www.archive-dk-2012.com » DK » H » HCPROFILER

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 443 . Archive date: 2012-11.

 • Title:
  Descriptive info: AC1009 Í Ï 8 @X - » ) Û Æ M ¿ 3 FB[Î¥8ó¿1% èe à¿@ µx ¯ Dª ¹ n@ó?1% èe à?@ µx ¯ Ä © ú z] @BwI Q @ f×½ Q"@ ð? ð? ð? É? ©? Ì Ë&2i ö? ¹? acad ð? ×£p= Ç? °?R¸ ëQØ? ×£p= Ç? ×£p= Ç? ×£p= ·? ð? d ffffff9@ ð? m 2 ð? ð? I@ ] ý R ÿÿ% o D ´ F ~ýWB ð? ð? ð?m ð? ð? ð? ÿÿ @ µx ¯ D@ µx ¯ D@ µx ¯ D@ µx ¯ Ä@ µx ¯ Ä@ µx ¯ Ä (@ "@ + ×£p= ·? ÄnhTøn30c>Á *Ü %¬¹ &U gÐÐí?:î Öÿß¿,y 'U gÐÐí?:î Öÿß¿}é (±áé ² í?:î Öÿß¿î )ü "2¬âê?:î Öÿß¿ þ *¾©H ± ç?:î Öÿß¿ 2 +ðmú³ )ã?:î Öÿß¿³p ,sÜ) ¬ÿÛ?:î Öÿß¿d.. ? ®?.. l >7 × q俧 F%u Â?ø@ ?ç®%ä à¿6AÔ} RË?Ø` @1ðÜ{¸äØ¿ 'I×L¾Ñ? £ A* [Z Ï¿¢Ö4ï8EÕ? ¦  ...   YU gÐÐí?:î Öÿß¿.. zÕ#kþÛï³ðÇ>m¦É¶$\Lo2Ë$ L 8Á Y6IÛ£³ Í4 Ädo» Ó IÂï êoû 0 ÿÿ ¯B LAYER_2 ÿÿ µ)ñ; Dâ,tÿ¶= ç â>Á C awP«Çf STANDARD ÿÿ ð? txt ² Á>}¼` ¯T8 iÿùç¬ Ê ½ L Î ¯@CONTINUOUS ÿÿSolid line A ´Soå5ãBjêéé³ë1çwPÁ.. ÃU© Ká´ ÷½²@Z`Jú= Ì[ïçÖ¥ aÍ µ Â{o3¤ )Z á 2öíDa*Üä{N¹+»f`c *ACTIVE ÿÿ ð? ð? ð? f×½ Q"@© ú z] @BwI Q @ ~¦^· æ? I@ d ð? ð? KW » Õ# ±FÔD rá%ÂP6hl ;Ó]VÁy : ACAD ÿÿ Ñ Ú=¯É óÄ,¢©> ãÅ´ >BÉ ÿå¶â˳uÃð STANDARD ÿÿ ð? ×£p= Ç? °?R¸ ëQØ? ×£p= Ç? ×£p= Ç? ×£p= ·? ffffff9@ ð? ð? ×£p= ·?ÞÆKçÁ½6` I 4L.. lzr ýÈl & Ô Ásw õ 7 {ÙÕùÓ» ©i¦Í Çî K * ,DõV Y2ãx8 ´è) ÑI©s ê Þ2ùM à Ï 8 X ] - » ) Û Æ M ¿ 3 m 2 ý R % o D ´ + h À½Ör.. ¶V à f!Í ²õ æ..

  Original link path: /dwg/e25.10x24.dwg
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: AC1009 Í Ï ç @¤ - ) ' Æ ¿ ^ ¼W L8 À{ ®Gázæ¿@ µx ¯ D ¼W L8 @{ ®Gázæ?@ µx ¯ Ä © ú z] @BwI Q @ f×½ Q"@ ð? ð? ð? É? ©? Ì Ë&2i ö? ¹? acad ð? ×£p= Ç? °?R¸ ëQØ? ×£p= Ç? ×£p= Ç? ×£p= ·? ð? d ffffff9@ ð? m ~ ð? ð? I@ ² ý ÿÿ% » D F ~ýWB ð? ð? ð?m ð? ð? ð? ÿÿ @ µx ¯ D@ µx ¯ D@ µx ¯ D@ µx ¯ Ä@ µx ¯ Ä@ µx ¯ Ä (@ "@ + d ×£p= ·? ¤ ÄnhTøn30c>Á *Ü %¬¹ & ÐDØðôÿ¿gfffffæ?ÌÌ ' ÐDØðôÿ¿gfffffæ? \ ( ²ºÕsRÿ¿gfffffæ?x )ר ht ý¿gfffffæ? ° *=Ú8b-¾ú¿gfffffæ?Ì¥ +pB! !÷¿gfffffæ?° ,C fÚò¿gfffffæ?Î - ^)ì¿gfffffæ?çJ.. Ü N ^ôá¿gfffffæ?'æ /{ ÅrK«Í¿gfffffæ?Pû 0 p Ujö¸?gfffffæ?¢ 1º÷pÉq§Ú?gfffffæ?` 2æ ïr ßæ?gfffffæ?oÓ 3@o*Ralï?gfffffæ? Á 4lÏ, PSó?gfffffæ?sµ 5 { ö?gfffffæ? 6H§®| ç÷?gfffffæ? 9 7DÅ8 ø?gfffffæ?G? 8DÅ8 ø?gfffffæ?rÌ 9MOXâ åø?xÖn»Ð\æ?°¥ :q $ @ù?q Ujö@æ?1 ;Ïß B ù?OÌz1 æ?£.. ñ ú§ú?#lxz¥,å?A± ?x Ó ýú?û³ )"Ãä?Þ @ N]ù,Oû?? 'I×Lä?Á A[»íBs û?Ñ\§ Êã? æ BóY wçû?è¤÷ ¯=ã?F  ...   SwO jM @ÙB fÆ¿gÈ T 3¿ @îBs FZÐ¿Ï UM2r ö´ @*Wx øÔ¿Vð V®Ø_vOÞ @W·zNzßØ¿Tõ Wu.. rÜ N ^ôá?gfffff濾 s{ ÅrK«Í?gfffffæ¿É t p Ujö¸¿gfffff濱è uº÷pÉq§Ú¿gfffffæ¿sì væ ïr ßæ¿gfffffæ¿| w@o*Ralï¿gfffffæ¿ ² xlÏ, PSó¿gfffffæ¿ç y { ö¿gfffffæ¿ © zH§®| ç÷¿gfffffæ¿ {DÅ8 ø¿gfffffæ¿Ó |DÅ8 ø¿gfffffæ¿a¿ }¿ ³^ åø¿xÖn»Ð\æ¿ ~ãä~ ¢@ù¿q Ujö@æ¿ç¸ @¤ß¾ ù¿OÌz1 濼$ f¥I)èöù¿h' £äÕå¿Ðx r ¥ ]Pú¿Õ` å¿=Ô òµg ¨ú¿#lxz¥,å¿®q x Ó ýú¿û³ )"Ãä¿ N]ù,Oû¿? 'I×L俳 [»íBs û¿Ñ\§ Êã¿ù} óY wçû¿è¤÷ ¯=ã¿4 Î h ,ü¿¼' µ¦â¿È9 Ô h"lü¿ sF ö â¿AZ ÚæÆô ¥ü¿ ½Þýñ^á¿¿q +© ÐDØü¿ 0Óö¯à¿-Ø K ;¥ ý¿L ;¥ õß¿áN -Ô æ 'ý¿8¦',ñ Þ¿h -Ô æ 'ý¿8¦',ñ Þ¿9 hy Ü 5ý¿©5Í;NÑÝ¿«Ò ^ý¿S' °áÛ¿K ºòY ý¿W·zNzßØ¿ß T®ð.. ñý¿*Wx øÔ¿%9 ü"¡-çRþ¿îBs FZп ¯=³$Àþ¿ÙB fÆ¿a= Üm ë4ÿ¿ »DõÖÀ¶¿3ú éME* ÿ¿ Pp±¢ À »DõÖÀ¶? Ð wO jM ÀÙB fÆ? S 3¿ ÀîBs FZÐ?:U M2r ö´ À*Wx øÔ?£© ®Ø_vOÞ ÀW·zNzßØ?¡¬ u.. lzr ýÈl & Ô Ásw õ 7 {ÙÕùÓ» ©i¦Í Çî K * ,DõV Y2ãx8 ´è) ÑI©s ê Þ2ùM à Ï ç ¤ ² - ) ' Æ ¿ ^ m ~ ý % » D + d ´ ! Ör..

  Original link path: /dwg/e26.14x43.dwg
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: AC1009 Í Ï ³, P2 @p2 - Ó, ) ó, Æ e- ¿ K.. */ Ï ¡ Àq= ×£pò¿@ µx ¯ DûWV @q= ×£pò?@ µx ¯ Ä © ú z] @BwI Q @ f×½ Q"@ ð? ð? ð? É? ©? Ì Ë&2i ö? ¹? acad ð? ×£p= Ç? °?R¸ ëQØ? ×£p= Ç? ×£p= Ç? ×£p= ·? ð? d ffffff9@ ð? m J/ ð? ð? I@ ~ ý j/ ÿÿ% 0 D Ì0 F ~ýWB ð? ð? ð?m ð? ð? ð? ÿÿ @ µx ¯ D@ µx ¯ D@ µx ¯ D@ µx ¯ Ä@ µx ¯ Ä@ µx ¯ Ä (@ "@ + 02 ×£p= ·? x"ÄnhTøn30c>Á *Ü %¬¹ &ª QI @gfffffò¿· 'ª QI @gfffffò¿æ (o ðù @gfffffò¿rô )%z År« @gfffffò¿ 5 *ø; ú$ @gfffffò¿ G +õ2 å v @gfffffò¿û ,+ - 9¨ @gfffffò¿Og -¨®| çÁ @gfffffò¿¡.. ÏÚm Ë @gfffffò¿Þë /°w ¼WÍ @gfffffò¿«ñ 0; M Ï @gfffffò¿L 1c-> ÀØ @gfffffò¿tá 2à vøkò @gfffffò¿ å 3N ^ô $ @gfffffò¿ ( 4öî ÷ªu @gfffffò¿½ 5 &pënÞ @gfffffò¿Õm 6p l `1 @gfffffò¿SÇ 7kÙZ_$ô @gfffffò¿ÿ4 8kÙZ_$ô @gfffffò¿ÊÇ 9kÙZ_$ô @¨ÆK7 Aò¿ # :kÙZ_$ô @ ê[ætÙñ¿P« ;kÙZ_$ô @ 3¢´7ñ¿ò;.. kÙZ_$ô @þ¼©H ±ì¿ìH ?kÙZ_$ô @Æ Gþ`ê¿s, @kÙZ_$ô @Zõ¹Ú ýç¿ AkÙZ_$ô @D4º Ø å¿Mä BkÙZ_$ô @ð _{fIã¿øÁ CkÙZ_$ô @:Ì ` á¿ãÊ DkÙZ_$ô @ËÛ N ^Þ¿¦ EkÙZ_$ô @Ø/Ø Û Û¿ì FkÙZ_$ô @r à- Ø¿ ø GkÙZ_$ô @ ©M ÜïÖ¿R HkÙZ_$ô @ M¹Â»\Ö¿ T IkÙZ_$ô @ M¹Â»\Ö¿ÈÄ J ¤k&ßì @ M¹Â»\Ö¿Î× K ö#EdØ @ M¹Â»\Ö¿Ã Lc¹¥Õ ¸ @ M¹Â»\Ö¿}/ M þ ¬Q @ M¹Â»\Ö¿LÌ NuêÊgy^ @ M¹Â»\Ö¿@© O ñ ú' @ M¹Â»\Ö¿ä) Pwý Ý°í @ M¹Â»\Ö¿§Ç Q7 × ± @ M¹Â»\Ö¿Li R |гYu @ M¹Â»\Ö¿ Þ S´êsµ ; @ M¹Â»\Ö¿GÇ T ) @ M¹Â»\Ö¿ ; U Þå"¾Ó @ M¹Â»\Ö¿ V`^ }tª @ M¹Â»\Ö¿ | W| /L¦ @ M¹Â»\Ö¿¿ XgÕçj+v @ M¹Â»\Ö¿z} Y eS®ðn @ M¹Â»\Ö¿S Z eS®ðn @ M¹Â»\Ö¿£v [ eS®ðn @ ©M ÜïÖ¿ ] \ eS®ðn @r à- Ø¿3 ] eS®ðn @Ø/Ø Û Û¿ð ^ eS®ðn @ËÛ N ^Þ¿ ù _ eS®ðn @:Ì ` ´ ` eS®ðn @ð _{fIã¿Öì a eS®ðn @D4º Ø å¿Â© b eS®ðn @Zõ¹Ú ýç¿.. , c eS®ðn @Æ Gþ`ê¿ ¹ d eS®ðn @þ¼©H ±ì¿`| e eS®ðn @Ð »³vÛî¿ å f eS®ðn @ö¹Ú ýeð¿·0 g eS®ðn @ 3¢´7ñ¿ ® h eS®ðn @ ê[ætÙñ¿[] i eS®ðn @¨ÆK7 Aò¿¢µ j eS®ðn @gfffffò¿Á1 k eS®ðn @gfffffò¿ ¡ l Mg' # @gfffffò¿ùk mY ÎüjN @gfffffò¿êu nÂÅ L @gfffffò¿ x oöb('ÚU @gfffffò¿ P pEÀ!T©Y @gfffffò¿ ~ qnâä~ " @gfffffò¿Gð r 3¿ Ä @gfffffò¿© sO#- ·£þ?gfffffò¿~ t x]¿ù?gfffffò¿ § uR½5°U õ?gfffffò¿-Ë vÀx ý ð?gfffffò¿ Ú we ¸u7é?gfffffò¿ð xpd  ...   )¿ÿ¿gfffffò¿ò ¹YQ i > Àgfffffò¿[ñ º0/À>:u Àgfffffò¿ÚI »âÑÆ kq Àgfffffò¿Íô ¼ 4) Ý Àgfffffò¿ g ½D lçûi Àgfffffò¿a8 ¾ ¼ ? Àgfffffò¿ } ¿îÓñ Àgfffffò¿ 0 ÀîÓñ Àgfffffò¿° ÁîÓñ À¨ÆK7 Aò¿rü ÂîÓñ À ê[ætÙñ¿*t ÃîÓñ À 3¢´7ñ¿ ä ÄîÓñ Àö¹Ú ýeð¿AÛ ÅîÓñ ÀÐ »³vÛî¿Þn ÆîÓñ Àþ¼©H ±ì¿ ÇîÓñ ÀÆ Gþ`ê¿ ó ÈîÓñ ÀZõ¹Ú ýç¿_ ÉîÓñ ÀD4º Ø å¿ à ÊîÓñ Àð _{fI㿧ŠËîÓñ À:Ì ` ῼΠÌîÓñ ÀËÛ N ^Þ¿ù ÍîÓñ ÀØ/Ø Û Û¿³ ÎîÓñ Àr à- Ø¿Ñü ÏîÓñ À ©M ÜïÖ¿ ÐîÓñ À M¹Â»\Ö¿Ë ÑîÓñ À M¹Â»\Ö¿ ÒSD U¼ À M¹Â»\Ö¿µö ÓgòÍ67¦ À M¹Â»\Ö¿ > ÔKÍ h Æ À M¹Â»\Ö¿ Õ M Oï À M¹Â»\Ö¿6 Örþ& " À M¹Â»\Ö¿`@ × Y ¦V À M¹Â»\Ö¿ Øqën ê À M¹Â»\Ö¿ Ù" uq Í À M¹Â»\Ö¿÷n Úbl!ÈA À M¹Â»\Ö¿"z Ûl`« C À M¹Â»\Ö¿ L ÜaYiR z À M¹Â»\Ö¿¤O Ý m9 ⪠À M¹Â»\Ö¿8a ÞO(DÀ!Ô À M¹Â»\Ö¿ ßkeÂ/õó À M¹Â»\Ö¿8T à p À M¹Â»\Ö¿ × áWHùIµ À M¹Â»\Ö¿j âWHùIµ À M¹Â»\Ö¿ ð ãWHùIµ À ©M ÜïÖ¿5Û äWHùIµ Àr à- Ø¿ åWHùIµ ÀØ/Ø Û Û¿É æWHùIµ ÀËÛ N ^Þ¿" çWHùIµ À:Ì ` á¿ èWHùIµ Àð _{fIã¿ûe éWHùIµ ÀD4º Ø å¿ï êWHùIµ ÀZõ¹Ú ýç¿ ¥ ëWHùIµ ÀÆ Gþ`ê¿10 ìWHùIµ Àþ¼©H ±ì¿Mõ íWHùIµ ÀÐ »³vÛl îWHùIµ Àö¹Ú ýeð¿ ¹ ïWHùIµ À 3¢´7ñ¿°' ðWHùIµ À ê[ætÙñ¿{ ñWHùIµ À¨ÆK7 Aò¿ ù òWHùIµ Àgfffffò¿á} óWHùIµ Àgfffffò¿°í ô )t^cW Àgfffffò¿l õáJvl " Àgfffffò¿ ï öê É7Û\ Àgfffffò¿ ÷ ` z Àgfffffò¿ã½ ø@û "2l Àgfffffò¿N ùD4º Øy Àgfffffò¿ d ú º½¤1 Àgfffffò¿{´ ûO ÅÄæà Àgfffffò¿¤à üZ ¦ í Àgfffffò¿ñ8 ý=Iºfò Àgfffffò¿L þ%ÑË( Àgfffffò¿¼ ÿée Ë- Àgfffffò¿ ë ðþx¯ZÙ Àgfffffò¿L÷ X9´Èv Àgfffffò¿.. ²h:; Ü Àgfffffò¿" ;¥ õÿ Àgfffffò¿¸§ ;¥ õÿ Àgfffffò¿ 0õó¦"õ À= îÎÚmð¿@« n/iì Àf c]ÜFì¿ ¼ Ï ¡ â ÀÍ dä,ç¿i2 Àì.. ãâ ÀT®ð.. ñå?¥G ñï3.. WÛñ?â? kCÅ Àí.. c À O 0 Aî?`l ß pZðâ ÀÁÊ¡E¶óì?¾V ¶¦yÇ)z À~"O ® ë?ïõ ! !.. £ À ]¢zk`ï?Ð 4 ¼W Lx Ày]¿`7lï? © 5èû©ñÒM À ÌÑã÷6ï?ÆÙ 6 ùò ì# À w ¢#¹î?Y 7 ùò ì# À w ¢#¹î? 8D4º Ø ÀH¬Å§ æ?½_ 9ÓRy;Â) À øü0Bxà? C :A¤ß¾ ý¿ i©¼ áÚ? ° ;ýo%;6 ù¿ ) D/Ù?kÐ.. wJ ëæ¿- g~5 ã?Å ?J & ۿ^Pß2§Ëæ?)+ @µàE_A Á¿: {Úá¯ê?kK A /Ý$ Å? 3mÿÊJî? B { Þ?Ó.. ¨o ð? ` CZÀ nÝÍé? ¨ ñ?|B D 8gDioò?mÊ Þå¢ñ?Üd E K.. lzr ýÈl & Ô Ásw õ 7 {ÙÕùÓ» ©i¦Í Çî K * ,DõV Y2ãx8 ´è) ÑI©s ê Þ2ùM à Ï ³, P2 p2 ~ - Ó, ) ó, Æ e- ¿ K.. */ m J/ ý j/ % 0 D Ì0 + 02 2 ¥ÏÖr..

  Original link path: /dwg/e27.23x135.dwg
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: AC1009 Í Ï w @4 - ) · Æ ) ¿ î ˾+ ÿ é¿Ë¾+ ÿ é¿@ µx ¯ D˾+ ÿ é?˾+ ÿ é?@ µx ¯ Ä © ú z] @BwI Q @ f×½ Q"@ ð? ð? ð? É? ©? Ì Ë&2i ö? ¹? acad ð? ×£p= Ç? °?R¸ ëQØ? ×£p= Ç? ×£p= Ç? ×£p= ·? ð? d ffffff9@ ð? m ð? ð? I@ n ý.. ÿÿ% K D F ~ýWB ð? ð? ð?m ð? ð? ð? ÿÿ @ µx ¯ D@ µx ¯ D@ µx ¯ D@ µx ¯ Ä@ µx ¯ Ä@ µx ¯ Ä (@ "@ + ô ×£p= ·? `~ÄnhTøn30c>Á *Ü %¬¹ & · ä é?ìä ' · ä é?½t (s w¹ ï´¿ó°Pk wé?·M )nâä~ ¢Ä¿N ÜïP é?îÒ *à Y/ rο $z Årè?ó½ + 9(a¦íÓ¿õ¾ñµg ç?HÊ ,I¿} 8gØ¿R½5°U æ? Z - Æ3hè Ü¿¶¦yÇ):å?EU.. G±ÜÒjHà¿ »DõÖÀã?ÙG / Êø÷ â¿ Êø÷ â?a 0 »DõÖÀã¿G±ÜÒjHà?í 1¶¦yÇ):å¿ Æ3hè Ü?÷ì 2R½5°U æ¿I¿} 8gØ?çà 3õ¾ñµg ç¿ 9(a¦íÓ? Ø 4 $z Årè¿à Y/ rÎ?í\ 5N ÜïP é¿nâä~ ¢Ä?t 6ó°Pk wé¿s w¹ ï´?Gè 7· ä é¿ Hî 8· ä é¿ } 9ó°Pk wé¿s w¹ ï´¿s» :N ÜïP é¿nâä~ ¢Ä¿@@ ; $z Årè¿à Y/ rοÙ..  ...   Æ3hè Ü? //À>:å¿J PG±ÜÒjHà?ÿCúíëÀ㿸] Q Êø÷ â?} ñ â¿g R »DõÖÀã?*: Ë Hà¿î S¶¦yÇ):å?È× Y Ü¿·b TR½5°U æ? Ñè bgØ¿ · Uõ¾ñµg ç?ËJ RÐíÓ¿y V $z Årè?m / ÚrοÝ| WN ÜïP é?nâä~ ¢Ä¿ Xó°Pk wé?s w¹ ï´¿kó Y· ä é? eU Z· ä é? ¥ [ó°Pk wé?s w¹ ï´? £ \N ÜïP é?nâä~ ¢Ä?ë ] $z Årè?à Y/ rÎ?rÖ ^ÙG§®| ç? 9(a¦íÓ?¶e _5Fë¨j æ?I¿} 8gØ?@ ` //À>:å? Æ3hè Ü? Ä aÿCúíëÀã?G±ÜÒjHà?`¤ b} ñ â? Êø÷ â?ÚP c*: Ë Hà? »DõÖÀã? ø dÈ× Y Ü?¶¦yÇ):å?ÿ e Ñè bgØ?R½5°U æ?ïB fËJ RÐíÓ?õ¾ñµg ç?Ý¥ gm / ÚrÎ? $z Årè?CÉ hnâä~ ¢Ä?N ÜïP é?ïP is w¹ ï´?ó°Pk wé?¶Ï j · ä é? 3 kÏ ; « ÌÏ Á>zÕ#kþÛï³ðÇ>m¦É¶$\Lo2Ë$ L 8Á Y6IÛ£³ Í4 Ädo» Ó IÂï êoû 0 ÿÿ ¯B LAYER_1 ÿÿ µ ñ; Dâ,tÿ¶= ç â>Á C awP«Çf STANDARD ÿÿ ð? txt ² Á>}¼` ¯T8 iÿùç¬ Ê ½ L Î ¯@CONTINUOUS ÿÿSolid line A ´Soå5ãBjêéé³ë1çwPÁ.. lzr ýÈl & Ô Ásw õ 7 {ÙÕùÓ» ©i¦Í Çî K * ,DõV Y2ãx8 ´è) ÑI©s ê Þ2ùM à Ï w 4 n - ) · Æ ) ¿ î m ý.. % K D + ô D 7.. Ör..

  Original link path: /dwg/f0.16mm.dwg
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: AC1009 Í Ï w @4 - ) · Æ ) ¿ î øNÌzî¿ øNÌzî¿@ µx ¯ D øNÌzî? øNÌzî?@ µx ¯ Ä © ú z] @BwI Q @ f×½ Q"@ ð? ð? ð? É? ©? Ì Ë&2i ö? ¹? acad ð? ×£p= Ç? °?R¸ ëQØ? ×£p= Ç? ×£p= Ç? ×£p= ·? ð? d ffffff9@ ð? m ð? ð? I@ n ý.. ÿÿ% K D F ~ýWB ð? ð? ð?m ð? ð? ð? ÿÿ @ µx ¯ D@ µx ¯ D@ µx ¯ D@ µx ¯ Ä@ µx ¯ Ä@ µx ¯ Ä (@ "@ + ô ×£p= ·? úîÄnhTøn30c>Á *Ü %¬¹ & Ý°mQfî? ! ' Ý°mQfî?ȱ (ê É7Ûܸ¿vÈÍp >î?T\ ) Ûh o È¿+Ral!Èí? o * qþ& Ò¿¹ F í?Ï +Ò®BÊOª×¿Q¥f ´ ì?û& , PSËÖúÜ¿C² ܺê?7Ó -; 3P ÿà¿ 8 *5é?â@.. þ.. Vã¿M¦ F%uç?»^ / Hmâä~å¿ Hmâä~å?µé 0M¦ F%uç¿ þ.. Vã?'û 1 8 *5é¿; 3P ÿà?Ú¨ 2C² Üºê¿ PSËÖúÜ?Ëy 3Q¥f ´ ì¿Ò®BÊOª×?VA 4¹ F í¿ qþ& Ò?h 5+Ral!Èí¿ Ûh o È?, 6vÈÍp >î¿ê É7Ûܸ? è 7 Ý°mQfî¿ ù 8 Ý°mQfî¿  ...   I Ý°mQfî¿ l Jê É7Ûܸ?vÈÍp >D Kÿ· È?+Ral!Èí¿ Ø LÀx ý Ò?¹ F í¿j M ×Ø%ª×?Q¥f ´ ì¿ ÿ NC>èÙ¬úÜ?C² Üºê¿ O OW }W ÿà? 8 *5é¿ 7 P ýH Vã?M¦ F%uç¿ Q ¿·éÏ~å? Hmâä~å¿OÝ Ri UM uç? þ.. Vã¿' S¢ 5é?; 3P ÿà¿ä¬ T_)Ë Çºê? PSËÖúÜ¿ÿ4 Un ± ì?Ò®BÊOª×¿Eà V¹ F í? qþ& Ò¿ W+Ral!Èí? Ûh o È¿Å XvÈÍp >î?ê É7Ûܸ¿¬ó Y Ý°mQfî? 7B Z Ý°mQfî? Dz [vÈÍp >î?ê É7Ûܸ?]£ \+Ral!Èí?ÿ· È?» ]¹ F í?Àx ý Ò?ä= ^Q¥f ´ ì? ×Ø%ª×?ýá _C² ܺê?C>èÙ¬úÜ?çþ ` 8 *5é?W }W ÿà?WØ aM¦ F%uç? ýH Vã?×p b Hmâä~å? ¿·éÏ~å? - c þ.. Vã?i UM uç?Ñ d; 3P ÿà?¢ 5é?"c e PSËÖúÜ?_)Ë Çºê? fÒ®BÊOª×?n ± ì?R9 g qþ& Ò?¹ F í? h Ûh o È?+Ral!Èí? í iê É7Ûܸ?vÈÍp >î?UÞ j Ý°mQfî?mö kÏ ; « ÌÏ Á>zÕ#kþÛï³ðÇ>m¦É¶$\Lo2Ë$ L 8Á Y6IÛ£³ Í4 Ädo» Ó IÂï êoû 0 ÿÿ ¯B LAYER_1 ÿÿ µ ñ; Dâ,tÿ¶= ç â>Á C awP«Çf STANDARD ÿÿ ð? txt ² Á>}¼` ¯T8 iÿùç¬ Ê ½ L Î ¯@CONTINUOUS ÿÿSolid line A ´Soå5ãBjêéé³ë1çwPÁ..

  Original link path: /dwg/f0.19mm.dwg
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: AC1009 Í Ï w @4 - ) · Æ ) ¿ î Àç £ñ¿Àç £ñ¿@ µx ¯ DÀç £ñ?Àç £ñ?@ µx ¯ Ä © ú z] @BwI Q @ f×½ Q"@ ð? ð? ð? É? ©? Ì Ë&2i ö? ¹? acad ð? ×£p= Ç? °?R¸ ëQØ? ×£p= Ç? ×£p= Ç? ×£p= ·? ð? d ffffff9@ ð? m ð? ð? I@ n ý.. ÿÿ% K D F ~ýWB ð? ð? ð?m ð? ð? ð? ÿÿ @ µx ¯ D@ µx ¯ D@ µx ¯ D@ µx ¯ Ä@ µx ¯ Ä@ µx ¯ Ä (@ "@ + ô ×£p= ·? ¸ÄnhTøn30c>Á *Ü %¬¹ & (Õ> ñ?GÁ ' (Õ> ñ? Q (Eioð ɼ¿n4  ...   C C çÞÃ%Çà¿4§Ëbbóî¿´m D $]3ùfÛ¿e ¸u7ð¿/´ E P6å ïÔ¿æ³.. ñ¿ I (Õ> ñ¿[ JEioð ɼ?n4 ·@ ñ¿èZ K @¼®_Ì? sôø=ñ¿=L LX>ËóàîÔ?æ³.. ñ? Z\ Z(Õ> ñ? ª¬ [n4 ·@ ñ?Eioð ɼ? # \ sôø=ñ? @¼®_Ì? 6 ]æ³.. ËóàîÔ? ² ^e ¸u7ð?Ø òAÏfÛ? å _4§Ëbbóî? ^)Ë Çà?µk `rá@H 0í?¯Gáz ®ã?Hy a· e¥I)ë? ÁÿV²cæ? U bl ÌÑãè? ZÓ¼ãè? Ó cúIµOÇcæ?Ôö¯¬4)ë?Õw d Ð s)®ã? X O 0í?ÊW e çÞÃ%Çà?P jMóî?úè f $]3ùfÛ?ó.. ñ?³ kÏ ; « ÌÏ Á>zÕ#kþÛï³ðÇ>m¦É¶$\Lo2Ë$ L 8Á Y6IÛ£³ Í4 Ädo» Ó IÂï êoû 0 ÿÿ ¯B LAYER_1 ÿÿ µ ñ; Dâ,tÿ¶= ç â>Á C awP«Çf STANDARD ÿÿ ð? txt ² Á>}¼` ¯T8 iÿùç¬ Ê ½ L Î ¯@CONTINUOUS ÿÿSolid line A ´Soå5ãBjêéé³ë1çwPÁ..

  Original link path: /dwg/f0.22mm.dwg
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: AC1009 Í Ï w @4 - ) · Æ ) ¿ î Iô2 ô¿ Iô2 ô¿@ µx ¯ D Iô2 ô? Iô2 ô?@ µx ¯ Ä © ú z] @BwI Q @ f×½ Q"@ ð? ð? ð? É? ©? Ì Ë&2i ö? ¹? acad ð? ×£p= Ç? °?R¸ ëQØ? ×£p= Ç? ×£p= Ç? ×£p= ·? ð? d ffffff9@ ð? m ð? ð? I@ n ý.. ÿÿ% K D F ~ýWB ð? ð? ð?m ð? ð? ð? ÿÿ @ µx ¯ D@ µx ¯ D@ µx ¯ D@ µx ¯ Ä@ µx ¯ Ä@ µx ¯ Ä (@ "@ + ô ×£p= ·? ypÄnhTøn30c>Á *Ü %¬¹ & ;¥ õÿó?OÁ ' ;¥ õÿó? Q (^¿`7l[À¿¡ ¶ åó?Ì[ )WCâ K пd# ¯ë ó?æò *ï ÚÄÉ׿ïæ© ¹ ó?Cp +¥ «x#ß¿!°rh mò? 2 , ^)Ë ã¿¡ °áé ñ?þ - úD $]濾 Ê v ð?À.. p l `qé¿"YÀ nÝî?¼ /ñKý¼©Hì¿ñKý¼©Hì?P¦ 0"YÀ nÝî¿p l `qé? 1¾ Ê v ð¿ úD $]æ? [ 2¡ °áé ñ¿ ^)Ë ã?® 3!°rh mò¿¥ «x#ß?pç 4ïæ© ¹ ó¿ï ÚÄÉ×?ÀA 5d# ¯ë ó¿WCâ K Ð?Uh 6¡ ¶ åó¿^¿`7l[À? & 7 ;¥ õÿó¿ vA 8  ...   õÿó¿S J^¿`7l[À?¡ ¶ åó¿%C KWCâ K Ð?d# ¯ë ó¿ ê Lï ÚÄÉ×?ïæ© ¹ ó¿è© M¥ «x#ß?!°rh mò¿¨ë N ^)Ë ã?¡ °áé ñ¿ O úD $]æ?/Ý$ ð¿ W Pp l `qé? âuý Ýî¿gQ QñKý¼©Hì?ÕÔ²µ¾Hì¿Ê R"YÀ nÝî?S ! uqé¿l S¾ Ê v ð?é ú 9]æ¿3ÿ T¡ °áé ñ?ÿ& "à ã¿ ; U!°rh mò?l w ¢#ß¿á Vïæ© ¹ ó?¶ ûËîÉ׿g Wd# ¯ë ó?WCâ K п¼p X¡ ¶ åó?^¿`7l[À¿== Y ;¥ õÿó? [ú Z ;¥ õÿó? « [¡ ¶ åó?^¿`7l[À?Ìm \d# ¯ë ó?WCâ K Ð?Êâ ]ïæ© ¹ ó?ï ÚÄÉ×?_Ë ^!°rh mò?¥ «x#ß? ¬ _¡ °áé ñ? ^)Ë ã?sV `/Ý$ ð? úD $]æ? Y a âuý Ýî?p l `qé?Ui bÕÔ²µ¾Hì?ñKý¼©Hì?7& cS ! uqé?"YÀ nÝî?^ý dé ú 9]æ?¾ Ê v ð?¿Â eÿ& "à ã?¡ °áé ñ?¾ fl w ¢#ß?!°rh mò?(Ò g¶ ûËîÉ×?ïæ© ¹ ó?$ hWCâ K Ð?d# ¯ë ó?çp i^¿`7l[À?¡ ¶ åó?ÍÙ j ;¥ õÿó?» kÏ ; « ÌÏ Á>zÕ#kþÛï³ðÇ>m¦É¶$\Lo2Ë$ L 8Á Y6IÛ£³ Í4 Ädo» Ó IÂï êoû 0 ÿÿ ¯B LAYER_1 ÿÿ µ ñ; Dâ,tÿ¶= ç â>Á C awP«Çf STANDARD ÿÿ ð? txt ² Á>}¼` ¯T8 iÿùç¬ Ê ½ L Î ¯@CONTINUOUS ÿÿSolid line A ´Soå5ãBjêéé³ë1çwPÁ..

  Original link path: /dwg/f0.25mm.dwg
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: AC1009 Í Ï w @4 - ) · Æ ) ¿ î Iô2 ø¿ Iô2 ø¿@ µx ¯ D Iô2 ø? Iô2 ø?@ µx ¯ Ä © ú z] @BwI Q @ f×½ Q"@ ð? ð? ð? É? ©? Ì Ë&2i ö? ¹? acad ð? ×£p= Ç? °?R¸ ëQØ? ×£p= Ç? ×£p= Ç? ×£p= ·? ð? d ffffff9@ ð? m ð? ð? I@ n ý.. ÿÿ% K D F ~ýWB ð? ð? ð?m ð? ð? ð? ÿÿ @ µx ¯ D@ µx ¯ D@ µx ¯ D@ µx ¯ Ä@ µx ¯ Ä@ µx ¯ Ä (@ "@ + ô  ...   Ü¿A È ¤ëö?=ü + ø1æ®â¿[Ó¼ã ö?rÒ ,TW>Ëóàæ¿ iûWV õ? ò - £ #Öê¿.. Ëóàæ?ÍÛ 3[Ó¼ã ö¿ ø1æ®â?wq 4A È ¤ëö¿z;ÂiÁ Ü?ÜU 5P n ÷¿ ú'¸XÓ?æÆ 6ä ,à÷¿ ¹k ù Ã? î 7 ;¥ õÿ÷¿ 7 8 ;¥ õÿ÷¿ g 9ä ,à÷¿ ¹k ù ÿ´½ :P n ÷¿ ú'¸XÓ¿Ò ;A È ¤ëö¿z;ÂiÁ Ü¿è.. Ëóàæ¿ù >.. Ëóàæ? iûWV õ¿òê O £ #Öê?.. Ëóàæ? `.. zÕ#kþÛï³ðÇ>m¦É¶$\Lo2Ë$ L 8Á Y6IÛ£³ Í4 Ädo» Ó IÂï êoû 0 ÿÿ ¯B LAYER_1 ÿÿ µ ñ; Dâ,tÿ¶= ç â>Á C awP«Çf STANDARD ÿÿ ð? txt ² Á>}¼` ¯T8 iÿùç¬ Ê ½ L Î ¯@CONTINUOUS ÿÿSolid line A ´Soå5ãBjêéé³ë1çwPÁ..

  Original link path: /dwg/f0.30mm.dwg
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: AC1009 Í Ï w @4 - ) · Æ ) ¿ î Iô2 ü¿ Iô2 ü¿@ µx ¯ D Iô2 ü? Iô2 ü?@ µx ¯ Ä © ú z] @BwI Q @ f×½ Q"@ ð? ð? ð? É? ©? Ì Ë&2i ö? ¹? acad ð? ×£p= Ç? °?R¸ ëQØ? ×£p= Ç? ×£p= Ç? ×£p= ·? ð? d ffffff9@ ð? m ð? ð? I@ n ý.. ÿÿ% K D F ~ýWB ð? ð? ð?m ð? ð? ð? ÿÿ @ µx ¯ D@ µx ¯ D@ µx ¯ D@ µx ¯ Ä@ µx ¯ Ä@ µx ¯ Ä (@ "@ + ô ×£p= ·? ¹ïÄnhTøn30c>Á *Ü %¬¹ & ;¥ õÿû?H ' ;¥ õÿû? (¼³vÛ æÆ¿ ÅÄæãÚû?%ø )Äð 1% Ö¿ Ô&Nnû? * 9züÞ¦à¿wà ¥½ú? +Ïüj Ìå¿ »aÛ¢Ìù?s ,p Óe1±ê¿ IFΠø?Eç - ¸u7Oï¿ 3¢´7÷?.. É$#gaÏñ¿ 9] õ? /@©öéxÌó¿@©öéxÌó? 0 9] õ¿É$#gaÏñ?I/ 1 3¢´7÷¿ ¸u7Oï? / 2 IFΠø¿p Óe1±ê?/ 3 »aÛ¢Ìù¿Ïüj Ìå?ó^ 4wà ¥½ú¿ 9züÞ¦à?G; 5 Ô&Nnû¿Äð 1% Ö? B 6  ...   õÿû¿ Ü I ;¥ õÿû¿TL J¼³vÛ æÆ? ÅÄæãÚû¿Ìà KÄð 1% Ö? Ô&Nnû¿ý L 9züÞ¦à?wà ¥½ú¿;Ò MÏüj Ìå? »aÛ¢Ìù¿ØË Np Óe1±ê? IFΠø¿¬ÿ O ¸u7Oï? ` ¿7÷¿ PÉ$#gaÏñ? þ· õ¿÷I Q@©öéxÌó?±mQf Ìó¿ í R 9] õ?:é}ãkÏñ¿ S 3¢´7÷?æ mnLOï¿ § T IFΠø?T" ^F±ê¿~? U »aÛ¢Ìù?² %Ìå¿«Z Vwà ¥½ú?fÂ/õó¦à¿2? W Ô&Nnû? }"O Ö¿ë X ÅÄæãÚû?J×L¾ÙæÆ¿é/ Y ;¥ õÿû? Ú Z ;¥ õÿû? *à [ ÅÄæãÚû?¼³vÛ æÆ?éÕ \ Ô&Nnû?Äð 1% Ö? È ]wà ¥½ú? 9züÞ¦à?ر ^ »aÛ¢Ìù?Ïüj Ìå?.. _ IFΠø?p Óe1±ê?òÆ ` ` ¿7÷? ¸u7Oï?wv a þ· õ?É$#gaÏñ?Ù b±mQf Ìó?@©öéxÌó?èî c:é}ãkÏñ? 9] õ?w% dæ mnLOï? 3¢´7÷? C eT" ^F±ê? IFΠø? Z f² %Ìå? »aÛ¢Ìù?õÏ gfÂ/õó¦à?wà ¥½ú? r h }"O Ö? Ô&Nnû?Ük iJ×L¾ÙæÆ? ÅÄæãÚû?àø j ;¥ õÿû?¼Ö kÏ ; « ÌÏ Á>zÕ#kþÛï³ðÇ>m¦É¶$\Lo2Ë$ L 8Á Y6IÛ£³ Í4 Ädo» Ó IÂï êoû 0 ÿÿ ¯B LAYER_1 ÿÿ µ ñ; Dâ,tÿ¶= ç â>Á C awP«Çf STANDARD ÿÿ ð? txt ² Á>}¼` ¯T8 iÿùç¬ Ê ½ L Î ¯@CONTINUOUS ÿÿSolid line A ´Soå5ãBjêéé³ë1çwPÁ..

  Original link path: /dwg/f0.35mm.dwg
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: AC1018 ' ' ' h@ø÷ *µï Ý ññ»éëߦÛ.. $^ ·GÞ³ MÈB» ¦ Z}ÉV% ]ÔËüË E; Û®2* Pî`x6ý I2öÞ}IܧO ò¤,fÐkÄ0·;;¡"ü" á Ú+=@CøFj s Ù /ghÔ÷JJÐWhvPV bRdAk dAK dAkRdAkRdAhÕ3 ¥Ð ñ %m Ô6(( WÊ? D +³T G P PT ( ´ r (P ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ 3 f Ì ÿ 3 33 f3 3 Ì3 ÿ3 f 3f ff f Ìf ÿf 3 f Ì ÿ Ì 3Ì fÌ Ì ÌÌ ÿÌ ÿ 3ÿ fÿ ÿ Ìÿ ÿÿ 3 3 3 f 3 3 Ì 3 ÿ 3 33 333 f33 33 Ì33 ÿ33 f3 3f3 ff3 f3 Ìf3 ÿf3 3 3 3 f 3 3 Ì 3 ÿ 3 Ì3 3Ì3 fÌ3 Ì3 ÌÌ3 ÿÌ3 ÿ3 3ÿ3 fÿ3 ÿ3 Ìÿ3 ÿÿ3 f 3 f f f f Ì f ÿ f 3f 33f f3f 3f Ì3f ÿ3f ff 3ff fff ff Ìff ÿff f 3 f f f f Ì f ÿ f Ìf 3Ìf fÌf Ìf ÌÌf ÿÌf ÿf 3ÿf fÿf ÿf Ìÿf ÿÿf 3 f Ì ÿ 3 33 f3 3 Ì3 ÿ3 f 3f ff f Ìf ÿf 3 f Ì ÿ Ì 3Ì fÌ Ì ÌÌ ÿÌ ÿ 3ÿ fÿ ÿ Ìÿ ÿÿ Ì 3 Ì f Ì Ì Ì Ì ÿ Ì 3Ì 33Ì f3Ì 3Ì Ì3Ì ÿ3Ì fÌ 3fÌ ffÌ fÌ ÌfÌ ÿfÌ Ì 3 Ì f Ì Ì Ì Ì ÿ Ì ÌÌ 3ÌÌ fÌÌ ÌÌ ÌÌÌ ÿÌÌ ÿÌ 3ÿÌ fÿÌ ÿÌ ÌÿÌ ÿÿÌ ÿ 3 ÿ f ÿ ÿ Ì ÿ ÿ ÿ 3ÿ 33ÿ f3ÿ 3ÿ Ì3ÿ ÿ3ÿ fÿ 3fÿ ffÿ fÿ Ìfÿ ÿfÿ ÿ 3 ÿ f ÿ ÿ Ì ÿ ÿ ÿ Ìÿ 3Ìÿ fÌÿ Ìÿ ÌÌÿ ÿÌÿ ÿÿ 3ÿÿ fÿÿ ÿÿ Ìÿÿ ÿÿÿ ((( 555 CCC PPP ]]] kkk xxx ¡¡¡ ®®® »»» ÉÉÉ ÖÖÖ äää ñññ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõõõõõõõõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõõõõõââââââââõõõõõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõõââââââââââââââââââõõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõõââââââââââââââââââââââõõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõõââââââââââââââââââââââââââõõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõõââââââââââââââââââââââââââââââõõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõõââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââõõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõõââââââââââââââââââââââââââââââõõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõõõâââââââââââââââââââââââââõõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõõââââââââââââââââââââõõõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõõõõõõâââââââââõõõõõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõõõõõõõõõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââàÚ ø+É××b¨5Àb»ïÔ p A dAË dAë dAK dAK dA¤dÀëù` Y Acad:Text Acad:PlotConfig txt.. shx! C:\Programmer\AutoCAD 2005\fonts\ z|â&)! | C:\Documents and Settings\Søren\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.. 1\enu\plotters\Default Windows System Printer.. pc3Z C:\Documents and Settings\Søren\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.. 1\enu\plotters\ & , ¬ dA¨ dAë dA« dA« dA2 I^ Oà Ê L @  ...   af!ÜOTì^á° ÌÄ7P»V ï°ã[E® 3 ¼ $! Q ¹çÜ ? Ò /.. $^ P3 m7dAÎ7dA 7dAk7dAk7dA :w×¥>¨[ C =p% \æg 2T A d p ÿÿÿÿt )#¾ álÖ®R Iññ»é볦Û.. $^ °3 7dA 6dAË6dA 7dA 7dAå z» +Ò n ÕM à ¨K é ÔE ÄD ÿ ÖW ü ' Î@ M ² ÞK ý §Q © ½I þH ø@ É ¤ ñR óL ÷B ·N Ï 5 Ú þP Ô & ö HËÙ Ð ½ )#¾ álÖ®R Iññ»ép1 H5dA²4dAk7dAK5dAK5dAB u¿ ¶ ¨ ¡Ä¸Ä©øÅÀÜô_ç϶ b =À@ ' §±52±º"!, !¶0¹¹²¹£(,h H ,n -íÌ.. O*í.. ¬Ì.. " "J ¢Jzr ʺ"2b ó @Qdª P ü ObjectDBX ClassesC XÑ X TÝ [ P¥D $ÄU5E ÄQæ £(¥ À3 D Æ Ä ÒÚ ææÞÆø äÞÈêÆè@ ÊæÆt@P Æ ÒÚ@ ¤°@ àà@ Þä@ ÒÚÊÜæÒÞÜø ÞÚàÂÜòp P @ êèÞÈÊæÖX@ ÜÆ\ø® @ ÈÈäÊææ îîî\ ^\ÆÞÚD ±¢1"4¶ ¹¹·±¡ )¨*jiècÌ EÐÊ=ÀdE= © Ñ ` ± ÍÍ Í AcDbDictionaryVarCQ PÕ SÓ T U T Us¬r^;G;V :?# 0Iu È )#¾ álÖ ? );dAã;dA+:dA+;dA+;dAÜ/5£¯*Õ> ÿw ' ÿÿÿÿ p ' \ _ p ¯N%d =p% \æg Ú i T \ \ \ ã )#¾ álÖ®R Iññ»é볦Û.. > *:dA 8dAË8dA+:dA+:dAÕæxHïí> "Ï{ #ýÞ8©_|h¸Nm3_L ¿UÐ @[j1P.. Â8 &`Z R ''' D rrr U! 2 È2 ¨Ò I MLÌÌÌÌä S33335'äÔ\ ÍÉýUUU@ ê 0±°² éÄ zàJ.. s3 '') L P -s Ç Ìx0 @»J/ª/Ê0J2 0 B e«Àíxª jð;^* FZ¼ × ¢ ¯ µâ¸ q ® + D 1 P p D TÔÊ UUUUT94§Ø^?&à Ï+ Ø](x ÿ Ãþ }lJ dá' @p 7 ML ¨P U V½ èV9ød `~)\ Bõ¨ì Zôn ¡XçõFT kѸ c { VçðPK ÌÌr È ¯Fàz n Á h ° A $ $¹ ¢ ¢ü ßæ-Æ-æ.. F.. f.. ¦.. Æ.. ê/J0f/( J0Ê0ª/j0ê1 éÐ $ÏfF&(§( å¦(¦È ¦ & ¨H ( ¦È(H&(FÆg' F¯©3Ú!É ¢ ¹i±©É i¡º j ÁÊ)i º!Áº ¹ª* !«ëø J1j1ê0*0 0@ p³Â z ¾Tº 0 àÜ !ÇV G± ÌPz`E Ö )#¾ álÖ®R Iññ; cA´ ûb 9 tS x ´ t l ´ % jQ ~ | Y AcDb:FileDepLis & È \*\ ×Tt ^ X½ y l Preview \ ÍO \ L=l RevHistory | l Í x |3P Objects G 5.. ½ X :ObjFreeSpace M ¥À \ ¨ Í7 l Templat ¬ Y P La.. $^ ·GÞ³ MÈB» ¦ Z}ÉV% ]ÔËüË E; Û®2* Pî`x6ý I2öÞ}IܧO ò¤,fÐkÄ0·;;¡"ü" á Ú+=@C..

  Original link path: /dwg/f0.40mm.dwg
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: AC1018 ' À ' ' h@ø÷ *µï Ý ññ»éëߦÛ.. $^ ·GÞ³ MÈB» ¦ Z}ÉK% ]ÔËüü E; Û®2, Pî`x6ý I2öÞ}IÜ¡O ò¤1fÐkÄ0·9;¡"ú" á Úç3 øFj s Ù /ghÔ÷JJÐWhvPV bRdAëRdAËRdAkRdAkRdA÷^2 [W% Autodesk °Ý =p% e` =p% øBg ðV ÁRdAË dAë dAËRdAËRdA·Ðâ ;/õ %m Ô6(( WÊ? D +³T ç P 7 PT ( ´ r (P ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ 3 f Ì ÿ 3 33 f3 3 Ì3 ÿ3 f 3f ff f Ìf ÿf 3 f Ì ÿ Ì 3Ì fÌ Ì ÌÌ ÿÌ ÿ 3ÿ fÿ ÿ Ìÿ ÿÿ 3 3 3 f 3 3 Ì 3 ÿ 3 33 333 f33 33 Ì33 ÿ33 f3 3f3 ff3 f3 Ìf3 ÿf3 3 3 3 f 3 3 Ì 3 ÿ 3 Ì3 3Ì3 fÌ3 Ì3 ÌÌ3 ÿÌ3 ÿ3 3ÿ3 fÿ3 ÿ3 Ìÿ3 ÿÿ3 f 3 f f f f Ì f ÿ f 3f 33f f3f 3f Ì3f ÿ3f ff 3ff fff ff Ìff ÿff f 3 f f f f Ì f ÿ f Ìf 3Ìf fÌf Ìf ÌÌf ÿÌf ÿf 3ÿf fÿf ÿf Ìÿf ÿÿf 3 f Ì ÿ 3 33 f3 3 Ì3 ÿ3 f 3f ff f Ìf ÿf 3 f Ì ÿ Ì 3Ì fÌ Ì ÌÌ ÿÌ ÿ 3ÿ fÿ ÿ Ìÿ ÿÿ Ì 3 Ì f Ì Ì Ì Ì ÿ Ì 3Ì 33Ì f3Ì 3Ì Ì3Ì ÿ3Ì fÌ 3fÌ ffÌ fÌ ÌfÌ ÿfÌ Ì 3 Ì f Ì Ì Ì Ì ÿ Ì ÌÌ 3ÌÌ fÌÌ ÌÌ ÌÌÌ ÿÌÌ ÿÌ 3ÿÌ fÿÌ ÿÌ ÌÿÌ ÿÿÌ ÿ 3 ÿ f ÿ ÿ Ì ÿ ÿ ÿ 3ÿ 33ÿ f3ÿ 3ÿ Ì3ÿ ÿ3ÿ fÿ 3fÿ ffÿ fÿ Ìfÿ ÿfÿ ÿ 3 ÿ f ÿ ÿ Ì ÿ ÿ ÿ Ìÿ 3Ìÿ fÌÿ Ìÿ ÌÌÿ ÿÌÿ ÿÿ 3ÿÿ fÿÿ ÿÿ Ìÿÿ ÿÿÿ ((( 555 CCC PPP ]]] kkk xxx ¡¡¡ ®®® »»» ÉÉÉ ÖÖÖ äää ñññ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõõõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõõõõõâââõõõõõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõõâââââââââââââõõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõõõâââââââââââââââââõõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââõõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõõââââââââââââââââââââââââõõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõââââââââââââââââââââõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõõõâââââââââââââââõõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõõõâââââââââõõõââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââõõõõõõõõõâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââàÚ ø+É××b¨5Àb»ïÔ dA+ dA dA« dA« dAîdpZ `¼Ú Acad:Text Acad:PlotConfig txt.. shx! C:\Programmer\AutoCAD 2005\fonts\ z|â&)! | C:\Documents and Settings\basas\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.. 1\enu\plotters\ & , 0 dA3 dAk dA dA dA >Uù.. ê (I ªj ) ¨² # ³ K c*#K £K{s Ê Y i Ñ Q ¹ É q ñ ðB¾ J À Fd ! ! µ = iT6 C¤ H1 2s{ k f a z ~R J«] _| B £ s# " b a øó»6@ @@ W¤ Z ¢ bt4 ¦¦ $$¢"ª"¬*  ¯ ±¨%.. " LrLy uª (0¸2¹/©¸0±²à* A P1Ø1ÙQ×Yê( L`T zj "d p >ò1õ1ö1÷1ø1ù1ú1û1ü1óP 0 DÖÀ@ ~!d!ètPª O4 d yÍìM } §Ãü ó R ì? x!ê" Æ O GÖ L ad!Ý-úGâ=õ " Î h Ë a¨ÓL ! *¢ Í.. "H R @(p.. ©©© !AA@*ã PÝ_ Dª "d"  ...   « F&ÅÆ+ Ϋ î ®Nk ¬Ì.. í-Ì îîd o.. n ¤ M-Î ®EÎ fe UUH-RÈ RLõ é /-î® ( $ | µ "X"P MMUU ( é (( ª 4u tJ H I ëX4 G E T´Â@ H Å à @ äæöæP¬ à äæ÷B Æ 6 &ÆP 0 åF R Æ ÷WB v Æ T &R Æ÷GFVB VæÆW72 æWrp #W" 6öæf wW& F öâ æ ÖR 2 6VÆV7FVBä` È[s{s*û#+³K )`\ud % ~ ò h~ª 5p H ÚJ zú ¢ùA q ûÂù ɹq újiH 22NP hf& à 5T î Ù ( ÅR+4Þ Ô (*k{#+d Ô - & ! D SSUUX! #J #è ¨ M RSSÐF$ ' TH ` ¨ d?'àÁj"§Ù Éø H À "ó û"Ð A(Á ü ¾òÝ` O )#¾ álÖ® 0 4dA 4dAK4dA«4dA«4dAÈ: éN= h b =p% øBg 2T A d p ÿÿÿÿt )#¾ álÖ®R Iññ»é볦Û.. $^ ð? Î;dAJ;dA ;dAË;dAË;dAí?â I; S N )#¾ álÖ®R Iññ»é볦Û.. $^ ·G0> :dAK;dAk;dA :dA :dAÌ %§6 {2 ¾ À ûQ ô ±K Ä ¥ ÔE ÄD ¥ Ö ¾` ¢ K ¿ È æ M7 P Ý óB Ù@ ÆQ ã ý ¿D4¥I o ¯Y ÅF ! N ÀF Ü R ¥ 2 2 «U 4 Ó X $ ÏU Ö øP 1 1 T 5 Ô X % Ó J| Ð = ¨9dAÎ;dA ;dA«9dA«9dAÖò(wMÿº_ u ¡Ä¸Ä©øÅÀÜô_ç϶ Ì >@@ ' §±52±º"!, !¶0¹¹²¹£(,h H ,n -íÌ.. " "J ¢Jzr ʺ"2b ó @Qdª P ObjectDBX ClassesCÐXÑ XÙR Û \ ô 4D% Ä 4T ôÄDU!æ ¢ÉU À2" ÄÔÊÆè °@ ØÂææÊæ ±¢1&0¼·ºº É +)êª Ì E ª=ÀdE= © Ñ ` ± ÍÍ Í AcDbDictionaryVarCQ PÕ SÓ T U T T| àè { S+ ¢" Á c + Æ Ä¨ÂÄØʦèòØÊ * ¡&"©ª,¦" 0 E(ù $ 4F$F Ô 76ö7Å &öGV7B FW63¢ 4F Ò % f÷" F ÖVç6 öçÄ6ö× ç ` P WFöFW6²Â æ2çÅtT" FG&W7t wwræ #æ6öÒ$1 ¥µ Íͽ DIMASSOC `(.. Sì r^;G;V :?# 0Iu ^ )#¾ álÖ®R Iññ»é볦Û.. $^ 0: >dAÀ>dA ?dA >dA >dAt*t r/ ' ÿw ' ÿÿÿÿ P.. \ e X ¼ =p% e` \ øBg © ¾ l à Ú0 )#¾ álÖ®R Iññ»é볦Û.. 3ü c&ï¨ èòs7 !ø qÈÁ @p ÷ H` H ML ¡(^ U n "{ È~q õ@ (Dq ë B QH~Èd È 8 Á h ° @ $ $² ¢ ¢" ßæ & F f ¦ Æ æ! !&!J!ª"æ! J#J#*!Ê-J-`éP $Ïf f§&¨F¥§ ¨¦¥¦ %¨& Ç%¦¦ÈG f¦è¨&(&ï©3Ú1Á²2 ª i±²1Ái¡² j Á±i ª ¹Â ¢ ¹³ëø J:J#ê"ª" "Äh¹Ó¼ þ Ô H0 àÜ !ÇV G± ÌTnl7 )#¾ álÖ®R Iññ»éë; cA4 ² Áo tS x ´ t l ´ % jQ ~ | Y AcDb:FileDepLis & É H \ H j ×Th n1 X½ y l Preview mFX¹ B ]4 9] l SummaryInfo \ \ ìlÍk l RevHistory í | \ \ \ ].. $^ ·GÞ³ MÈB» ¦ Z}ÉK% ]ÔËüü E; Û®2, Pî`x6ý I2öÞ}IÜ¡O ò¤1fÐkÄ0·9;¡"ú" á Úç3..

  Original link path: /dwg/f0.44mm.dwg
  Open archive

 • Archived pages: 443