www.archive-dk-2012.com » DK » H » HUSKLAGE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 743 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Husklage.dk forside - husanke
  Descriptive info: .. Søg:.. Om nævnet.. Klageskema.. Love og regler.. Afgørelser.. Teknisk revision.. Ofte stillede spørgsmål.. Links.. Kontakt.. Sitemap.. Brug af cookies.. Hvordan klager du til nævnet?.. Du kan klage ved at sende et udfyldt klageskema med relevante bilag til nævnet.. Her kan du downloade og udfylde klageskemaet.. Nævnet behandler klager over tilstandsrapporter fra sælger og køber af fast ejendom.. Nævnet behandler desuden disciplinærsager mod beskikkede bygningssagkyndige.. Seneste afgørelser.. Journalnr.. 11143.. 16.. maj 2012.. Yder- og indervægge.. 11125.. Andet.. 12026.. Yder- og indervægge,  ...   alvorlige fejl i en tilstandsrapport, kan nævnet rejse en disciplinærsag mod den beskikkede bygningssagkyndige, der har udarbejdet rapporten.. Her kan du danne dig et overblik over den lovgivning, der regulerer Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige og huseftersynsordningen generelt.. Læs om regler på området.. ÅRSBERETNING 2011.. Nu er årsberetningen for Disciplinær og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige tilgængelig.. Se den.. her.. Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige - Gammel Mønt 4 - 1117 København K - Tlf: 33922900 - Email: husklage@husklage.. dk..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Om nævnet - husanke
  Descriptive info: Årsberetninger og statistik.. Hvordan afgøres sager?.. Medlemmer.. Regler for nævnet.. Syns- og skønsmænd.. Pressemeddelelser.. Send som mail.. Print denne side.. Tilbage til forside.. Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige behandler klager over tilstandsrapporter, der er udfærdiget under huseftersynsordningen.. Nævnet behandler desuden disciplinærsager mod beskikkede bygningssagkyndige, blandt andet på baggrund af den løbende kvalitetskontrol af de beskikkede bygningssagkyndiges arbejde.. Disciplinær- og klagenævnet blev oprettet 1.. januar 2011 for at give forbrugere, der ønsker at klage over en tilstandsrapport, mulighed for at få prøvet deres sag hurtigere, billigere og nemmere, end det tidligere har været tilfældet ved domstolene.. Nævnet afløser Ankenævnet for Huseftersyn, som har behandlet klager over tilstandsrapporter  ...   uafhængige eksperter.. Nævnets sekretariat, der varetager teknisk revision og den forberedende sagsbehandling af disciplinær- og klagesager, er placeret i Erhvervs- og Byggestyrelsen.. I klagesager kan nævnet pålægge en beskikket bygningssagkyndig at betale erstatning for tab, der er lidt af klager, på grund af mangler og fejl i en tilstandsrapport.. Nævnet kan desuden gennemføre disciplinærsager mod beskikkede bygningssagkyndige og kan i den forbindelse tildele påtaler og advarsler, pålægge bøder eller frakende retten til at udøve hvervet som beskikket bygningssagkyndig.. Nævnets afgørelser kan indbringes for domstolene, men de kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.. Nævnets virke er reguleret ved.. Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.. v.. af 7.. december 2010..

  Original link path: /omnaevnet
  Open archive

 • Title: Klageskema - husanke
  Descriptive info: Download klageskema.. Her kan du downloade og udskrive klageskemaet i PDF-format.. Før du går i gang med at udfylde skemaet, er det vigtigt at læse retningslinjerne nedenfor.. Vigtige oplysninger før du klager.. Det er primært købere og sælgere af fast ejendom, der kan klage til Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige.. Du skal klage direkte til den bygningssagkyndige, før du kan klage til nævnet.. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du anmelde det, du vil klage over, til ejerskifteforsikringen, samtidig med at du indbringer klagen for nævnet.. Nævnet kan kun behandle klager over tilstandsrapporter, der er udfærdiget under huseftersynsordningen.. Nævnet kan derfor ikke behandle klager over eventuelle tillæg til tilstandsrapporten.. Hvis du reparerer eller udskifter det, du vil klage over, inden klagen er behandlet, kan du risikere at ødelægge bevismaterialet.. Du skal fremskaffe og vedlægge følgende dokumentation, når du sender klageskemaet:.. Dokumentation for at du har klaget til den sagkyndige inklusive den sagkyndiges eventuelle svar på din klage.. Eventuel dokumentation for dit ejerskifteforsikringsselskabs afgørelse i sagen.. Eventuelt anden dokumentation, for eksempel fotografier (maks.. 5 stk.. ).. Disse skal være nummererede og forsynet med beskrivende  ...   det sendes til nævnet.. Skemaet kan sendes med almindelig post eller eventuelt scannes ind og sendes pr.. e-mail med dokumentation vedhæftet.. Hvis du sender din klage elektronisk, skal du vedhæfte det udfyldte klageskema og alle øvrige bilag i pdf- eller jpg-format og vedhæfte filerne på en mail til.. husklage@husklage.. dk.. Få eventuelt yderligere hjælp ved at læse.. spørgsmål/svar.. på denne hjemmeside, eller.. kontakt nævnet.. Gebyr og sagsomkostninger.. Såfremt du søger om erstatning, skal du betale et gebyr på 275 kr.. for at klage til nævnet.. Får du medhold i sagen, vil beløbet blive refunderet.. Beløbet skal indbetales til følgende konto:.. Registreringsnr: 0216.. Kontonummer: 4069166059.. Anfør dit.. fulde navn.. , som meddelelse til modtageren af beløbet.. Det kan i forbindelse med sagsbehandlingen blive nødvendigt at foretage syn og skøn på den ejendom, som tilstandsrapporten vedrører.. Nævnet kan pålægge klager omkostningerne hertil, men som klager kan du dog højst komme til at betale 3.. 500 kr.. i sagsomkostninger.. Sagsbehandlingen er tilrettelagt, så det som udgangspunkt ikke er nødvendigt med advokatbistand eller lignende rådgivning.. Benytter parterne sig alligevel af denne type bistand, bærer de selv eventuelle omkostninger forbundet hermed..

  Original link path: /klageskema
  Open archive
 •  

 • Title: Love og regler - husanke
  Descriptive info: Mindsteværdigrænsen.. Her kan du danne dig et overblik over den lovgivning, der regulerer Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige og huseftersynsordningen generelt, samt lovgivning vedrørende handel med fast ejendom.. Huseftersynsordningen.. regulerer erhvervet som beskikket bygningssagkyndig samt disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige.. Bekendtgørelse om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige.. udmønter de nærmere bestemmelser  ...   om erhvervet som beskikket bygningssagkyndig.. Handel med fast ejendom.. Bekendtgørelse om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen).. regulerer blandt andet reglerne for, hvordan tilstandsrapporter kan rekvireres (se især §§ 9 og 10).. Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.. regulerer blandt andet forhold omkring udarbejdelse af tilstandsrapporter..

  Original link path: /loveogregler
  Open archive

 • Title: Afgørelser - husanke
  Descriptive info: Disciplinærsager.. Klagesager.. Her kan du finde afgørelser fra Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige.. Gå til disciplinærsager.. Gå til klagesager..

  Original link path: /afgoerelser
  Open archive

 • Title: Teknisk revision - husanke
  Descriptive info: Bedømmelsesskalaen.. Om bedømmelsesskalaen.. Nævnets sekretariat gennemfører 320 tekniske revisioner om året som en del af den løbende kontrol med kvaliteten af de bygningssagkyndiges arbejde.. Alle beskikkede bygningssagkyndige skal revideres mindst en gang i løbet af deres 3-årige beskikkelsesperiode.. I de tilfælde, hvor den tekniske revision afdækker fejl og mangler, som skønnes alvorlige nok til, at den sagkyndige kan tildeles en sanktion, vil nævnet rejse en.. disciplinærsag.. Formålet med den tekniske revision er at styrke tilstandsrapporternes kvalitet.. Nævnssekretariatet udtager de tilstandsrapporter, der skal kontrolleres.. Nogle rapporter bliver udtaget efter et tilfældighedsprincip, andre bliver udtaget, fordi de afviger fra gennemsnittet, og en tredje gruppe bliver udtaget på en konkret mistanke om fejl eller af andre grunde.. Revisionsforløbet.. Den ejendom, som den  ...   inden sagen afgøres i Disciplinær- og klagenævnet.. Nævnet afgør, hvorvidt kontrolsagen kan afsluttes, uden at der foretages yderligere - eller om der skal rejses en disciplinærsag mod den sagkyndige.. Sanktioner tildeles, hvis den bygningssagkyndige har begået alvorlige eller gentagne fejl i tilstandsrapporterne.. En sanktion kan bestå af en påtale, en advarsel, en bøde på op til 100.. 000 kr.. eller eventuelt frakendelse af retten til at udøve hvervet som beskikket bygningssagkyndig.. Nævnet offentliggør navne på- og firmatilknytningsforhold for bygningssagkyndige, der tildeles en advarsel eller en bøde eller får beskikkelsen inddraget.. Offentliggørelsen sker på en liste på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside.. www.. boligejer.. Nævnets afgørelser i disciplinærsager kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, men de kan indbringes for domstolene..

  Original link path: /tekniskrevision
  Open archive

 • Title: Ofte stillede spørgsmål - husanke
  Descriptive info: Her kan du finde svar på nogen af de hyppigst stillede spørgsmål til Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige.. Hvor længe efter at tilstandsrapporten er udarbejdet kan jeg klage?.. Du skal give den bygningssagkyndige meddelelse om, at du vil klage over rapporten inden 5 år fra den overtagelsesdag, der er aftalt mellem køber og sælger, dog senest 6 år fra rapportens datering.. Dette gælder dog ikke, hvis den bygningssagkyndige har ydet en garanti for et længere tidsrum eller har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt.. Læs mere om Forældelse af erstatningskrav mod den bygningssagkyndige under kapitel 2 i årsberetning 2006.. Kan jeg klage uden at orientere den bygningssagkyndige først?.. Nej.. Du skal klage til den bygningssagkyndige, før du kan klage til nævnet.. Kan jeg klage, når jeg er sælger?.. Ja.. Både køber og sælger kan klage over en tilstandsrapport.. Som sælger skal du særligt være opmærksom på, at du skal kunne dokumentere, at du har lidt et tab som følge af den tilstandsrapport du klager over.. Nævnet pålægger som udgangspunkt ikke en bygningssagkyndig ansvar, alene fordi der er givet flere oplysninger i tilstandsrapporten om ejendommen end de oplysninger som den bygningssagkyndige som minimum skal anføre.. Se årsberetning 2000-2001 under kapitel 7 Klager er sælger.. Se også årsberetning 2002 under kapitel 5 Forskellig karaktergivning i tilstandsrapporter på samme ejendom og årsberetning 2006 kapitel 4 Afgjorte sager i 2006 af særlig interesse punkt 4.. 2 Ejendommen er solgt på ny - tab.. Skal jeg bruge nævnets klageskema, når jeg klager?.. Ja, du skal altid bruge nævnets klageskema.. Du kan evt.. uddybe din klage i et bilag, som du sender sammen med skemaet.. Vær opmærksom på at sende alle relevante bilag ind sammen med klageskemaet.. Hvor lang er nævnets sagsbehandlingstid?.. Nævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid (fra vi modtager klagen, til der foreligger en afgørelse) er 5 måneder.. Efter de indledende høringsrunder som normalt tager ca.. 1-1½ måned vurderer sekretariatet, om der skal udmeldes syn og skøn.. Hvor hurtigt kommer der en syns- og skønsmand ud efter jeg har indsendt klagen?.. I følge reglerne er der en indledende høringsrunde, inden sekretariatet kan vurdere, om der skal udmeldes syn og skøn.. Høringsrunden tager normalt ca.. 1-1½ måned.. Herefter bliver der i de fleste sager udmeldt en syns- og skønsmand.. Hvad er omkostningerne ved sagens behandling i nævnet?.. Det koster 275 kr.. at klage.. Beløbet får du retur, hvis du får medhold i klagen, eller hvis nævnet ikke kan behandle klagen.. Du kan ligeledes komme til at betale udgifter til syn og skøn, hvis du f.. eks.. ikke får medhold i klagen.. Dette beløb kan dog ikke overstige 3.. for klageren.. Den bygningssagkyndige kan blive pålagt det fulde beløb til skønserklæringen.. Der lægges ved vurderingen af fordelingen af omkostningerne til syn og skøn som udgangspunkt vægt på, hvor stor en del af det samlede antal klagepunkter, som klageren har fået medhold i.. Læs nærmere i Reglernes § 14.. Hvordan indbetaler jeg klagegebyr / skønsomkostninger?.. Kan ikke oplyses pga.. overgangsfase til ny struktur.. Information vil tilgå hurtigst muligt.. Kan jeg klage over "tillæg" til tilstandsrapporten, herunder restlevetider og udbedringsbeløb i tillægget til tilstandsrapporten?.. Nævnet kan ikke behandle klage over tillæg til tilstandsrapport, da disse tillæg ikke er en del af den officielle tilstandsrapport.. Se relevante artikler i nævnets årsberetninger fra 2000/2001, 2002 og 2003.. Kan jeg klage over Energimærker?.. Nævnet kan alene tage stilling  ...   Nej, det kan du som udgangspunkt ikke.. For at nævnet kan afgøre sagen, skal en af nævnets uvildige syns- og skønsmænd se på de forhold, du klager over, og udarbejde en erklæring om det, han konstaterer.. Dette skal ske, inden du ændrer på forholdene eller udbedrer disse.. Læs mere om bevissikring i nævnets årsberetning 2004 under kapitel 3 Bevissikring.. Skal jeg hyre en advokat eller anden rådgiver til min sag ved nævnet?.. Sagsbehandlingen er tilrettelagt således, at parterne ikke normalt skulle have behov for advokatbistand eller lignende.. Vælger du alligevel at benytte dig af en eller flere rådgivere, kan du ikke få dækket udgifterne hertil.. Se årsberetning 2000-2001 under kapitel 5 Advokaters medvirken i nævnets sager og årsberetning 2006 under kapitel 4 Afgjorte sager i 2006 af særlig interesse punkt 4.. 3 Dækning af udgifter til rådgiver for klager.. Hvor "små" forhold kan jeg klage over?.. Nævnet har en mindsteværdigrænse for mindre væsentlige skader, som en køber af en brugt ejendom - uanset om der er gennemført et huseftersyn - altid må være forberedt på.. Nævnet tager som udgangspunkt ikke stilling til forhold, hvis udbedring koster mellem 5000-8000 kr.. Udbedring af individuelle småskader lægges normalt ikke sammen.. Der kan dog gøres undtagelse herfra i de tilfælde, hvor den bygningssagkyndige har begået en grov fejl, eller tilstandsrapporten har flere mindre fejl, hvis omfang tilsammen vidner om overfladiskhed i arbejdet.. Læs mere om mindsteværdigrænsen.. Kan jeg få oplyst udfaldet af min sag, inden jeg har modtaget afgørelsen?.. Der kan ikke oplyses om udfaldet af en sag, før afgørelsen er sendt til klager.. Afgørelser og forlig er skriftlige og bliver sendt til klager senest 10 arbejdsdage efter afgørelsen er truffet.. Hvad gør jeg, hvis jeg vil klage over nævnets afgørelse?.. Du kan få sagen genoptaget ved nævnet, hvis særlige grunde taler herfor, herunder navnlig hvis der er lovligt forfald hos en part, der ikke har udtalt sig i sagen samt hvis der er tale om nye oplysninger, som - hvis de havde foreligget under nævnsbehandlingen - må antages at ville have ført til et andet resultat af sagen.. Du kan eventuelt også indbringe sagen for retten.. Ved eventuel henvendelse til dit forsikringsselskab kan du få nærmere oplysninger om betingelserne for retshjælpsdækning, ligesom du har mulighed for at søge om fri proces hos Civilstyrelsen.. Endvidere kan du eventuelt rette henvendelse til privat retshjælp i dit lokalområde.. Kan jeg få annulleret en tilstandsrapport eller få den bygningssagkyndige til at trække rapporten tilbage?.. Tilbagetrækning af en tilstandsrapport er ikke muligt, efter den er registreret i huseftersynsordningens database.. Fejl i tilstandsrapporten kan kun rettes ved en allonge (tilføjelse) til den eksisterende tilstandsrapport, som derved bibeholder sin gyldighed i ændret form.. Kan jeg få oplysninger om priser på en tilstandsrapport?.. Det maksimale honorar en bygningssagkyndig kan kræve for en tilstandsrapport, finder du på www.. Kan jeg gå til fogedretten for at få min erstatning fra den bygningssagkyndige?.. Ja, hvis din sag er indbragt for nævnet efter 1.. januar 2010, kan afgørelsen tvangsfuldbyrdes med mindre den bygningssagkyndige inden for fristen på 30 dage har givet meddelelse om, at han ikke vil følge afgørelsen.. Vi henviser til Lov om Forbrugerklager § 4.. Kan jeg gå til domstolene med min sag?.. Du kan ansøge om Forbrugerstyrelsens hjælp hertil samt om eventuel dækning af omkostninger, jf.. Lov om Forbrugerklager § 4 og Bekendtgørelse om Forbrugerklager kap.. 4..

  Original link path: /oftestilledespm
  Open archive

 • Title: Links - husanke
  Descriptive info: Huseftersynsordningens sekretariat.. Boligejer.. Økonomi- og Erhvervsministeriet.. Forbrugerklagenævnet.. Ankenævnet for Forsikring.. Byggeriets Ankenævn.. Disciplinærnævn for ejendomsmæglere.. Klagenævnet for Ejendomsformidling.. Den Offentlige Informationsserver.. Retsinformation.. Erstatningsnævnet (Civilstyrelsen)..

  Original link path: /links
  Open archive

 • Title: Kontakt - husanke
  Descriptive info: Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige.. Gammel Mønt 4.. 1117 København K.. Tlf.. : 33922900.. Mail: husklage@husklage..

  Original link path: /kontakt
  Open archive

 • Title: Sitemap - husanke
  Descriptive info: 5.. oktober 2011 - Bygningssagkyndige får bøder og advarsler..

  Original link path: /sitemap/0/7
  Open archive

 • Title: Brug af cookies - husanke
  Descriptive info: En cookie er en datafil, som gemmes på din computer.. På ebst.. dk bruger vi cookies til at finde fejl på hjemmesiden og analysere din brug af den.. Hvad er cookies?.. En cookie er en datafil, som websites gemmer på din computer, for at de kan genkende computeren næste gang, du besøger websitet.. Cookies sendes frem og tilbage mellem din browser og en webserver og indeholder information om for eksempel brugerindstillinger.. indhold af indkøbskurv.. om en bruger er logget ind.. hvordan hjemmesiden benyttes.. En cookie er passiv fil og kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.. Oftest hjælper de med at analysere, hvordan hjemmesiden benyttes, for at webredaktionen kan forbedre brugeroplevelsen.. I flere tilfælde kan cookies være nødvendige for at levere en service.. Cookies slettes som oftest automatisk fra browseren, når den lukkes (såkaldte session-cookies).. Cookies kan dog også indstilles med et udløbstidspunkt, så data eksisterer i en kortere eller længere periode (persistent cookies).. Persistent cookies gemmes typisk på harddisken.. Desuden skelner man normalt mellem førstepartscookies og tredjepartscookies.. Førstepartscookies afsættes af den side, som brugeren besøger.. Tredjepartscookies afsættes af en tredjepart, som har elementer indlejret på den side, som brugeren besøger.. Tredjeparts cookies sættes blandt andet af webanalyseprogrammer.. Brug af cookies på dette site.. På dette site bruger vi primært cookies til webanalyse med henblik på at optimere brugernes oplevelse af hjemmesiden.. Der sættes cookies for at opdage uhensigtsmæssigheder på sitet, såsom døde links og tilgængelighedsfejl, samt for at analysere hvordan brugerne anvender hjemmesiden.. Browser_session_id.. Cookien indeholder et tilfældigt genereret ID, der bruges til at genkende din browser session, når du læser en side.. Cookien indeholder ingen personlige oplysninger og er en såkaldte session-cookies, som slettes automatisk fra browseren, når den lukkes.. Webanalyse cookie fra SiteAnalyze vort statistikprogram.. Denne cookie sættes for at finde uhensigtsmæssigheder, så  ...   browser.. Vær dog opmærksom på, at uden cookies kan du måske ikke bruge alle webstedets funktioner.. Eftersom en cookie befinder sig hos dig som klient, er det altid muligt for dig at se, ændre eller slette disse cookies.. Vi håber, at du vil tillade de cookies vi sætter, da de hjælper os med at forbedre websitet.. Ønsker du ikke at modtage cookies fra ebst.. dk, kan du i de fleste nyere browsere, vælge avancerede cookieindstillinger under internetindstillinger og tilføje dette domæne til listen over websites, du vil blokere cookies fra.. Herinde kan du også slette individuelle cookies eller alle de cookies, som din browser har gemt.. Hvis du sætter din browser op til at nægte cookies, skal du være opmærksom på, at der kan være funktionalitet på forskellige websites, der ikke virker.. Se desuden disse vejledninger fra de mest almindelige browsere:.. Vejledning i at slette cookies på Microsoft Internet Explorer.. Vejledning i at slettes cookies på Mozilla Firefox browser.. Vejledning i at slettes cookies på Google Chrome browser.. Vejledning i at slette cookies på Opera browser.. Vejledning i at slette flash cookies.. (gælder alle browsere).. Hvorfor informerer Erhvervs- og Byggestyrelsen om dette?.. Cookies bruges til at indsamle oplysninger om internetbrugeres adfærd.. Selvom dette oftest sker for at give brugeren en bedre oplevelse eller er teknisk nødvendigt for at benytte en løsning, skal brugeren gives information om, at det sker og have mulighed for at undgå, at det sker fremover.. Alle danske netsteder er forpligtet til at informere om, hvilke cookies der afsættes på brugerens udstyr.. Informationen skal være i overensstemmelse med Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr , som er en del af et EU-direktiv om beskyttelse af privatlivets fred i elektronisk kommunikation.. Baggrundsmateriale om cookieregler..

  Original link path: /cookies
  Open archive •  


  Archived pages: 743