www.archive-dk-2012.com » DK » D » DAHS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 25 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Velkommen: DAHS
  Descriptive info: .. Sitemap.. About DaHs.. Forside.. Guidelines og artikler.. Bestyrelse.. Selskabets love.. Nyheder.. Møder og kurser.. Links.. Medlemskab.. Fællessekretariatet.. Linda Ædelsten Edslev.. Lægeforeningen.. Kristianiagade 12.. 2100 København Ø.. Tlf.. 3544 8407.. Medlemsskab.. Ole Norling Mathiassen.. ,.. 1.. reservelæge, Ph.. d.. Hjertemedicinsk afd.. B,.. Århus Universitetshospital, Skejby.. Brendstrupgårdsvej 100.. 8200 Århus N.. 7845 2060.. Nordisk Blodtrykskursus 2012.. 10.. -12- september, Ystad/Malmø.. Datoen for 2013-årsmødet er fastlagt.. Mødet afholdes.. den 19..  ...   har til formål at medvirke til at oplyse befolkningen om betydningen af forhøjet blodtryk, at fremme forskningen af forhøjet blodtryk og at bidrage til forbedring af forebyggelse og behandling af forhøjet blodtryk.. Selskabet arbejder i nær tilknytning til andre danske og udenlandske lægevidenskabelige selskaber og organisationer med nærliggende interesseområder.. Selskabet medvirker til videreuddannelse af yngre læger og afholder videnskabelige møder.. Dansk Hypertensionsselskab © |.. Vigtig information.. |.. W3C..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Sitemap: DAHS
  Original link path: /index.php?id=17
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: About DaHs: DAHS
  Descriptive info: DANISH HYPERTENSION SOCIETY.. The Danish Hypertension Society is a member of The Danish Medical Society.. The mission of The Danish Hypertension Society is to enhance the public awareness of hypertension, to encourage hypertension research, and to improve the treatment and prevention of hypertension.. The Danish Hypertension Society co-operates with other national and international medical societies and organisations with interests in hypertension.. The Danish Hypertension Society contributes to the post graduate education of doctors and the arrangements of scientific meetings.. BOARD..

  Original link path: /index.php?id=18
  Open archive

 • Title: Forside: DAHS
  Original link path: /index.php?id=8
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Guidelines og artikler: Dansk Hypertensionsselskab
  Descriptive info: DAHS guidelines.. Dansk Hypertensionsselskab har stået for udarbejdelsen af nedenstående guidelines, der kan hentes direkte på denne hjemmeside som PDF filer.. Det kræver, at du har installeret Adobe Acrobate Reader på din computer.. Har du det, er det blot at dobbeltklikke på et af de nedenstående links, så fremkommer den ønskede rapport automatisk.. Vær opmærksom på at for korrekt udprintning af rapporterne kræves acrobat reader 9.. 0.. Har du ikke Arobat Reader installeret kan denne downloades direkte og gratis fra internettet, f.. eks på.. Adobes hjemmeside.. 2009 Behandlingsvejledning - Hypertensio Arterialis.. 2008 En fælles klinisk vejledning sekundær hypertension.. 2008 Vejledning i akut svær hypertension.. 2008 Vejledning i behandlingsresistent hypertension.. 2006 - Diagnostisk blodtryksmåling - på døgnbasis, hjemme og i konsultationen.. Gamle vejledninger.. 2004 behandlingsvejledning - hypertensio arterialis.. Addendum.. 1999 Vejledende retlingslinier for hjemmeblodtryksmåling.. 1999 Hypertensio arterialis.. ESH newsletters.. Hypertension og Atrieflimren, 2009.. Salt og Hypertension, 2009.. Hypertensiv Retinopati, 2009.. Primær Hyperaldosteronisme, 2010.. Fæokromacytom-Paragangliom, 2010.. Urinsyre og Hypertension, 2010.. Internationale Hypertensionsartikler.. Døgnblodtryk  ...   Læger 17.. marts 2003.. 2006 - Pulstryk, centralt blodtryk og en betablokker i unåde.. Niels Holmark Andersen, Søren Tang Knudsen Klavs Würgler Hansen.. trykt i Ugeskrift for Læger 19.. marts 2007.. Har vi en uerkendt epidemi.. af primær aldosteronisme?.. Nahid Shahmarvand, Per Løgstrup Poulsen Hans Ibsen.. marts 2008.. Hypertension - forekomst og behandling.. Hans Ibsen, Torben Jørgensen, Gorm B.. Jensen Ib Albidgaard Jacobsen.. trykt i Ugeskrift for Læger den 8.. juni 2009.. Kviksølvmanometret - hvil i fred.. Hans Ibsen.. trykt i Ugeskrift for Læger den 22.. marts 2010.. Referenceliste på hypertensionsartikler i.. Ugeskrift For Læger.. temanumre 24 og 25 år 2009 -.. www.. Ugeskriftet.. Ugeskr Læger 2009;171(24):1998.. Ugeskr Læger 2009;171(24):2001.. Ugeskr Læger 2009;171(24):2004.. Ugeskr Læger 2009;171(24):2008.. Ugeskr Læger 2009;171(24):2012.. Ugeskr Læger 2009;171(24):2016.. Ugeskr Læger 2009;171(24):2019.. Ugeskr Læger 2009;171(24):2022.. Ugeskr Læger 2009;171(24):2025.. Ugeskr Læger 2009;171(24):2028.. Ugeskr Læger 2009;171(24):2031.. Ugeskr Læger 2009;171(25):2091.. Ugeskr Læger 2009;171(25):2094.. Ugeskr Læger 2009;171(25):2097.. Ugeskr Læger 2009;171(25):2100.. Ugeskr Læger 2009;171(25):2103.. Ugeskr Læger 2009;171(25):2107.. Ugeskr Læger 2009;171(25):2109.. Ugeskr Læger 2009;171(25):2113..

  Original link path: /index.php?id=7
  Open archive

 • Title: Bestyrelse: DAHS
  Descriptive info: Formand:.. Boye L.. Jensen, Professor,.. valgt 2012.. Institut for Molekylær Medicin,.. Afdeling for Kardiovaskulær og Renal Forskning.. J.. B.. Winsløws Vej 21, 5000 Odense C.. 6550 3796 Fax 6613 3479.. bljensen health.. sdu dk.. Næstformand:.. Kent Lodberg Christensen, Overlæge, dr.. med.. Valgt 2007.. Århus Universitetshospital.. Århus Sygehus, Medicinsk kardiologisk afdeling A.. 8949 5566.. klc dadlnet dk.. Sekretær:.. Ole Norling Mathiassen, 1.. reservelæge, ph.. Valgt 2008.. B.. onm@farm.. au.. dk.. Ordinære medlemmer:.. Hans Ibsen, Professor,.. dr.. Valgperiode 2012-2014.. Holbæk Sygehus,  ...   Valgt 2010.. Afdeling for Komplikationsforskning.. Steno Diabetes Center A/S.. Niels Steensensvej 2-4.. 2820 Gentofte.. 4443 7310.. Mobil: 3075 7310.. pro steno dk.. Tine Willum Hansen, reservelæge, PhD,.. Valgt 2009.. Klinik for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin.. Rigshospitalet.. 2100 København.. 7545 7068.. tw heart dk.. Niels Henrik Buus, Afdelingslæge, Ph.. Nyremedicinsk Afdeling C.. 8200 Århus NTlf.. nhb farm.. au dk.. Ulrik Andersen, Overlæge,.. Valgt 2007.. Klinisk fysiologisk/Nuklearmedicinsk afdeling.. Glostrup Hospital.. 4323 2430.. uandersen dadlnet dk.. Sekretariat.. 3544 8407.. lie dadl dk..

  Original link path: /index.php?id=10
  Open archive

 • Title: Selskabets love: Dansk Hypertensionsselskab
  Descriptive info: LOVE FOR DANSK HYPERTENSIONSSELSKAB.. § 1.. Selskabets navn er Dansk Hypertensionsselskab, overfor udlandet: Danish Hypertension Society.. § 2.. Selskabets formål er at:.. Fremme forskningen af forhøjet blodtryk.. 2.. Afholde videnskabelige møder og medvirke til videreuddannelse af yngre læger.. 3.. Arbejde i nær tilknytning til andre danske og udenlandske lægevidenskabelige selskaber og.. organisationer med nærliggende interesseområder.. 4.. Medvirke til at oplyse befolkningen om betydningen af forhøjet blodtryk.. 5.. Bidrage til forbedring af forebyggelse og behandling af forhøjet blodtryk.. § 3.. Selskabet er tilsluttet Dansk Medicinsk Selskab.. § 4.. Som medlemmer kan optages læger samt andre, der medvirker til selskabets formål.. Anmodning om optagelse sendes til bestyrelsen, der tager stilling til anmodningen ved først givne lejlighed.. Bestyrelsens indstilling fremsendes til selskabets medlemmer og såfremt bestyrelsen ikke har modtaget skriftlig indsigelse inden 14 dage, er bestyrelsens indstilling godkendt.. Fremkommer rettidig indsigelse, skal anmodningen drøftes ved førstkommende generalforsamling som et punkt på dagsordenen.. Opnår bestyrelsens indstilling ved en afstemning 2/3 af de afgivne stemmer, er denne godkendt.. Udmeldelse kan kun ske til en 1.. januar ved skriftlig henvendelse til sekretæren.. § 5.. Æresmedlemmer og korresponderende medlemmer kan udpeges af bestyrelsen, såfremt der er enstemmighed.. Der er kontingentfrihed for sådanne medlemmer samt for alle medlemmer, der er over 70 år.. § 6.. Som firmamedlemmer kan optages interesserede virksomheder efter de i sect;4, afsnit 2, anførte regler.. Firmamedlemmers medarbejdere har ret til at overvære selskabets møder.. Endvidere kan firmamedlemmer efter aftale med forretningsudvalget, ved selskabets møder få mulighed for kortvarige demonstrationer af tekniske nyheder og lignende.. Firmamedlemmer har ikke stemmeret.. § 7.. Selskabets virksomhed ledes af en bestyrelse bestående af en formand og 6 andre medlemmer.. Formanden og den øvrige bestyrelse vælges ved den ordinære generalforsamling.. Formanden og mindst 3 af bestyrelsens øvrige medlemmer skal være læger.. Bestyrelsen udpeger blandt sine medlemmer en næstformand og en sekretær, der tillige er kasserer.. Formanden, næstformanden og sekretæren udgør selskabets forretningsudvalg.. Ved valg af medlemmer til bestyrelsen bør der ordentligvis tages hensyn til  ...   10.. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet.. Alle spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflerhed, når undtages spørgsmål vedrørende de i sect; sect; 4, 12 og 14 nævnte forhold.. Hvis ét medlem ønsker det, skal afstemning foregå skriftligt og hemmeligt.. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.. § 11.. En ekstraordinær generalforsamling kan indkalde af bestyrelsen og skal varsles inden 14 dages forløb, når ti medlemmer skriftligt forlanger det og samtidigt angiver forhandlingsemnet.. En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages og højst 28 dages varsel ved skriftlig meddelelse, der indeholder dagsorden.. § 12.. Ændringer i lovene kan foretages ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, efter at forslag til lovændring skriftligt er tilstillet medlemmerne ved generalforsamlingens indvarsling.. Vedtagelse af lovændringer forudsætter, at mindst 2/3 af selskabets stemmeberettigede medlemmer er tilstede ved generalforsamlingen, samt at mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget.. Såfremt mindre end 2/3 af medlemmerne er tilstede, skal spørgsmålet sendes til skriftlig urafstemning, hvor afgørelsen træffes ved simpel stemmeflerhed.. § 13.. Selskabet kan modtage gaver eller arv fra private eller tilskud fra det offentlige med henblik på at fremme selskabets formål i videste forstand.. Midlerne forvaltes af den til enhver tid siddende bestyrelse.. Beretning og regnskab aflægges hvert år ved den ordinære generalforsamling.. § 14.. Beslutning om selskabets ophævelse kan ske på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.. Et eventuelt forslag herom skal have være angivet på den udsendte dagsorden.. Til forslagets vedtagelse kræves, at over 2/3 af selskabets stemmeberettigede medlemmer er for forslaget.. Er denne betingelse ikke opfyldt, skal afgørelse træffes ved en urafstemning blandt selskabets medlemmer.. Til forslagets vedtagelse kræves, at over halvdelen af de afgivne stemmer er for ophævelse.. Den opløsende generalforsamling tager stilling til fordeling af selskabets formue efter selskabets formål og efter indkomne ansøgninger.. Vedtaget på den stiftende generalforsamling 12.. april 1980 og ændret ved generalforsamlinger 2.. marts 1984, 21.. februar 1986, 19.. april 1991 og urafstemning 5.. september 1997 og urafstemning 14.. juni 2011..

  Original link path: /index.php?id=6
  Open archive

 • Title: Nyheder: Dansk Hypertensionsselskab
  Descriptive info: DaHS har fået ny formand!.. Efter 2 valgperioder og 4 år som formand var der tvungen afgang til prof.. med Hans Ibsen.. DaHS takker for et meget flot formandskab.. Som ny formand valgte en enstemmig generalforsmaling, prof.. med Boye Jensen fra Syddansk Universitet.. Boye har allerede ydet en stor indsats som bestyrelsesmedlem igennem 6 år og næstformand i 2 år og bestyrelsen er taknemmelig for at Boye ønsker at fortsætte som formand.. Referat af generalforsamling 2012..

  Original link path: /index.php?id=5
  Open archive

 • Title: Møder og kurser: Dansk Hypertensionsselskab
  Descriptive info: Møder og Kurser.. Dato.. Titel.. Sted:.. 08-01-2013 - 08-01-2013.. Holbæk Kardiovaskulære Symposium.. Aktuel Kardio-renal forskning ved Medicinsk.. Forskningscenter Holstebro Sygehus.. Mødet er åbent for alle interesserede.. Se.. program.. Holbæk Sygehus, Auditoriet, indgang L2, 4300 Holbæk.. 31-01-2013 - 03-02-2013.. The.. 2nd International Conference on Prehypertension and Cardio Metabolic Syndrome.. Yderligere oplysninger.. Barcelona, Spanien.. 01-03-2013 - 01-03-2013.. TRENDS 2013.. Neuro-humoral Interventions.. Yderligere oplysninger.. http:// www.. csi-trend.. org.. Frankfurt, Tyskland.. 19-04-2013 - 20-04-2013.. Årsmøde og generalforsamling 2013.. Yderligere oplysninger følger senere.. Comwell Klarskovgaard, Korsør Lystskov 30, 4220 korsør.. 26-06-2013 - 26-06-2013.. Imaging in Structural Valvular, Congenital.. Interventions.. csi-congress.. 27-06-2013 - 29-06-2013.. Congenital, Structural Valvular Interventions.. 21-11-2013 - 24-11-2013.. The 5th International Conference on Fixed Combination in the Treatment of Hypertension,  ...   -6.. december 2012.. Se.. invitation.. Holbæk Sygehus, auditoriet L2 Gl.. Ringstedvej 1, 4300 Holbæk.. 20-11-2012 - 21-11-2012.. PhD kursus: Hypertension and Target Organ Damage - How to Do.. Program.. Tilmelding.. Odense, DK.. 16-11-2012 - 17-11-2012.. LAA 2012.. How to Close the left Atrial Appendage.. csi-laa.. 09-11-2012 - 10-11-2012.. Interventional Revascularisation in Stroke (IRIS.. ).. yderligere oplysninger.. iccaonline.. London.. 08-11-2012 - 11-11-2012.. The 4th World Congress on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension (CODHy).. 29-09-2012 - 04-10-2012.. 24th Scientific meeting of The international Society of Hypertension.. Se invitation.. - og yderligere oplysninger på følgende.. hjemmeside.. SYDNEY.. 25-09-2012 - 25-09-2012.. Medlemsmøde:.. Endothelium friend and foe, target and culprit.. for yderligere oplysninger.. Syddansk Universitet J.. Winsløwvsvej 25, Odense.. Næste..

  Original link path: /index.php?id=4
  Open archive

 • Title: Links: Dansk Hypertensionsselskab
  Descriptive info: Hjernesagen.. Hjerteforeningen.. Hjerteforeningen - Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark.. Arbejdsgruppe under DAHS -.. Karstivhed.. Sundhedsstyrelsen.. Sundhedsstyrelsens udgivelser.. Frederiksberg Hospital - Standardskema for døgnblodtryksmåling og hjemmeblodtryksmåling.. EU-kommissionens hjemmeside.. EU-ekspertsgruppens rapport.. Medlemsinformation kviksølvmanometret.. European Society of Hypertension.. American Society of Hypertension.. Svenska Hypertonisällskapet.. British Hypertension Society.. Opdateret liste over validerede blodtryksapparater (British Hypertension Society).. The National Heart, Lung and Blood Institute  ...   Dansk Medicinsk Selskab.. Dansk Nefrologisk Selskab.. Dansk Cardiologisk Selskab.. Danish Cardiovasular Research Academy.. dabl Educational Trust.. International Society of Hypertension.. Hjælp os med at opdatere denne liste.. Skulle du støde på hjemmesider der kunne have interesse for Dansk Hypertensionsselskabs medlemmer vil vi gerne gøres opmærksomme på dette.. Du kan e-maile adressen til Dansk Hypertensionsselskabs hjemmeside webmaster.. Linda Edslev.. , Fællessekretariatet.. På forhånd tak..

  Original link path: /index.php?id=3
  Open archive

 • Title: Medlemskab: Dansk Hypertensionsselskab
  Descriptive info: Hvem kan blive medlem ?.. §4.. §6.. Som firmamedlemmer kan optages interesserede virksomheder efter de i §4, afsnit 2, anførte regler.. Hvordan bliver man medlem ?.. Medlemskab ansøges ved henvendelse til selskabets sekretær:.. Hjertemedicinsk Afd.. 89495566.. E-mail:.. onm farm..

  Original link path: /index.php?id=2
  Open archive

 • Archived pages: 25