www.archive-dk-2012.com » DK » H » HALSTEDHUS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 195 . Archive date: 2012-10.

 • Title: Halstedhus Efterskole
  Descriptive info: .. Forside.. HHE.. Formål.. Værdigrundlag.. Vedtægter.. UVM-rapport.. Mobbeplan.. Selvevaluering.. Godkendt årsplan.. Ledige stillinger.. Dagens gang.. Rygepolitik.. Sygepolitik.. Fraværspolitik.. Fritagelse fra undervisning.. Rengøring.. Værelseseftersyn.. Kontakt- / husgruppe.. Undervisning.. Indholdsplan.. Karakterer.. Skema 2012/13.. Årsplan 2012/13.. Køkken.. Kostpolitik.. Smiley.. Menuplan.. Kontakt.. Skolen.. Bestyrelsen.. Ledelsen.. Lærer-personalet.. TAP-personalet.. Nyhedsbrev.. Elev.. Galleri.. Golf Booking.. Ski-tur.. Elev-Intra.. Info årgang 2012/13.. Forældre.. Elevbank.. UU vejledning.. Find os!.. Hjemtransport.. Forældre-Intra.. Tilmelding.. Udregn din pris.. Egen hest.. Indmeldelsesgebyr.. Folder om HHE.. Ønsker du at blive optaget.. på Halstedhus Efterskole?.. Hent indmeldelsesblanket.. Velkommen til Halstedhus Efterskole.. Er du klar til et år med masser af oplevelser og et godt socialt fællesskab,  ...   igen skal til at kæmpe om Sjællandsmesterskaberne i fodbold - Efterskoleturneringen.. Turneringen er for.. Monday, 8 October 2012.. >> Læs mere.. Efterårsferie.. I uge 42 holder elever og medarbejdere efterårsferie på Halstedhus Efterskole.. Bussen kører retur til Halstedhus søndag den 21.. oktober efter.. Se arkiv:.. nyheder.. Golf linie.. 18 hullers golfbane lige uden for døren.. Læs mere!.. Ride linie.. Ridehal med internationale mål.. Håndbold linie.. Søger du udfordringer i håndbold?.. Fodbold linie.. Er du den nye Laudrup?.. Valgfag.. ».. Musik.. Hjemkundskab.. Kreativ Design.. Psykologi.. Idræt.. Øvrige valgfag.. Halstedhus Efterskole.. Halstedhus Vej 2, Halsted, 4900 Nakskov.. E-mail:.. kontor@halstedhus.. dk.. Tlf.. kontor: 54939631..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: HHE
  Descriptive info: HHE.. På denne side har du mulighed for at se skolens formål, værdigrundlag, hvem bestyrelsen er, læse om skolekredsen samt dennes vedtægter.. Desuden kan du finde diverse handleplaner omkring mobning, rygning samt sorghåndtering.. Golf - Book din tid Online.. Booking golf..

  Original link path: /hhe
  Open archive

 • Title: Formål
  Descriptive info: Formål.. Skolens formål er at drive efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler.. Skolen vil, med afsæt i Gerda Müllers skoletanker omkring de samfundsengagerende og fornyende pædagogiske elementer, give unge teoretiske kundskaber, praktiske færdigheder og social forståelse, og undervisningen skal stå mål med tidens behov og udfordringer..

  Original link path: /hhe/formal
  Open archive

 • Title: Værdigrundlag
  Descriptive info: Værdigrundlag.. Halstedhus Efterskole er oprettet af Mariaforbundet.. Skolens ånd bygger på gensidig respekt og tolerence mellem elever og medarbejdere, og at alle er ligeværdige.. Vi lægger vægt på det levende ord og søger gennem bl.. a.. samtalen at styrke den enkeltes engagement og herigennem også fællesskabet, hvor alle har et medansvar.. Gennem en bred vifte af boglige, praktiske og kreative/musiske fag forsøger vi at ruste den enkelte elev til at klare sig i - og forholde sig positivt kritisk til - det moderne samfund..

  Original link path: /hhe/vaerdigrundlag
  Open archive

 • Title: Vedtægter
  Descriptive info: Vedtægter.. § 1.. Hjemsted, værdigrundlag og formål.. Skolens hjemsted er Lolland Kommune.. Skolens formål.. er at drive efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kost-skoler.. Halstedhus Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.. Institutionen er oprettet den 4.. juni 1980.. Skolens værdigrundlag.. Skolens ånd bygger på gensidig respekt og tolerance mellem elever og medarbejdere, og at alle er ligeværdige.. a.. Gennem en bred vifte af boglige, idrætslige og praktisk/kreative fag, forsøger vi at ruste den enkelte elev til at klare sig i – og forholde sig positivt kritisk og aktivt til – det moderne samfund.. Skolen ejer de ejendomme, hvorfra Halstedhus Efterskole drives.. § 2.. Skolekredsen.. Som medlemmer af skolekredsen kan optages alle myndige personer, der føler tilknytning til skolen, herunder skolens tidligere og nuværende elever og deres forældre, skolens forhenværende og nuværende medarbejdere, samt andre der ønsker at støtte Halstedhus Efterskole.. Medlemskab af skolekredsen godkendes af bestyrelsen.. Afgørelsen kan forelægges generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage og af et mindretal af bestyrelsen.. Bestyrelsen kan træffe bestemmelse om, at medlemmerne først får stemmeret efter 6 måneders medlemskab.. Af medlemmerne opkræves et kontingent én gang årligt.. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud.. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.. Skolens årsrapport udleveres af skolen senest 14 dage før den generalforsamling, hvor regnskabet skal behandles.. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug ved tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed.. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i samme materiale.. § 3.. Skolens drift.. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud og ved betaling fra eleverne.. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f.. eks.. forbedring af undervisningsmaterialer, byggeforanstaltninger og lignende.. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.. v.. , som andre end skolen disponerer over.. Værdipapirer skal noteres på skolens navn.. § 4.. Generalforsamlingen.. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer.. Medlemskab af skolekredsen giver adgang til på generalforsamlingen at afgive én stemme.. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf.. §12, og træffer beslutning om skolens nedlæggelse, jf.. §13.. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af april måned.. Indkaldelse sker skriftlig med mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev til medlemmerne og med mindst følgende dagsorden:.. 1.. Valg af dirigent.. 2.. Bestyrelsens beretning.. 3.. Forstanderens beretning.. 4.. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport for skolen til godkendelse.. 5.. Forelæggelse af skolens budget til orientering.. 6.. Fastsættelse af kontingent.. 7.. Indkomne forslag.. 8.. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.. 9.. Eventuelt.. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.. De indkomne forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 2 dage før generalforsamlingen.. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jfr.. dog § 13.. Dirigenten eller minimum 10 medlemmer kan begære skriftlig afstemning.. Ekstraordinært generalforsamling indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling og skal afholdes senest 4 uger efter, at mindst 30% af medlemmerne af skolekredsen eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen har fremsat ønske herom.. Skriftlig forslag til dagsorden skal indsendes til formanden samtidig med begæring om ekstraordinær generalforsamling.. Der tages referat af drøftelser og vedtagelser på generalforsamlingen.. Referat underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.. § 5.. Bestyrelsens sammensætning.. Bestyrelsen består af 5 stemmeberettigede medlemmer, som vælges blandt skolekredsens medlemmer.. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.. Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år ad gangen, således at 2 medlemmer afgår det første år, 2 medlemmer afgår det andet år, og 1 medlem afgår det sidste år.. Genvalg kan finde sted.. Suppleanten er på valg hvert år.. Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer.. Familiemedlem/samlever til en ansat på Halstedhus Efterskole kan ikke stille op til bestyrelsen.. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske  ...   stemmelighed er formandens stemme afgørende.. Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes dog ved kvalificeret stemmeflertal af den samlede bestyrelse.. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse.. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap.. 2 om inhabilitet.. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af referatet, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold.. 8 om tavshedspligt m.. Forstanderen, forretningsfører og en repræsentant for medarbejderne deltager uden stemmeret i møderne.. Bestyrelsen kan desuden anmode andre, herunder repræsentanter for eleverne, om at deltage i møderne.. Bestyrelsen kan beslutte at holde møde alene for bestyrelsens medlemmer.. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler, men har ret til at få dækket direkte udgifter ved bestyrelsesarbejdet.. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne.. § 8.. Skolens daglige ledelse.. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.. Forstanderen foretager indstilling til skolens bestyrelse om ansættelse og afskedigelse af de til skolen knyttede fastansatte lærere.. Forstanderen ansætter og afskediger skolens øvrige medarbejdere.. Ved forstanderens fravær ud over en måned skal der konstitueres en forstander.. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen.. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap.. 2 om inhabilitet og kap.. § 9.. Samarbejdsråd.. Samarbejdsrådet består af forstanderen og skolens faste medarbejdere.. Samarbejdsrådets erklæring om skolens undervisningsplan indhentes af bestyrelsen.. Forud for bestyrelsens endelige beslutning om væsentlige ændringer ved skolens forhold, kan bestyrelsen indhente samarbejdsrådets udtalelse, f.. i forbindelse med væsentlige ændringer i organisationen.. Samarbejdsrådet kan forelægge enhver sag for bestyrelsen.. Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap.. Regnskab og revision.. Skolens regnskabsår er kalenderåret.. Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler.. Den reviderede årsrapport bilagt revisionsprotokollat sendes til bestyrelsens formand i god tid, så det kan nå at være gennemarbejdet af bestyrelsen inden indkaldelsen til den årlige ordinære generalforsamling.. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden forelæggelse på generalforsamlingen.. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jfr.. Bestyrelsen udarbejder hvert år inden regnskabsårets begyndelse, i samarbejde med forstanderen, et budget for det kommende år.. § 11.. Tegningsretten.. Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med mindst et medlem af bestyrelsen.. Tegningsretten kan ikke delegeres.. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens underskrift.. § 12.. Vedtægtsændringer.. Ændring af vedtægterne skal vedtages med 2/3 flertal af de fremmødtes stemmer på to efter hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med mindst 14 dages mellemrum.. Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af Undervisningsministeriet jf.. §7 i tilskudsbekendtgørelsen for frie kostskoler.. § 13.. Nedlæggelse.. Beslutning om skolens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle dets medlemmer stemmer for.. Opnås et sådant flertal ikke, men har 2/3 af de fremmødte medlemmer stemt for, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.. Nedlægges skolen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation.. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med ovennævnte.. Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler og fortrinsvis til skoler, der støtter Gerda Müllers tanker, jf.. Vedtægten er vedtaget i overensstemmelse med reglerne for vedtægtsændringer i den tidligere vedtægt.. I bestyrelsen for Halstedhus Efterskole, den 21/11 2011.. Ole Rommelhoff Christian Fischer.. formand næstformand.. Betina Siegvardsen Jack Clausen Jørgen Larsen.. bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem.. Vedtægterne tiltrådt af Undervisningsministeriet, den 28 /11 2011..

  Original link path: /hhe/vedtaegter
  Open archive

 • Title: Undervisningsmiljørapport 2011/12
  Descriptive info: Undervisningsmiljørapport 2011/12.. Se resultatet af den seneste undervisningsmiljørapport fra Halstedhus Efterskole - juni 2012.. Hent resultatet her!.. Konklusion og handleplan.. se her!..

  Original link path: /hhe/undervisningsmiljorapport
  Open archive

 • Title: Mobbeplan
  Descriptive info: Mobbeplan.. På Halstedhus Efterskole accepterer vi ikke mobning, derfor har vi lavet en mobbehandleplan, som beskriver hvordan vi forebygger og løser evt.. mobningsproblematikker på skolen.. Hent planen her!..

  Original link path: /hhe/mobbeplan
  Open archive

 • Title: Selvevaluering 2010/11
  Descriptive info: Selvevaluering 2010/11.. Selvevaluering for skoleåret 2010/11.. I henhold til Lov for Højskoler, Efterskoler mm.. §17,stk1 kræves det at:.. Bestyrelsen tilrettelægger en plan for skolens årlige evaluering af dens virksomhed i forhold til værdigrundlaget.. I lovforslagets bemærkninger står der endvidere:.. Lovforslaget indeholder en bestemmelse om, at enhver skole en gang årligt foretager en selvevaluering på baggrund af skolen værdigrundlag, de mål den har stillet sig, den måde skolen har ønsket at nå målene på og resultaterne heraf.. Selvevalueringen skal være offentlig tilgængelig i et sprog og en form, som er alment forståelig.. I skoleåret 2010/11 vil ledelsen på Halstedhus Efterskole, i samarbejde med bestyrelsen, fortsat evaluere ”kontaktlærerfunktionen”.. Dette skal gøres med afsæt i den nye arbejdsbeskrivelse af kontaktlærerfunktionen, som er udarbejdet i samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne på Halstehus Efterskole, og lyder som følger:.. Kontaktlærerfunktionen på Halstedhus Efterskole.. En kontaktlærer har typisk ca.. 10 elever i sin gruppe.. Kontaktlæreren varetager elevernes interesser, og støtter dem hele vejen i deres ophold på Halstedhus Efterskole.. Endvidere er kontaktlæreren bindeleddet mellem skolen og hjemmet.. En kontaktgruppe består primært af elever fra samme klasse.. Opgaver:.. Intra er vores kommunikationsforum – derfor skal dette tjekkes dagligt, det gælder også skolekom.. Man spiser altid sammen med sin kontaktgruppe.. Man skal have ugentlig kontakt med hver enkelt elev i sin kontaktgruppe.. Man handler som kontaktlærer, når man hører  ...   når det er ens egen gruppe, der står for arrangementet.. Datoerne skal være fastlagt fra skoleårets start.. Forældrene til kontaktgruppen inviteres til spisning på skolen – eleverne laver maden, og der afholdes efterfølgende møde.. Datoen skal være fastlagt fra skoleårets start, og det skal gøres to gange årligt – vi ønsker den gode kontakt.. Kompetencer:.. Kontaktlæreren har kompetence til at give fri enkelte timer, lave individuelle aftaler mv.. –.. HUSK.. altid, at informere på intra – hellere for meget info end ingen info.. Eleverne er grundlaget for skolen, og lærerne er der for elevernes skyld – HUSK altid at anerkende, rose og opmuntre eleverne – vi vokser alle med et skulderklap!.. Funktionen er central for elevernes generelle trivsel, og det er derfor fortsat af højeste prioritet for bestyrelsen og ledelsen, at denne funktion fungerer optimalt.. ”Kontaktlærerfunktionen” vil blive evalueret med afsæt i skolens værdigrundlag på følgende måde:.. Der vil blive lavet en skriftlig spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne, hvor elevernes oplevelse af kontaktlærerfunktionen vil blive evalueret.. Alle elever skal besvare spørgsmålene, for at få et bredt evalueringsmateriale.. Medarbejderne vil som en del af medarbejderudviklingssamtalen, i en drøftelse med forstanderen, skulle evaluere den nye kontaktlærerfunktionen.. Forstanderen vil ved stikprøver blandt forældrene, mundtligt eller skriftligt, danne sig et indtryk af deres oplevelse af kontaktlærerfunktionen.. Ovenstående selvevaluering 2010/11, godkendt på bestyrelsesmøde den 6.. september 2010..

  Original link path: /hhe/selvevaluering
  Open archive

 • Title: Godkendt årsplan
  Descriptive info: Godkendt årsplan.. Her finder du den godkendte årsplan for Halstedhus Efterskole -.. 2012/13 se her!..

  Original link path: /hhe/godkendt-arsplan
  Open archive

 • Title: Ledige stillinger
  Descriptive info: Ledige stillinger.. Der er pt.. ingen ledige stillinger på Halstedhus Efterskole..

  Original link path: /hhe/ledige-stillinger
  Open archive

 • Title: Dagens Gang
  Descriptive info: Dagens Gang.. Her kan du læse om de daglige rutiner og procedurer, vi praktiserer på Halstedhus Efterskole.. Desuden kan du hente hele "Den røde bog", som er en lille håndbog, hvori skolens regler og arbejdsgange er beskrevet.. Denne bog udleveres til eleverne ved skolestart..

  Original link path: /dagens-gang
  Open archive

 • Archived pages: 195