www.archive-dk-2012.com » DK » L » LAG-TOENDER

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 9 . Archive date: 2012-11.

 • Title: lag-toender.dk
  Descriptive info: .. LAG Tønder © 2012.. LAG Tønder.. LAG Tønders hjemmeside er under opbygning og bliver løbende tilpasset og forbedret.. Vi forventer at siden vil være opdateret inden udgangen af 2012.. Start.. Nyheder.. Ansøgning.. Datoer.. Projekter.. Strategi.. Links.. Kontakt.. Velkommen til LAG Tønder.. LAG Tønders opgave er at skabe udvikling og innovation i lokalsamfundet ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til projekter, der lever op til både den nationale handlingsplan og den lokale udviklingsstrategi.. Aktionsgruppen arbejder med at udvikle landdistriktet og fiskeriområdet i Tønder Kommune.. Solidt forankret i det lokale, giver den lokale aktionsgruppe gode betingelser for innovativ udvikling i landdistriktet og på fiskeriområdet.. "Målet er, at vi vil understøtte en bred vifte af nyskabende, kulturelle, erhvervsmæssige, sociale og miljøskabende aktiviteter og initiativer  ...   Landdistrikter og EU.. Der er.. 39 lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet.. 6 lokale aktionsgrupper under fiskeriprogrammet.. 12 lokale aktionsgrupper som både arbejder med udvikling af landdistrikter og fiskeri-.. områder -.. herunder LAG Tønder.. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og EU giver tilskud til de lokale aktionsgrupper, som ligger i landkommunerne og yderkommunerne.. Ministeriets tilskud under landdistriktspro- grammet afhænger af landdistriktsgraden i kommunen.. Du kan læse mere om lokale aktionsgrupper på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside:.. www.. livogland.. dk.. LAG-Tønders udviklingsstrategi.. LAG Tønder har udarbejdet sin udviklingsstrategi for perioden 2007-2013.. Udviklingsstrategien er rammen for, hvordan LAG Tønder vil prioritere projekter under Landdistriktsprogrammet og Fiskeriudviklingsprogrammet.. Landdistriktsprogrammet dækker hele Tønder Kommune og Fiskeriudviklingsprogrammet dækker både Rømø og Højer Havn samt nogle af kommunens vandløbsområder..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: lag-toender.dk
  Descriptive info: Bestyrelsen for LAG Tønder består af i alt 15 personer.. 12 er valgt blandt medlemmer-ne på generalforsamlingen.. 2 er udpeget af Tønder Kommune.. 1 er udpeget af Region Syddanmark.. Bestyrelsen for LAG Tønder.. Bestyrelsen i LAG Tønder.. 12 er valgt blandt medlemmerne på generalforsamlingen og 2 er udpeget af Tønder Kommune og en er udpeget af Region Syddanmark.. Bestyrelsen er sammensat af lokale borgere, repræsentanter fra virksomheder og erhvervsorganisationer, foreninger og offentlige myndigheder.. Bestyrelsen arbejder frivilligt.. Bestyrelsen består af følgende medlemmmer:.. Formand.. Johanne Ludvigsen.. Valgt for lokale borgere.. Næstformand.. Hans Christian Riggelsen.. Valgt for lokale virksomheder.. Kasserer.. Ruth Ørbæk Petersen.. Bestyrelsesmedlem.. Jens Møler.. Udpeget af Region Syddanmark.. Johan Kristensen.. Udpeget af kommunalbestyrelsen.. Stig Bæk Andersen.. Fedder Feddersen.. Kristen Nedergaard Dreiøe.. Ingrid K Nissen.. Henriette Andersen.. Valgt for lokale virksomheder.. Mette Wessel Fyhn.. Jens Bonde.. Inger Lauridsen.. Kirsten Willadsen.. Bert Schultz.. Suppleant.. Jan Voss Hansen.. Valgt for et år.. Medlemmerne vælges på skift for en to-årig periode.. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen - for et år ad gangen.. Bestyrelsens opgave er bl.. a.. at:.. Sikre at målene i den lokale udviklingsstrategi nås.. Bakke op  ...   blive medlem ved at sende en mail til koordinator.. Mette Nielsen på.. meni@toender.. Medlemmerne er opdelt i 3 kategorier: lokale borgere, repræsentanter for erhvervene og personer med tilknytning til lokale foreninger og organisationer.. Husk: Som medlem er du med til at præge udviklingen i LAG Tønder!.. Som medlem har du også adgang til generalforsmlingen, har stemmeret og opstillingsret.. Foreningen LAG Tønder.. Det startede i maj 2007 i Skærbæk.. LAG Tønder blev dannet som en forening på den stiftende generalforsamling den 30.. maj 2007 i Skærbæk Fritidscenter.. LAG Tønders opgave er at være med til at udvikle landdistriktet og fiskeriområdet i Tønder Kommune.. LAG Tønder kan støtte projekter under Landdistriktsprogrammet og Fiskeriudviklings-programmet.. LAG Tønder kan også selv tage initiativ til at igangsætte proejkter.. Den lokale aktionsgruppe.. Formålet med at lade lokale aktionsgrupper forvalte tilskudsmidlerne er først og fremmest at styrke projekterne gennem princippet om nærdemokrati.. Via grupperne får lokale folk kompetence til at udvælge hvilke aktiviteter, der skal igangsættes i netop deres område.. En kompetence, der ellers traditionelt ligger hos myndighederne.. Samtidig etablerer de lokale aktionsgrupper netværk, som kan være med til at styrke lokalsamfundet..

  Original link path: /omlag.html
  Open archive

 • Title: lag-toender.dk
  Descriptive info: Der sker løbende nyt i LAG Tønder.. Blive medlem af LAG Tønder.. Det er gratis og giver dig medindflydelse.. Kontakt kontoret for at blive medlem:.. Her finder du seneste nyt fra LAG Tønders bestyrelse og koordinator.. Næste bestyrelsesmøde: 13.. december 2012.. Næste ansøgningsfrist: 1.. december 2012.. Afholdt bestyrelsesmøde: 14.. november 2012.. Afsluttet ansøgningsfrist: 1.. november 2012.. Den 26.. - 27.. oktober  ...   af over 150 LAG- bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer.. En gang årligt indkalder ministeriet til stormøde.. I år blev mødet afholdt i Skærbæk Kursus og Fritidscenter.. Hovedettemaerne var afslutningen af det nuværende LAG-program og sidstenytomkring det kommen LAG-program, der starter i 2014.. Læs mere på ministeriets hjemmeside:.. Nyt fra ministeriet.. På ministeriets hjemmeside orinetres der løbende om alt nyt vedrørende LAG.. Læs mere her:..

  Original link path: /nyheder.html
  Open archive

 • Title: lag-toender.dk
  Descriptive info: Foreninger, enkeltpersoner, virksomheder, organisationer, almennyttige sammenslutninger og offentlige myndigheder kan søge LAG-tilskud.. Du finder alle skemaer er:.. Skema m.. m.. LAG ansøgninger.. LAG Tønder kan behandle ansøgninger under både Landdistriktsprogrammet og Fiskeriudviklingsprogrammet.. Inden du begynder at søge LAG-midler, er det en god ide at kontakte LAG-koordinatoren.. Her kan du få at vide om din ide ligger inden for LAG-programmet og om der er mulighed for at opnå tilskud via LAG.. Der findes forskellige regler og retningslinier, der skal være opfyldt, når man laver en LAG-ansøgning.. På ministeriets hjemmeside kan man altid finde de nyeste retningslinier og ansøgningsskemaet.. LAG Tønder holder også info-møder, hvor man sammen med andre interesserede gennemgår ansøgningsmaterialet og drøfter ansøgningsmulighederne.. Der kan ydes støtte til projekter, der enten fører til skabelse af nye jobs eller nye fritids- og kulturtilbud både inden for Landistriktsprogrammet og Fiskeriudviklingsprogrammet.. LAG Tønder kan også selv tage initiativ til at sætte initiativer i gang.. Hvad kan der søges støtte til?.. LAG Tønder kan støtte en bred vifte af projekter: Eks.. : fritids- og kulturtilbud, mikrovirksomheder, turisme, fornyelse af aktiviteterne i landsbyer og meget mere.. LAG Tønder målretter selv tilskuddene til projekterne, som tager udgangspunkt i LAG Tønder lokale udviklingsstrategi og som er inden for rammerne af de to bekendtgørelser: LAG Land og LAG Fisk.. Hvem kan søge tilskud fra LAG Tønder?.. Foreninger, enkeltpersoner, virksomheder, organisationer, almennyttige sammenslutninger og offentlige myndigheder kan søge tilskud.. Dog kan enkeltpersoner og virksomheder ikke søge tilskud til fornyelse i landsbyerne.. Vær opmærksom på at kompetenceudvikling, informationskampagner, analyser og undersøgelser kun kan gennemføres af LAG Tønders egen bestyelse.. Hvad kan der gives tilskud til?.. Der kan tildeles tilskud og støtte til projekter inden for tre forskellige tildskudsordninger med en række forskellige undertemaer:.. 1 Attraktive levevilkår.. Inden for tilskudsordningen 'Attraktive levevilkår' kan der (Bemærk: der skal ikke) tildeles tilskud til projekter, der arbejder med:.. Mikrovirksomheder.. Turisme.. Diversificering.. Basale servicefaciliteter.. Små og mellemstore fødevarevirksomheder (ikke landbrug).. Læs mere om tilskud under 'Attraktive levevilkår'.. Mulige projekter vedrørende attraktive levevilkår kan være:.. • Basale servicefaciliteter.. - Etablering/bevarelse af servicefaciliteter.. - Etablering af adgang  ...   Rekreativ infrastruktur og overnatningsmuligheder i mindre målestok.. Markedsføring af turismeprodukter for området.. Nye aktiviteter på bedriften som ikke er forbundet med egentlig.. jordbrugsvirksomhed.. • Etablering af basale servicefaciliteter.. Etablering af nye eller bevarelse af eksisterende servicefaciliteter af betydning for erhvervslivet.. Etablering af adgang til ny informations- og kommunikationsteknologi for virksomheder i landdistrikterne.. • Investering i små og mellemstore fødevarevirksomheder.. Investeringstilskud til udvikling af forarbejdningsvirksomheder med henblik på at etablere flere arbejdspladser.. • Kompetenceudviklings- og informationskampagne i forbindelse med en lokal udviklingsstrategi.. Denne foranstaltning kan kun søges af den den Lokale Aktionsgruppe selv.. Gennemførelse af analyser og undersøgelser af lokalområdet med henblik på at skabe flere arbejdspladser.. 3 Bæredygtig udvikling af fiskeriområder.. Inden for tilskudsordningen 'Bæredygtig udvikling af fiskeriområder' kan der (Bemærk: der skal ikke) tildeles tilskud til projekter, der omhandler:.. Styrkelse af konkurrenceevnen.. Omstrukturering og omlægning af fiskerierhvervet.. Nye arbejdspladser for fiskere uden for fiskerisektoren.. Fiskeri- og akvakulturprodukter i virksomheder med op til 50 medarbejdere og en årlig omsætning under 10 mio.. €.. Etablering og udvikling af faciliteter til gavn for små fiskersamfund.. Attraktive levevilkår.. Fremme samarbejde mellem lokale aktionsgrupper i fiskeriområder såvel mellem regioner som internationalt især gennem at etablere værk og udbrede god praksis.. Læs mere om tilskud under 'Bæredygtig udvikling af fiskeriområder'.. Mulige proejkter vedrørende LAG Fisk kan være:.. Nye arbejdspladser.. :.. - Omstrukturering og omlægnig af fiskerierhvervet til turisme og andre - erhvervsaktiviteter.. - Mikrovirksomheder.. - Nye arbejdspladser.. - Nye erhvervsaktiviteter indenfor fiskeri og akvakulturen.. Attraktive levevilkår i fiskeriområder.. • Beskyttelse og forbedring af miljø og naturarv.. • Fornyelse og udvikling af kystlandsbyer med fiskeriaktiviteter.. • Beskyttelse og forbedring af arkitektonisk kulturarv.. • Netværksdannelse.. Læs mere om tilskud under"Fiskeriprogrammet".. Du finder alt relevandt materiale på.. Hvad skal der til?.. Når du beslutter dig for.. at ansøge, skal du.. gøre følgende:.. - Udfyld LAG-ansøgnings-.. skemaet.. - Lave en projektbeskrivelse.. - Indhent to tilbud på de.. udgifter der er over 15.. 000 kr.. i budgettet.. - Vedlægge andet relevant.. materiale.. - Sikre dig at du kan opnå de.. offentlige tilladelser, der.. eventuelt kræves.. (Eks.. :.. Miljøkrav/levnedsmiddelkrav/.. polititilladelser/lokalplan-.. tilladelser/m.. )..

  Original link path: /ansoegning.html
  Open archive

 • Title: lag-toender.dk
  Descriptive info: Du er altid velkommen på LAG kontoret.. Men ring og aftal en tid inden du kigger forbi.. Har du været inde og læse mere på Ministeriets hjemmeside om Lokale Aktions Grupper?.. Der er rigtig megen god inspiration her:.. LAG Tønders bestyrelse bestemmer hvilke ansøgningsfrister der skal være.. Her kan du se hvilke aktiviteter der er planlagt i LAG Tønder.. Spar tid og spekulationer! Deltag i Info-møderne, hvor du kan få meget mere at vide om: hvad der kan søges  ...   Aktivitetet.. Sted.. 03.. 04.. 13.. Generalforsamling.. Ikke oplyst.. 19.. 03.. Bestyrelsesmøde.. 08.. Ansøgningsfrist.. -.. 14.. 02.. Info-møde kl.. : 16.. 00.. Digegrevens Hus, Vestergade 9, Tønder.. 06.. 25.. 01.. 2012.. 13.. 12.. 2012.. 01.. 11.. Tønder Sygehus.. -.. 11.. 10.. Info-aften.. Digegrevens Hus.. 10.. 2012.. Medlemsmøde.. Johannes Cafe.. 18.. 09.. Frifelt Kro.. 20.. 06.. Hjemsted Oldtidspark.. 17.. Digegrevend Hus.. Generalforsamling.. Klægager.. 07.. Ecco Center.. 15.. Ansøgningsfrister.. Bestyrelsen fastsætter selv hvor mange ansøgningsfrister der skal være i løber at et år..

  Original link path: /ansoegningsfrister.html
  Open archive

 • Title: lag-toender.dk
  Descriptive info: Pr.. 2013 vil de projekter, der opnår positiv indstillinger blive offentliggjort på denne side.. Indstillede projekter 2013.. Tidligere projekter.. Tidligere projekter:.. - projekt 1.. - projekt 2.. - projekt 3..

  Original link path: /projekter.html
  Open archive

 • Title: lag-toender.dk
  Original link path: /udvikling.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: lag-toender.dk
  Descriptive info: Link til ministeriet ».. Her kan du læste de seneste nyheder om landdistrikterne.. Tønder kommune ».. Se hvad der rør sig i hele kommunen.. Link til øvrige aktører ».. Link til aktive aktører i projekterne i LAG Tønder.. På denne side finder du links til forskellige relevante aktører for LAG Tønder.. Boligministeriets hjemmeside, med de seneste informationer om indsatsen i landdistrikterne.. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.. Gammel Mønt 4, 2.. 1117 København K.. Telefon: 33 92 29 00.. E-mail:.. mbbl@mbbl.. Tønder kommunes officielle hjemmeside med.. oplysninger om tiltag i kommunen.. Udover LAG aktiviteterne sker der meget andet i hele Tønder Kommune.. Du kan minde rigtig mange informationer på kommunens hjemmeside:.. toender..  ...   direkte link til foreningerne her:.. Abild Borgerforening.. Agerskov Borgerforening - 20 22 85 09.. Lokalråd.. Agerskov Sogn.. Lokalråd for Arrild.. Sogn.. Ballum Landsbyforning.. Bedsted Sogn Borgerforening.. Branderup Lokalråd.. Bredebro Sogns Lokalråd.. Brøns 12-mands Forening.. Døstrup-Mjolden Borgerforening.. Døstrup-Mjolden Lokalråd.. Jejsing Borgerforening.. Højer Lokalråd.. Nørre Løgum og Ellum Lokalråd.. Rejsby Lokalråd - 74 75 33 09.. Borgerforeningen Tranen Møgeltønder.. Rømøforeningen - 74 75 59 61.. Tirslund Lokalråd - 24 48 06 80.. Toftlund Borgerforening.. Toflund Borgerråd - 74 83 23 25.. Visby Lokalråd.. Vodder Sogns Lokalråd.. Øster Højst Sogns Borgerforening.. Løgumkloster Borgerforening.. Åbøl Borgerforening - 40 83 16 91.. Skæbæk Lokalråd - 74 75 15 08.. Rangstrup og omegns Borgerforening - 74 51 91 02..

  Original link path: /links.html
  Open archive

 • Title: lag-toender.dk
  Descriptive info: Undersøg om din ide eller dit projekt kan opnå LAG tilskud.. Kontakt LAG-koordinatoren.. Der er flere måder, du kan kontakte LAG-Tønder på.. Du kan ringe til koordinator:.. Mette Nielsen.. på telf.. 74 92 93 76.. eller du kan sende en mail til:.. Du kan også aftale et møde.. Ring og aftal et mødetidspunkt.. Vi bor på adressen: LAG Tønder, Vestergade 9, 6270 Tønder.. Kontakt bestyrelsen.. Bestyrelsens email adresser.. Formand.. Johanne Ludvigsen.. Johanne@trisect.. Hans Christian Riggelsen.. ae@gl.. E-mail:.. ruthjorgen@mail.. tele..

  Original link path: /kontakt.html
  Open archive

 • Archived pages: 9