klage, der indbringes senere end 12 måneder efter at den behandling, der klages over, er udført.. 6.. En sag kan angå samtlige omstændigheder i retsforholdet mellem parterne i henhold til stk.. 1.. § 2.. En klage kan fremsættes mod den, der efter retsplejelovens regler kan sagsøges ved dansk domstol om de spørgsmål, som klagen omfatter.. Aftaler om, at retstvister skal behandles ved voldgift eller andet særligt forum, udelukker ikke, at klage kan indgives til ankenævnet.. § 3.. Ankenævnet kan ikke behandle sager, der er afgjort ved endelig dom, gyldig bindende voldgift eller retsforlig.. En voldgiftskendelse er kun bindende, såfremt forbrugeren forinden voldgiftssagen er blevet orienteret om muligheden for ankenævnsbehandling.. Så længe en sag verserer for ankenævnet, kan klagesagens parter ikke anlægge sag ved domstolene eller voldgiftsret om de spørgsmål, som klagen omfatter.. Hvis en sag er anlagt ved domstolene, og forbrugeren ønsker den indbragt for ankenævnet, hæver retten sagen og sender den til ankenævnet, medmindre det må anses for åbenbart, at der ikke kan gives forbrugeren medhold i klagen, eller sagen ikke skønnes egnet til behandling ved ankenævnet.. Hvis en sag er rejst ved voldgift eller andet særligt forum, og forbrugeren ønsker den indbragt for ankenævnet, skal sagen udsættes indtil den er behandlet af ankenævnet.. § 4.. Udenfor ankenævnets kompetence falder sager, hvis behandling i henhold til lovgivningen er henlagt til offentlige myndigheder eller andre anke- eller klagenævn.. § 5.. Når der er truffet en endelig afgørelse i en klagesag, kan hver af parterne indbringe sagen for domstolene.. Hvis afgørelser eller forlig indgået i forbindelse med klagebehandlingen ikke efterleves, kan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på forbrugerens anmodning indbringe sagen for domstolene på forbrugerens vegne, jf.. dog § 20.. § 6.. Ankenævnet består af en formand, som er dommer og et lige antal repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser.. Repræsentanterne udpeges af henholdsvis Forbrugerrådet og Den Danske Dyrlægeforening, Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening.. De stiftende organisationer udpeger i forening formanden.. De stiftende organisationer kan udpege en eller flere næstformænd for ankenævnet med samme kvalifikationer som formanden.. For de øvrige medlemmer udpeges en suppleant.. Formanden og nævnsmedlemmer eller suppleanter, der repræsenterer forbrugerinteresser, udpeges for en 3-årig periode med mulighed for genudnævnelse.. Medlemmer og suppleanter, der repræsenterer erhvervsinteresser, udpeges for tre år ad gangen med mulighed for genudnævnelse én gang.. Til ankenævnet knyttes et sekretariat, der fungerer uafhængigt af de stiftende organisationer.. Såfremt det er nødvendigt for behandling af sagerne, udpeger Den Danske Dyrlægeforening, Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening sagkyndige ad hoc, der bistår sekretariatet under sagens forberedelse eller ved sagens behandling i nævnet.. Habilitet.. § 7.. Ingen må deltage i behandlingen af en sag, når:.. vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,.. vedkommendes ægtefælle eller samlever, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, eller er repræsentant for nogen der har en sådan interesse,.. der i øvrigt foreligger omstændigheder, der er egnede til at vække tvivl om vedkommendes fuldstændige upartiskhed.. Den, for hvis vedkommende nogle af de i stk.. 1 nævnte forhold foreligger, skal omgående underrette ankenævnets formand herom.. Ankenævnets formand træffer beslutning om, hvorvidt en person, som følge af bestemmelsen i stk.. 1, ikke kan deltage i behandlingen af sagen.. Sekretariatets opgaver.. § 8.. Sekretariatet har til opgave at besvare skriftlige, telefoniske eller personlige henvendelser til ankenævnet og forberede klagesagerne til nævnsbehandling.. Sekretariatet påser, at følgende betingelser for behandling i ankenævnet er opfyldt:.. at forbrugeren forgæves har rettet henvendelse til den erhvervsdrivende,.. at klagen er indbragt senest 12 måneder efter at den behandling, der klages over er udført og.. at klagegebyret er indbetalt.. § 9.. Klager, der indsendes til ankenævnet, men som henhører under et andet godkendt privat klage- eller ankenævn eller under Forbrugerklagenævnet, videresendes af sekretariatet hertil.. Henhører klagen ikke under et godkendt privat klage- eller ankenævns eller Forbrugerklagenævnets virksomhedsområde, kan forbrugeren henvises til at anlægge sag ved de almindelige domstole, i hvilken forbindelse sekretariatet oplyser forbrugeren om muligheder for retshjælp og fri proces samt dækning af sagsomkostninger over en eventuel retshjælpsforsikring.. § 10.. Er det utvivlsomt, at sagen falder udenfor nævnets kompetence og dermed ikke kan behandles af ankenævnet, giver sekretariatet forbrugeren meddelelse herom og begrunder denne afgørelse overfor forbrugeren.. Forbrugeren gøres samtidig opmærksom på, at afgørelsen vil kunne indbringes for nævnet, hvilket sker ved sekretariatets foranstaltning, såfremt forbrugeren fremsætter ønske herom.. § 11.. Sekretariatet har ansvaret for at fremskaffe de nødvendige oplysninger, herunder at vejlede parterne, før sagen nævnsbehandles.. Sekretariatet videresender forbrugerens klage til den erhvervsdrivende til udtalelse.. Når sekretariatet har modtaget svar fra den erhvervsdrivende, forelægges dette for forbrugeren til udtalelse.. Sekretariatet drager i øvrigt omsorg for sagens oplysning og fremskaffer af egen drift det fornødne retlige og faktiske grundlag for afgørelsen, herunder, at der indhentes sagkyndig  ...   oplysning om mulighed for at indbringe sagen for domstolene samt om muligheden for at få retshjælp og/eller søge fri proces.. § 17.. De stiftende organisationer kan bemyndige formanden til på ankenævnets vegne at træffe afgørelser i visse klagesager, hvor der foreligger en fast praksis.. Bestemmelserne i § 13, stk.. 3 og § 14, stk.. 1, 3, 4, 5, 6 og 7 samt § 15 finder tilsvarende anvendelse på formandsafgørelser efter stk.. Sager, hvori formanden har truffet afgørelse på ankenævnets vegne, skal forelægges på næstkommende ankenævnsmøde.. Hvert af ankenævnets medlemmer kan på dette møde beslutte, at sagen skal undergives almindelig nævnsbehandling.. § 18.. Ankenævnet sender efter hvert kvartal kopi af de af ankenævnet trufne afgørelser, herunder afvisninger, til Forbrugerstyrelsen.. Genoptagelse.. § 19.. Formanden kan beslutte, at en sag, hvori der er truffet afgørelse, skal genoptages, hvis særlige grunde taler herfor, herunder navnlig i tilfælde af:.. lovligt forfald hos en part, som ikke har ytret sig i sagen,.. nye oplysninger, som – hvis de havde foreligget under nævnsbehandlingen – må antages at ville have medført et andet udfald af sagen.. En anmodning fra den erhvervsdrivende om genoptagelse af klagesagen, der er indgivet skriftligt til ankenævnet inden 30 dage fra forkyndelsen af afgørelsen, har opsættende virkning.. Fristen på 30 dage regnes herefter fra det tidspunkt, hvor anmodningen om genoptagelsen er blevet afvist, eller hvor ankenævnet har truffet afgørelse i genoptagelsessagen.. Anmodninger om genoptagelse, der indgives af den erhvervsdrivende senere end 30 dage efter forkyndelsen, afvises.. Tvangsfuldbyrdelse.. § 20.. Ankenævnets afgørelse i klagesagen kan tvangsfuldbyrdes i forhold til den erhvervsdrivende efter udløbet af 30 dage efter forkyndelsen eller afvisningen af genoptagelsen, medmindre den erhvervsdrivende forinden har givet skriftlig meddelelse til ankenævnet om, at den pågældende ikke ønsker at være bundet af afgørelsen.. En anmodning til fogedretten om tvangsfuldbyrdelse skal være bilagt den ankenævnsafgørelse, der danner grundlag for anmodningen om tvangsfuldbyrdelse, og en erklæring fra ankenævnet om, at den erhvervsdrivende ikke inden for 30 dage efter forkyndelsen eller afvisningen af genoptagelsen har meddelt, at den pågældende ikke ønsker at være bundet af afgørelsen.. Information og offentliggørelse.. § 21.. Ankenævnet opretter en hjemmeside, som indeholder de væsentligste informationer om ankenævnet og dets formål, herunder kompetence, klageadgang, sagsbehandlingstid samt sagsresumé af udvalgte afgørelser.. Klagerens og den erhvervsdrivendes navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf.. stk.. Reglen i stk.. 2 om anonymisering af den erhvervsdrivendes navn drøftes senest pr.. juli 2010 mellem ankenævnets parter.. § 22.. Ankenævnet offentliggør på hjemmesiden navne på de erhvervsdrivende, som ikke efterlever nævnets afgørelser.. Listen skal offentliggøres på ankenævnets hjemmeside.. Såfremt en afgørelse er indbragt for retten, kan offentliggørelse efter stk.. 1 ikke ske, før endelig afgørelse fra retten foreligger.. Såfremt der er sket offentliggørelse af navnet på en erhvervsdrivende, og afgørelsen efterfølgende efterleves, skal oplysningerne om den erhvervsdrivende slettes fra hjemmesiden.. Oplysninger om en sag kan ikke fremgå af hjemmesiden i mere end et år.. § 23.. Enhver kan forlange at blive gjort bekendt med ankenævnets afgørelser i anonymiseret form, hvis disse kan identificeres.. Sekretariatet kan enten ved fotokopi eller elektronisk fremsende kopi af afgørelser.. Sekretariatet kan til dækning af omkostningerne fastsætte et gebyr for udlevering af fotokopier.. En forbruger kan ved henvendelse pr.. telefon eller e-mail til ankenævnets sekretariat få oplyst, om en konkret dyrlæge har fået afgjort en sag af ankenævnet.. Gebyr og omkostninger:.. § 24.. Den Danske Dyrlægeforening, Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening afholder de omkostninger, der er forbundet med ankenævnets virksomhed, jf.. dog § 27.. § 25.. Ingen af parterne betaler omkostninger ved nævnsbehandlingen til den anden part.. § 26.. For behandling af en klage ved ankenævnet skal forbrugeren betale et gebyr på 160 kr.. Gebyret tilbagebetales til forbrugeren, hvis forbrugeren får helt eller delvist medhold i klagen eller hvis sagen afvises som uegnet til behandling.. § 27.. En erhvervsdrivende skal betale et beløb for behandling af sagen, hvis.. forbrugeren får helt eller delvist medhold i sin klage, eller.. sagen forliges i det væsentligste til forbrugerens fordel.. Erhvervsdrivende, der gennem Den Danske Dyrlægeforening, Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening løbende bidrager til nævnets drift, skal ikke betale for behandlingen af en sag.. For erhvervsdrivende, der ikke løbende bidrager til nævnets drift, fremgår beløbene af bilaget til vedtægterne.. Beløbene fastsættes som et standardbeløb, som meddeles den erhvervsdrivende allerede ved sagens begyndelse.. Beløbene beregnes årligt pr.. januar – beregningen sker første gang 1.. Regnskab og drift.. § 28.. Sekretariatet udarbejder årligt et regnskab for nævnet, samt en opgørelse over omkostninger forbundet med behandlingen af sager og en årsrapport om aktiviteterne i det forløbne år og administration i øvrigt.. Der skal heri tillige oplyses om efterlevelsesprocent på afgørelserne.. En kopi af denne opgørelse tilgår Forbrugerstyrelsen samt de stiftende organisationer senest i juni måned det følgende år.. Regnskabsåret er kalenderåret.. Vedtægtsændringer.. § 29.. Til vedtagelse af ændringer af nærværende vedtægter kræves enighed mellem de stiftende organisationer.. Vedtægtsændringerne skal godkendes af økonomi- og erhvervsministeren.. Opløsning af ankenævnet.. § 30.. De bag ankenævnet stående forbrugerorganisationer og brancheorganisationer kan hver for sig med 1 års varsel opsige aftalen, hvorved ankenævnet opløses.. Vedtægterne er dog bindende for så vidt angår klager indbragt inden udtrædelsesdatoen.. Der skal fastsættes betryggende vilkår for afvikling af verserende sager.. Overgangsbestemmelser.. § 31.. Bestemmelserne i § 14.. , stk.. 5, § 15.. , § 19.. og 3.. og § 20.. finder kun anvendelse på sager indbragt for ankenævnet efter 1.. Bestemmelsen i § 6.. om at ankenævnets formand og eventuelle næstformænd skal være dommer, finder kun anvendelse på nyudnævnelser.. Formænd og eventuelle næstformænd, der ikke er dommere, og som er beskikket inden 1.. januar 2010, kan forblive i hvervet indtil udløbet af beskikkelsen.. Genbeskikkelse kan ikke finde sted..

  Original link path: /omankenaevn/vedtaegter/Sider/default.aspx
  Open archive

 • Title: Klagebehandling
  Descriptive info: Klagebehandling.. Betingelserne for at klage.. Klagen skal omhandle et økonomisk krav mellem 300 kr.. og 200.. 000 kr.. Klageren har forud forgæves rettet henvendelse til dyrlægen, og dyrlægen har undladt at besvare klagen eller afvist denne.. Klagen skal vedrøre en dyrlægeydelse eller behandling, der er afsluttet 15.. juli 2008 eller derefter.. Behandlingen, der klages over, kan godt være påbegyndt inden den 15.. juli 2008, men nævnet kan ikke behandle klager, hvor behandlingen er afsluttet forud for denne dato.. Af bevismæssige årsager skal klagen indgives hurtigt efter, at den behandling, der klages over, er afsluttet, og dyrlægen har afvist klagen.. Ankenævnet kan således afvise at behandle en klage, der indbringes senere end 12 måneder efter, at den behandling, der klages over, er afsluttet.. Derudover skal man i øvrigt være opmærksom på, at man kan fortabe sin ret, hvis man forholder sig passiv.. Klageformular.. Ved indbringelse af klager skal anvendes den godkendte formular.. Du kan udfylde formularen elektronisk på:.. https://minsag.. forbrug.. dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.. aspx.. eller rekvirere en papirforumlar hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på tlf.. : 4171 5000 eller.. via mail.. Klageformularen udfyldes og sendes til:.. Klagegebyr og sagsbehandling.. Når klagen er modtaget i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opkræves et klagegebyr på 160 kr.. Behandling af en klage påbegyndes først, når Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget klagegebyret.. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får  ...   indbringe sagen for retten, og herunder få undersøgt om man kan få fri proces til at føre sagen, hvis man opfylder de økonomiske betingelser herfor.. Medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening skal efter foreningen vedtægter følge ankenævnets afgørelser.. Dyrlægens navn vil endvidere blive offentliggjort på en liste over dyrlæger, der ikke følger Ankenævn for Dyrlægers afgørelser, med mindre sagen er indbragt for retten.. Hvis sagen er indbragt for retten af dyrlægen, kan man ikke umiddelbart indgive en klage til ankenævnet.. I så fald må man skrive til retten – eller møde op og sige – at man ønsker sagen oversendt til Ankenævn for Dyrlæger.. Når klagen er indbragt for ankenævnet, kan dyrlægen ikke fremsende rykkere, overgive sagen til inkasso eller udtage stævning mod klageren.. Omkostninger ved sagens behandling.. Omkostningerne ved sagens behandling betales af den dyrlæge, der klages over, hvis forbrugeren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis sagen forliges til forbrugerens fordel.. For medlemmer af Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening betales omkostningerne af foreningen.. Den Danske Dyrlægeforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening har revideret samarbejdsaftalen med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.. P.. riser for sagsbehandling i ankenævnet kan ses herunder og finder anvendelse fra 1.. august 2011.. Sagstype.. Pris inkl.. moms.. Sager hvor forbrugeren får medhold.. Kr.. 17.. 749.. -.. Sager forligt efter sagkyndig.. 649.. Sager forligt før sagkyndig.. 775..

  Original link path: /Sider/Klagevejledning.aspx
  Open archive

 • Title: Afgørelser
  Descriptive info: Afgørelser.. Her kan læses sagsresumeer fra Ankenævnet for Dyrlæger.. Bemærk at der kan søges i sagsresumeerne ved at klikke på kolonnenavnene type, navn eller oprettelsesdato.. Type.. Navn.. Oprettet.. Klage indbragt senere end 12 måneder efter behandlingens afslutning.. 05-01-2011 13:03.. Kat blev syg og måtte aflives kort tid efter tandrensning.. Klage afvist da den var indbragt senere end 12 måneder efter behandlingen.. Hunds hofte gik af led i forbindelse med undersøgelse.. Hund manglede ormekur for at kunne komme til Sveri-ge.. Hund blev behandlet mod ørelidelse i knapt et år.. Hund behandlet for meningitis.. Forbruger  ...   resultater.. Tæve og hvalpe døde i forbindelse med kejsersnit.. 06-07-2010 12:37.. Undersøgelse af hest med rygsmerter.. 25-10-2010 10:06.. Vagttillæg for behandling af hund uden for åbningstid.. 25-10-2010 10:03.. Kat blev indlagt til nærmere undersøgelse.. 25-10-2010 09:55.. Hund undersøgt for nakkesmerter.. Hund pådrog sig E-coli bakterie i forbindelse med be-handling.. Hund fik stillet sandsynlighedsdiagnose.. Hund død i forbindelse med hjemsendelse efter operati-on for livmoderbetændelse.. Hest døde efter drægtighedsundersøgelse.. Føl behandlet for hovbyld.. 1 - 20.. Vis i webbrowser.. /_layouts/images/ichtmxls.. gif.. /afgoerelser/_layouts/xlviewer.. aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&DefaultItemOpen=1.. 0x0.. 0x1.. FileType.. xlsx.. 255.. xlsb.. Snapshot i Excel.. /_layouts/images/ewr134.. aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&Snapshot=1.. 256..

  Original link path: /afgoerelser/Sider/default.aspx
  Open archive

 • Title: Offentliggørelser
  Descriptive info: Offentliggørelser.. Her kan læses offentliggørelser af navne på dyrlægepraksis, som ikke har fulgt en afgørelse fra Ankenævn for Dyrlæger.. Pt.. ingen sager at offentliggøre.. Opdateret 3.. maj 2010..

  Original link path: /Sider/Sager.aspx
  Open archive

 • Title: Følg din sag online
  Descriptive info: Følg din sag online.. Fra 1.. januar 2011 har klienter mulighed for at klage over en dyrlæge til Ankenævnet for Dyrlæger via en elektronisk klagerådgiver.. Du vil desuden - hvis du har en eller flere klagesager under behandling hos Ankenævnet for Dyrlæger - kunne følge sagsbehandlingen via.. minsag.. dk.. Bemærk venligst:.. Sager oprettet inden 1.. januar 2011 kan.. ikke.. ses på minsag.. Sager  ...   kan du blandt andet se sagens dokumenter, hvor lang tid sagsbehandlingen kan forventes at vare og hvilke faser sagen gennemgår, inden der kan træffes en afgørelse.. Både private og virksomheder kan se status på de sager, de er involverede i.. Du skal oprette en profil med Nem Id eller e-mail og password for at få adgang til Min sag.. Link til Min sag, se..

  Original link path: /online/Sider/default.aspx
  Open archive

 • Title: Årsberetninger
  Descriptive info: Årsberetninger.. Herunder findes de seneste årsberetninger i Ankenævn for Dyrlæger.. Ankenævnet for dyrlæger - årsberetning 2011.. doc.. Ankenævnet for dyrlæger - årsberetning 2010.. Der er ingen elementer, som kan vises i denne visning..

  Original link path: /beretninger/Sider/default.aspx
  Open archive

 • Title: Søgecenter - Search
  Descriptive info: Dyrlægeankenævn.. Search..

  Original link path: /search/results.aspx?k=
  Open archive •  


  Archived pages: 10