www.archive-dk-2012.com » DK » D » D-A-B

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 41 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Dansk Automat Brancheforening: DAB
  Descriptive info: .. DAB.. DAB-INFO.. Medlemmer.. Lov-info.. Nyhedsmagasinet DAB.. Links.. Medlem-login.. Forenings formål.. Vedtægter.. Bestyrelsen.. Sekretariatet.. Indmeldelse.. Kontakt.. SAMARBEJDE MED GEVINST.. Velkommen til Dansk Automat Brancheforening.. Dansk Automat Brancheforening er en sammenslutning af spilleautomatoperatører, fabrikanter og importører.. Dansk Automat Brancheforening repræsenterer 80 % af den danske spilleautomatbranche og er branchens eneste talerør overfor myndigheder og offentligheden.. Dansk Automat Brancheforening repræsenterer, med sine ca.. 80 medlemmer, bredden i automatbranchen.. Blandt medlemmerne er 9 ud af de 10 største automatoperatører, mens en del af medlemsskaren har under 100 spilleautomater.. Dansk Automat Brancheforening er startet i 1957.. Formålet med foreningen var at skabe et fælles talerør overfor myndighederne.. I dag varetager Dansk Automat Brancheforening alle de interesser, der er i forbindelse med automatspil.. Dansk  ...   at skabe et politisk netværk.. Dansk Automat Brancheforening er desuden medlem af Euromat, som er den europæiske sammenslutning af automatbrancheforeninger, Euromat er branchens eneste organisation med forhandlingsret overfor EU.. Dansk Automat Brancheforening har et godt og konstruktiv samarbejde med behandlingscentrene for Ludomani og ønsker igennem samarbejdet at styrke behandlingen af Ludomani.. Dansk Automat Brancheforenings medlemmer har frivilligt forsynet deres spilleautomater med advarselstrekanter med budskaber som: Spil ikke for mere end du har råd til at tabe , Ethvert spil er tilfældigt og Hvor meget tid anvender du på spil.. Dansk Automat Brancheforening uddeler fra spillehallerne brochurer med oplysninger om mulighederne for behandling af Ludomani.. MADE BY.. HMR-DESIGN.. | COPYRIGHT DAB 2005 | This page is valid XHTML 1.. 0..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Dansk Automat Brancheforening: DAB-INFO
  Descriptive info: Minimumskrav til ansættelsesbeviser.. ludomaniundersøgelse.. Lov om røgfri miljøer.. Konsekvens for branchen.. Arbejdstilsynets vejledning om rygeloven.. Ludomaniundersøgelse..

  Original link path: /dab-info/
  Open archive

 • Title: Dansk Automat Brancheforening: Medlemmer
  Descriptive info: Nordjylland.. Vestjylland.. Østjylland.. Sydjylland.. Fyn.. Sjælland.. Bornholm.. Leverandører.. Passive medlemmer.. Æres medlemmer.. DAB's medlemmer.. Klik på det område hvor din forretning ligger og find et medlem, som opererer der.. Du kan også finde en liste på leverandører, som er medlemmer hos os.. Vi vil desuden gerne præsentere vores Passive- og Æresmedlemmer.. Klik på understregede medlemsnavne, og link dig over på deres egen hjemmeside..

  Original link path: /medlemmer/
  Open archive

 • Title: Dansk Automat Brancheforening: Lov-info
  Descriptive info: Lov om Spil.. Bekendtgørelse til Lov om spil.. Vejledning til gevinstgivende spilleautomater.. Lov om Afgifter.. Bekendtgørelse til afgifter.. SKM - afgørelse momssag.. Forlystelsesbekendtgørelse..

  Original link path: /lov-info/
  Open archive

 • Title: Dansk Automat Brancheforening: Nyhedsmagasinet DAB
  Descriptive info: Januar 2011.. September 2010.. Maj 2010.. Januar 2010.. Februar 2009.. April 2008.. November 2007 - Jubilæumsblad.. Marts 2007.. April 2006.. September 2005..

  Original link path: /nyhedsmagasinet-dab/
  Open archive

 • Title: Dansk Automat Brancheforening: Links
  Descriptive info: Spillemyndigheden.. Samarbejdspartnere..

  Original link path: /links/
  Open archive

 • Title: Dansk Automat Brancheforening: Medlem-login
  Descriptive info: Brugerlogin.. Brugernavn:.. Kodeord:.. Medlemslogin.. Ved at logge ind her, kan du komme ind og se sider, der kun er for medlemmer.. Har du endnu ikke modtaget dit brugernavn og kode er du meget velkommen til at kontakte os..

  Original link path: /medlem-login/
  Open archive

 • Title: Dansk Automat Brancheforening: Forenings formål
  Descriptive info: Foreningens formål er:.. At.. værne om og varetage de af medlemmernes erhverveinteresser der knytter sig til spil på gevinstgivende spilleautomater, morskabsautomater og andre møntbetjente automater.. arbejde for udvikling af erhvervet.. fremme medlemmernes konkurrencevilkår og indtjening.. informere medlemmerne om de love, cirkulærer, bekendtgørelser og domme der regulerer branchen.. varetage branchens interesser overfor offentlige myndigheder.. være branchens talerør overfor offentligheden.. bistå og rådgive medlemmerne i brancherelaterede spørgsmål.. varetage branchens interesser overfor beslægtede foreninger og sammenslutninger.. medvirke til begrænsning af ludomani i forbindelse med automatspil..

  Original link path: /dab/forenings-formaal/
  Open archive

 • Title: Dansk Automat Brancheforening: Vedtægter
  Descriptive info: Print PDF-fil.. VEDTÆGTER.. FOR.. DANSK AUTOMAT BRANCHEFORENING.. Vedtaget på Dansk Automat Brancheforenings generalforsamling.. den 22.. november 2008.. NAVN OG HJEMSTED.. § 1.. Stk.. 1.. Foreningens navn er.. 2.. Dansk Automat Brancheforenings hjemsted er den kommune, i hvilken sekretariatet er beliggende, p.. t.. Kolding Kommune.. FORMÅL.. § 2.. Dansk Automat Brancheforenings formål er:.. a).. At værne om og varetage de af medlemmernes erhvervsinteresser der knytter sig til spil på gevinstgivende spilleautomater, morskabsautomater og andre møntbetjente automater.. b).. At arbejde for udvikling af erhvervet.. c).. At fremme medlemmernes konkurrencevilkår og indtjening.. d).. At informere medlemmerne om de love, cirkulærer, bekendtgørelser og domme, der regulerer branchen.. e).. At varetage branchens interesser overfor offentlige myndigheder.. f).. At være branchens talerør overfor offentligheden.. g).. At bistå og rådgive medlemmerne i brancherelaterede spørgsmål.. h).. At varetage branchens interesser overfor beslægtede foreninger og sammenslutninger.. i).. At medvirke til begrænsning af ludomani i forbindelse med automatspil.. MEDLEMSKAB.. § 3.. Som medlemmer kan optages personer, virksomheder og selskaber, der driver registreret virksomhed med spilleautomater, morskabsautomater og andre møntbetjente automater i henhold til gældende lovgivning.. Anmodning om optagelse i Dansk Automat Brancheforening sker ved indsendelse af særlig optagelsesbegæring til Dansk Automat Brancheforenings sekretariat.. 3.. Optagelsesbegæringen skal godkendes af Dansk Automat Brancheforenings bestyrelse.. Når optagelsesbegæringen er godkendt af Dansk Automat Brancheforenings bestyrelse og kontingent er betalt, modtager ansøgeren skriftlig orientering om indmeldelsen.. Såfremt en optagelsesbegæring afvises af Dansk Automat Brancheforenings bestyrelse, kan ansøgeren kræve at afvisningen behandles på den førstkommende generalforsamling.. 4.. Indgår en personlig drevet virksomhed eller et selskab i en koncern, eller ejer en personlig dreven virksomhed, et selskab eller en person én eller flere andre virksomheder eller selskaber, der alle opfylder kriterierne i stk.. 1, kan enhver af disse virksomheder/selskaber, som har eget CVR-nr.. , anmode om medlemskab.. 5.. Fusionerer et medlem af Dansk Automat Brancheforening med et andet medlem, kan der alene blive tale om ét fremtidigt medlemskab.. Ved fusion er det det fortsættende selskab der er medlem.. 6.. Fusionerer et medlem af Dansk Automat Brancheforening med et andet selskab der ikke er medlem af Dansk Automat Brancheforening, opretholder det fortsættende selskab medlemskabet, såfremt det var dette selskab, der var medlem af Dansk Automat Brancheforening.. 7.. Fusionerer et medlem af Dansk Automat Brancheforening med et andet selskab der ikke er medlem af Dansk Automat Brancheforening, og er det ophørende selskab medlem af Dansk Automat Brancheforening, skal det fortsættende selskab fremsende en optagelsesbegæring som beskrevet i stk.. 3, såfremt dette selskab ønsker at være medlem af Dansk Automat Brancheforening.. 8.. Opstår en situation som beskrevet under stk.. 5 eller 7 betragtes det pågældende medlem som værende udmeldt, jfr.. § 6, stk.. 3, med virkning fra det tidspunkt, hvor købet, fusionen, med videre, er gennemført, eller fra det tidspunkt hvor der sker offentliggørelse af købet, fusionen, med videre.. PASSIVE MEDLEMMER.. § 4.. Forhenværende aktive medlemmer kan optages som passive medlemmer efter bestyrelsens skøn.. Passive medlemmer kan møde personligt på generalforsamlingen, men har ikke stemmeret, og kan ikke give møde ved fuldmagt.. ÆRESMEDLEMMER.. § 5.. Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen at der udnævnes æresmedlemmer.. Som æresmedlemmer kan udnævnes forhenværende medlemmer, som har været formand for Dansk Automat Brancheforening i en længere periode, samt personer, der har ydet en særlig indsats for Dansk Automat Brancheforening.. Æresmedlemmer kan møde personligt på generalforsamlingen, men har ikke stemmeret, og kan ikke give møde ved fuldmagt.. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.. Et æresmedlemsskab ophører ved det pågældende medlems død.. UDMELDELSE.. § 6.. Udmeldelse skal fremsendes skriftligt til Dansk Automat Brancheforenings sekretariat.. Er anmodning om udmeldelse af Dansk Automat Brancheforening sekretariatet i hænde efter den 1.. oktober, hæfter medlemmet for kontingentbetaling for resten af foreningsåret, jfr.. dog § 6, stk.. Ved ophør med drift af registreret virksomhed uanset årsagen hertil ophører medlemskabet med øjeblikkelig virkning.. Allerede indbetalt kontingent for den resterende del af foreningsåret udbetales ikke til det ophørende medlem.. Ved ophør af medlemskab skal det ophørende medlem straks stoppe al brug af Dansk Automat Brancheforenings logo, samt materialer der indeholder Dansk Automat Brancheforenings navn og henvisning hertil.. Det ophørende medlem skal straks udtræde af Dansk Automat Brancheforenings rabat- og medlemsaftaler.. Hvis der på en generalforsamling vedtages kontingentforhøjelse, kan et medlem, senest 8 dage efter at vedtagelsen af kontingentforhøjelsen har været offentliggjort i referatet fra generalforsamlingen, udmelde sig uden at betale kontingent, ved skriftligt at fremsende en udmeldelse til Dansk Automat Brancheforenings sekretariat.. KONTINGENT.. § 7.. Medlemskontingentets størrelse for aktive og passive medlemmer fastsættes på Dansk Automat Brancheforenings ordinære generalforsamling, med virkning for det foreningsår hvori den ordinære generalforsamling afholdes.. Foreningsåret følger regnskabsåret.. Kontingent opkræves én gang årligt med forfaldsdato den 10.. januar.. Bestyrelsen  ...   revisor.. Dansk Automat Brancheforenings daglige leder har ret til at deltage i ethvert bestyrelsesmøde og indkaldes samtidig med bestyrelsen.. Alle forslag som ønskes behandlet på et bestyrelsesmøde, skal forinden være sat på dagsordenen.. Alle beslutninger føres til referat, der godkendes på det førstkommende efterfølgende ordinære bestyrelsesmøde.. Væsentlige indvendinger mod et referat meddeles straks skriftligt efter referatets modtagelse.. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede.. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.. Kun formanden og den daglige leder kan udtale sig offentligt vedrørende Dansk Automat Brancheforenings forhold.. Bestyrelsen har overfor generalforsamlingen ansvaret for Dansk Automat Brancheforenings virksomhed og bestyrelsen skal udarbejde og fremlægge budget til godkendelse på den årlige generalforsamling.. Bestyrelsen ansætter og afskediger den daglige leder.. 9.. Bestyrelsen bør holde sig orienteret i alle spørgsmål, der vedrører erhvervets interesser.. ADMINISTRATION.. § 14.. Dansk Automat Brancheforenings administration forestås af den daglige leder, som under ansvar overfor bestyrelsen har den daglige ledelse af den samlede virksomhed, og som tilligemed varetager Dansk Automat Brancheforenings personaleadministration.. TEGNINGSRET.. § 15.. Foreningen tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem i forening.. Ved indgåelse af forpligtelser af videregående art, som eksempelvis men ikke udtømmende, optagelse af mindre lån, placering af Dansk Automat Brancheforenings opsparede overskud, med videre, tegnes Dansk Automat Brancheforening ved formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.. Ved økonomiske dispositioner der vedrører den daglige drift tegnes Dansk Automat Brancheforening af den daglige leder.. EKSKLUSION.. § 16.. Et medlem der ikke inden 10 dage fra modtagelse af skriftlig påmindelse om manglende betaling, indbetaler forfaldent medlemskontingent, eller andet dokumenteret tilsvar, kan uden yderligere varsel ekskluderes fra Dansk Automat Brancheforening.. Et medlem der ikke overholder Dansk Automat Brancheforenings vedtægter, eller på anden måde modarbejder Dansk Automat Brancheforenings formål og beslutninger, kan, 10 dage efter modtagelse af skriftlig og begrundet advarsel fra Dansk Automat Brancheforenings bestyrelse, ekskluderes fra Dansk Automat Brancheforening, såfremt medlemmet ikke retter for sig.. Eksklusion af et medlem skal altid ske skriftligt.. Et ekskluderet medlem kan kræve afgørelsen forelagt på førstkommende ordinære generalforsamling, som herefter, blandt de øvrige medlemmer, træffer den endelige afgørelse med simpelt stemmeflertal.. Indbringelse af en eksklusion på den førstkommende ordinære generalforsamling har ikke opsættende virkning.. TVISTLØSNING.. § 17.. Uoverensstemmelser mellem Dansk Automat Brancheforening på den ene side og et eller flere af Dansk Automat Brancheforenings medlemmer på den anden side, eller uoverensstemmelser mellem to af Dansk Automat Brancheforenings medlemmer indbyrdes, hvis afgørelse beror på anvendelsen eller fortolkningen af disse vedtægter, skal søges afgjort ved forhandling.. Dansk Automat Brancheforening kan dog inddrive pligtige medlemsydelser og restancer som retslig inkasso ved indbringelse for de ordinære domstole.. Stk 2.. Hver part kan under sådanne forhandlinger kræve at tvisten undergives mediation (mægling).. Hvis ikke parterne inden 14 dage efter at en af dem har fremsat ønske om mediation, er blevet enige om hvem der skal være mediator, kan enhver af parterne anmode Foreningen af Mediatoradvokater, c/o Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, om at bringe en advokatmediator i forslag.. Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med den til enhver tid gældende standardaftale for mediation fastsat af Foreningen af Mediatoradvokater og reglerne om god advokatskik.. Hvis tvisten ikke er løst ved mediation inden 8 uger efter at der blev fremsat ønske om mediation, er enhver af parterne berettiget til at indbringe tvisten for de ordinære domstole.. I så fald er retten på det sted hvor Dansk Automat Brancheforening har sit sekretariat rette værneting.. REGNSKAB OG REVISION.. § 18.. Dansk Automat Brancheforenings regnskabsår er fra 1/10 – 30/9.. Dansk Automat Brancheforenings årsrapport revideres af 2 interne revisorer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år af gangen, således at der afgår en revisor hvert andet år.. Årsrapport fra det foregående regnskabsår samt budget for det kommende regnskabsår skal udarbejdes så betids at årsrapport og budget kan fremsendes til medlemmerne senest 8 dage før den ordinære generalforsamling i henhold til § 8.. OPLØSNING.. § 19.. Beslutning om Dansk Automat Brancheforenings opløsning træffes, når 2/3 af Dansk Automat Brancheforenings stemmeberettigede medlemmer er mødt på en generalforsamling og 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.. Er et tilstrækkeligt antal medlemmer ikke mødt frem afholdes en ny generalforsamling, hvor afgørelse om opløsning kan træffes, såfremt et flertal af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsning.. Dansk Automat Brancheforenings formue skal anvendes til formål, der fastsættes af den generalforsamling, der først behandler spørgsmålet om Dansk Automat Brancheforenings opløsning.. § 20.. Foranstående vedtægter træder i kraft omgående efter vedtagelsen.. Således vedtaget på Dansk Automat Brancheforenings ordinære generalforsamling den 22.. november 2008.. Tiltrådt af bestyrelsen:.. Kolding, den 22.. John Brochstedt, Claus Sundenæs, Carl Larsen,.. Kurd Hoffbeck og Jørgen Jensen..

  Original link path: /dab/vedtaegter/
  Open archive

 • Title: Dansk Automat Brancheforening: Bestyrelsen
  Descriptive info: Bestyrelsen i DAB:.. John Brochstedt, Formand.. John Brochstedt.. , startede i 1971 som montør hos EA Automater i Esbjerg.. Dernest fulgte perioder hos Park-Automater og Dansk Grammofon Automat, inden han startede for sig selv i 1978.. En årrække var han medlem af DAB's repræsentantskab, i fire år var han næstformand, og siden 2002 har John Brochstedt været formand.. Han driver forretning i Middelfart med godt 100 enheder på cirka 30 spillesteder.. Claus Sundenæs, Næstformand.. Næstformand,.. Claus Sundenæs.. , har siden 1983 drevet J.. C.. Sungame ApS i Herlev sammen med sin bror.. De startede på deltid, men har haft det som hovederhverv siden begyndelsen af 1990'erne.. tidligere var næstformanden ansat i entreprenørbranchen, hvor han udnyttede  ...   grossistforretning for dagligvarer samt en kajakfabrik.. Peter Hansen.. Bestyrelsens nyeste og yngste medlem Peter Hansen, føler sig ikke ny i branchen, idet han har fulgt den fra barnsben gennem sin far, som driver CAH Automatservice i Herlev.. Firmaet opererer med 180 enheder, fordelt i København og Syd-Nordsjælland.. Han har tidligere prøvet kræfter på Søværnets Inspektionsskibe og været Tourmanager for diverse danske artister, samt været ”Hal-mand” i Stefansens Spillehaller på Dyrehavsbakken.. Peter har fulgt DAB’s bestyrelsesarbejde det seneste år som suppleant, inden han på opfordring, blev opstillet til valget i Bestyrelsen.. Allan Gregersen.. Allan Gregersen kom ind i DABs bestyrelse i år 2012.. Allan driver en automatvirksomhed og sælger div.. Tilbehør til automater.. Allan bor i Fredericia..

  Original link path: /dab/bestyrelsen/
  Open archive

 • Title: Dansk Automat Brancheforening: Sekretariatet
  Descriptive info: Kontoret i Fredericia.. Knud er altid parat til at hjælpe medlemmerne efter bedste evne.. Knud Larsen.. Knud Larsen tiltrådte som sekretaritatschef den 15.. august 2011.. Knud er uddannet som bankmand, men har i mange år været i ledelsen i en af de største organisationer i Odense.. De  ...   servicering af medlemmerne og bestyrelse samt drift af organisationen.. Fra 1.. marts 2012 er Knud ansat som direktør i DAB.. Susanne Hattesen Nielsen.. Susanne Hattesen Nielsen tiltrådte som kontorassistent.. den 1.. april 2012.. Susanne er uddannet som kontorassistent i Thisted.. For 27 år siden kom hun til Fredericia..

  Original link path: /dab/sekretariatet/
  Open archive

 • Archived pages: 41