www.archive-dk-2012.com » DK » M » MAERKDINBYGNING

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 49 . Archive date: 2012-10.

 • Title: Certificering
  Descriptive info: Konsulent.. Kurser - Materiale.. Statistik.. Min side.. Energimærkning skal gennemføres af certificerede firmaer.. Før man i det certificerede energim.. ærkningsfirma kan få adgang til at indberette energimærkninger, skal firmaet være registreret i Sekretariatet for Energieffektive Bygninger.. Gå til afsnittet "Firmaregistrering for virksomheder der er certificerede til at udføre energimærkning" nederst på denne side.. De nærmere regler fremgår af.. bekendtgørelse om energimærkning af bygninger.. , af 25.. juni 2012 og.. Energistyrelsens krav per 1.. oktober 2011 til virksomheder der udfører energimærkning.. For at opnå certificering skal virksomheden indføre et kvalitetssikringssystem efter reglerne i den internationale standard ISO 9001 med visse, supplerende krav.. Certificering gennemføres af certificeringsorganer, som er akkrediteret af Danak (Dansk Akkreditering) eller tilsvarende organ i et andet EU-land tilsluttet den fælleseuropæiske akkrediteringsorganisation EA (European Co-operation for Accreditation).. Akkrediteringen foregår på baggrund af standarden: ISO 17 021: ”Overensstemmelsesvurdering – Krav til organer  ...   17021, kan købes ved henvendelse til Dansk Standard (.. http://www.. ds.. dk/.. ).. For at gøre certificeringen enklere for virksomheder, har Energistyrelsen udarbejdet:.. Eksempel på, hvordan en virksomheds kvalitetshåndbog kan se ud.. Du kan se eksemplet.. her.. Udkast til Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning.. Firmaregistrering for virksomheder der er certificerede til at udføre energimærkning.. Hvis du ønsker, at firmaet skal registreres som certificeret energimærkningsfirma skal du sende oplysninger om firmaet og certifikatet.. Du finder formular.. Når sekretariatet modtager ansøgningen om firmaregistrering træffes der afgørelse senest 4 uger efter modtagelsen, dog under den forudsætning at al dokumentation er fremsendt jf.. Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger nr.. 61 af 27.. januar 2011 § 28, stk.. 1.. Print.. Kontakt.. Sekretariatet for Energieffektive Bygninger.. Ramsingsvej 28 A.. 2500 Valby.. E.. T.. +45 88 73 73 10.. Forside.. /..

  Original link path: /Menu/Konsulent/Certificering
  Open archive

 • Title: Energimærkning uden bygningsgennemgang
  Descriptive info: Hvordan udarbejdes energimærker uden bygningsgennemgang?.. Udarbejdelsen af disse energimærkninger er nærmere beskrevet i.. ”Håndbogen for energikonsulenter, Energimærkninger uden bygningsgennemgang.. ”.. Erklæringen fra bygningsejeren skal indhentes ved brug af.. denne blanket,.. som skal opbevares af energikonsulenten som en del af baggrundsmaterialet for energimærkningen.. Herefter kan.. energimærkerapporten.. udskrives og sendes til husejeren..

  Original link path: /Menu/Konsulent/Energim%c3%a6rkning+uden+bygningsgennemgang
  Open archive

 • Title: Forside
  Original link path: /globalsite.aspx
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Om energimærkning
  Descriptive info: Om energimærkning.. Find dit energimærke.. Hvad koster det.. Hvis du vil klage.. Når et hus skal sælges, skal det have en gyldig energimærkning.. Energimærkningen er et dokument, der fortæller, hvordan husets energimæssige tilstand er, og hvordan den kan blive bedre, f.. eks.. ved udskiftning af vinduer, isolering på loftet eller udskiftning af et gammelt varmeanlæg.. Energimærkningen giver boligkøbere og lejere et billede af, hvad det koster at opvarme boligen, allerede inden der skrives under på købs- eller lejeaftale.. Boliger energimærkes på en skala fra A til G, som vi også kender det fra eks.. køleskabe.. A betyder, at bygningen bruger lidt energi, mens G betyder, at bygningen har et stort energiforbrug.. Energimærkningen har to formål:.. Vise boligens energiforbrug og virke som en form for varedeklaration, når den sælges eller udlejes.. Give overblik over de energimæssige forbedringer, det kan betale sig at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.. Mærkning udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.. v.. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.. Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af  ...   ordning efter Håndbog for energikonsulenter 2012.. Er boligejerne organiseret i en formel ejerforening eller andels/anpartsforening, og er husene udstykket til ejerlejligheder eller andele/anparter, er det, som ved salg eller overdragelse af ejerlejligheder, andele og anparter eller lignende, som udgangspunkt ejerforeningen eller andels/anpartsforningen mv.. , der er forpligtet til at stille en gyldig energimærkning til rådighed.. Lovpligtig energimærkning.. Det er lovpligtigt at energimærke bygninger ved salg eller udlejning.. Siden juli 2010 har det desuden været lovpligtigt, at ejendomsmægleres salgsannoncer angiver, hvilket energimærke bygningen har.. En energimærkning er gyldig i 7 - 10 år.. Hvis huset sælges flere gange inden for gyldighedsperioden, kan det samme energimærke benyttes igen.. Mærkningen skal udføres af et.. certificeret energikonsulentfirma.. Energimærkningsrapportens indhold.. Mærkningen omfatter en gennemgang af huset samt udarbejdelse af en energimærkningsrapport, der udleveres til ejeren.. Et standardiseret energimærke samt en dokumenteret opgørelse over husets energimæssige tilstand.. I vurderingen indgår energiforbrug til opvarmning, varmt brugsvand, køling, ventilation og eventuelt belysning, ligesom vandforbrug også kan indgå.. En energiplan, der er en dokumenteret liste med forslag til energibesparende tiltag og råd om, hvordan energiforbruget kan sænkes.. Energiplanen kan også indeholde forslag til vandbesparende tiltag.. Dokumentation for energimærkningen og anden relevant information.. Dokumentationen indeholder de væsentligste forudsætninger for energimærkningen og de registreringer fra gennemgangen af bygningen og dens installationer, der er brugt ved beregningen af energimærket og ved vurderingen af energibesparelser i energiplanen..

  Original link path: /Menu/Bygningsejer/Enfamilieshus/Om+energim%c3%a6rkning
  Open archive

 • Title: Find dit energimærke
  Descriptive info: På hjemmesiden.. boligejer.. kan du finde den seneste energimærkningsrapport for dit hus.. Rapporten kan downloades i pdf-format.. Se også Boligejer.. dk's vejledning..

  Original link path: /Menu/Bygningsejer/Enfamilieshus/Find+dit+energim%c3%a6rke
  Open archive

 • Title: Hvad koster det?
  Descriptive info: Hvad koster det?.. Loven har fastsat en øvre grænse for energikonsulentens honorar, som gælder for huse under 300 m2.. Fra 1.. januar 2012 er den øvre honorargrænse på:.. 5.. 663 kr.. inkl.. moms for en bygning på under 100 m2.. 6.. 230 kr.. moms for en bygning på 100-199 m2.. 795 kr.. moms for en bygning på 200-299 m2.. 025 kr.. moms for et familiehus uden bygningsgennemgang.. Man har ret til at indhente flere tilbud, inden man bestiller en energimærkning.. Honorargrænserne gælder enfamiliehuse (fritliggende) samt række-, kæde- og dobbelthuse med lodret adskillelse mellem enhederne, tofamilieshuse med vandret adskillelse mellem enhederne, stuehuse til landbrugsejendom samt sommerhuse.. Nedsat honorar.. Under  ...   foreligger en energimærkning af bygningen, der er udarbejdet i henhold til energimærkningsreglerne fra 1.. september 2006.. 226 kr.. moms, såfremt energikonsulenten modtager målfaste tegninger, som indeholder information om rørlængder og dimensioner samt isoleringstykkelser i skjulte konstruktioner.. Der sker en pristalsregulering pr.. januar hvert år efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks.. De maksimale honorarer offentliggøres på Energistyrelsens og Sekretariat for Energieffektive Bygningers hjemmesider.. Fri prisdannelse for større bygninger.. For øvrige bygninger er der fri prisdannelse på markedet, og dermed ikke en fastsat øvre prisgrænse for energimærkning.. Dette skal aftales mellem energikonsulenten og kunden.. Bekendtgørelse nr.. 61 af januar 2012.. om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser..

  Original link path: /Menu/Bygningsejer/Enfamilieshus/Hvad+koster+det
  Open archive

 • Title: Viden og værktøjer
  Descriptive info: Kvalitetssikringsrapport.. 2011 af energimærkningen.. Denne rapport viser resultatet af Energistyrelsens kvalitetssikring af energimærkningen i 2011.. Beregnet kontra målt forbrug.. Denne pjece fortæller hvorfor der kan være forskel på det faktiske og det beregnede forbrug.. Klima- og Energiguiden.. Danmarks største linksamling om klima og energi.. Guiden er oplagt at bruge for borgere og for offentlige og private virksomheder, der vil vide mere om klima og energi.. Videncenter for energibesparelser i bygninger.. Samler og formidler viden om konkrete og praktiske muligheder for at nedsætte energiforbruget i bygninger.. Videncenteret retter sig mod byggebranchen og har faktaark om energibesparelser f.. tag og loft eller varmeanlæg.. Energimærkning enfamiliehus.. Se eksempel på en energimærkningsrapport af et enfamiliehus.. Energimærkningen er bestilt af sælger og var en del af de dokumenter, køber fik ved hushandlen.. Skrot dit oliefyr.. For at nedsætte CO2-udledningen fra boliger er der på finansloven afsat 400 mio.. kr.. til erstatning af ineffektive oliefyr med mere energieffektive opvarmningssystemer.. Læs om hvordan man søger tilskud, betingelser, tilskuddets størrelse, løsninger osv.. på hjemmesiden.. skrotditoliefyr.. Annoncering ved boligsalg.. Fra den 1.. juli 2010 skal der i ejendomsmægleres annoncer om salg af ejendomme være angivet, hvilket energimærke bygningen har.. Fra og med den 1.. juli 2010 har sælger af en bygning pligt til  ...   Denne bestemmelse er kommet ind i formidlingsbekendtgørelsen, der administreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen.. Formålet med denne annonceringspligt er, at bygningens energitilstand bliver synlig for mulige købere af ejendomme, således at dette kan indgå som en parameter for køberes overvejelser ved ejendomshandlen.. I annoncer for bygninger til salg skal selve energimærket synliggøres.. Bygningens energimærke angiver bygningens indplacering på energimærkeskalaen fra A til G, hvor A er bedst, som er resultatet af energimærkningen af den pågældende bygning.. Det skal således fremgå klart af annoncerne, hvordan bygningen er indplaceret på skalaen.. Energistyrelsen anbefaler, at energimærket synliggøres ved ikoner, der klart angiver energimærket.. Som eksempel på det, kan Energistyrelsen anbefale ikonerne, som er udviklet og stillet rådighed af boligsiden.. dk.. I boksen til højre på siden er to formater for ikoner til brug henholdsvis Offline (ensfarvet) og Online (graduering i farven).. Alternativt kan det i annoncen anføres, at ”Bygningen har energimærke A (eller B, C,D, E, F eller G)”.. For så vidt angår de enkelte ELO-mærker, som fortsat er gældende, anbefales det, at der i annoncen angives alle mærker (for varme, el og vand), dog sådan at der ved brug af ikon alene anvises ikon for varme-mærket, samtidig med, at der i teksten angives mærket for el henholdsvis vandforbrug..

  Original link path: /Menu/Bygningsejer/Enfamilieshus/Viden+og+v%c3%a6rkt%c3%b8jer
  Open archive

 • Title: Hvis du vil klage
  Descriptive info: Energistyrelsen afgør klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af certificerede firmaer og beskikkede energikonsulenter.. Der kan klages over energimærkningsrapporter indtil de er 1 år gamle.. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten får ny ejer, skal klagen være modtaget (i det certificerede energimærknings-firma/Energistyrelsen) senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år fra energimærkningsrapportens datering.. Klage kan indgives af ejer, ejerforening, herunder andels- og anpartshaverforening, og køber eller erhverver af en energimærket ejendom eller lejlighed.. Lejere og andels-/anpartshavere  ...   forpligtet til at give et skriftligt svar på klagen inden for en måned.. Klagen indgives på et særskilt klageskema udarbejdet af Energistyrelsen.. Hent klageskema og medfølgende klagevejledning.. Hvis klageren ikke er tilfreds med firmaets afgørelse, kan denne påklages til Energistyrelsen.. Energistyrelsen afgør klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser.. udført af beskikkede energikonsulenter i deres egenskab af personligt beskikkede energikonsulenter.. Klagen indgives på et særligt klageskema udarbejdet af Energistyrelsen.. Hent klageskemaet og medfølgende klagevejledning.. Klageadgang og tidsfrister er beskrevet i bekendtgørelse om energimærkning af bygninger.. Se bekendtgørelsen..

  Original link path: /Menu/Bygningsejer/Enfamilieshus/Hvis+du+vil+klage
  Open archive

 • Title: Love og regler
  Descriptive info: Den obligatoriske energimærkning af bygninger er fastsat i:.. Gældende love:.. Bekendtgørelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger nr.. 636 af 19.. juni 2012.. Gældende pr.. 7.. 2012 - Vær dog opmærksom på at enkelte §§ først vil træde i kraft senere.. Gældende bekendtgørelser og ændringsbekendtgørelser:.. 673 af 25.. juni 2012.. NB.. , For seneste ændringer i forhold til tidligere bekendtgørelse, se Energistyrelsens.. Notat vedr.. ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 16.. maj 2012.. Gældende bekendtgørelser om gebyrer og honorarer:.. Bekendtgørelse om gebyrer og honorarer nr 60 af 27.. januar 2011.. *).. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om.. gebyrer og honorarer nr.. 539 af 26.. maj 2011.. *) Vi gør opmærksom på, at gebyrer og honorarer nævnt i  ...   16.. juni 2011.. januar 2011.. **) For senere ændringer til ovenstående, klik på linket og se punktet "Senere ændringer til forskriften" i højre side.. Loven og bekendtgørelsen er udstedt som led i implementeringen af EU-direktiv 2002/91/EF af 16.. december 2002 om bygningers energimæssige ydeevne i dansk lovgivning.. Læs mere under.. EU’s bygningsdirektiv.. De nye beregningsregler for energiforbrug i bygninger finder også anvendelse i.. energibestemmelserne i bygningsreglementet.. Herudover er der bestemmelser om offentliggørelse af energimærkninger på OIS (den Offentlige Informationsserver) i.. bekendtgørelse nr.. 1018 af 24.. oktober 2008.. om offentliggørelse af energimærkninger af bygninger og eftersynsrapporter om kedel- og varmeanlæg mv.. Det maksimale honorar energikonsulenten må tage for energimærkning er fastsat i bekendtgørelse nr.. 60 af 27-01-2011, der kan findes..

  Original link path: /Menu/Bygningsejer/Enfamilieshus/Love+og+regler
  Open archive

 • Title: Om energimærkning
  Descriptive info: Energimærkning af boliger er lovpligtigt.. Formålet er at synliggøre energiforbruget – og især de muligheder, der er for at spare energi.. Energimærkningen har til formål at give bl.. a.. lejere et billede af, hvad det koster at opvarme ejendommen, allerede inden der skrives under på købs- eller lejeaftale.. Samtidig giver mærkningen et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, og hvor meget man kan spare på el- og varmeregningen.. I mange tilfælde er der desuden en behagelig sidegevinst i form af bedre indeklima med mindre fodkulde og træk.. Mærkningen oplyser om energiforbrug til opvarmning af bygningen og til drift af de faste bygningsinstallationer.. Hver bygning får et mærke fra A til G.. Skalaen svarer til den, som kendes fra en række energiforbrugende produkter, blandt andet hårde hvidevarer.. Regelmæssig energimærkning af store ejendomme.. For flerfamiliehuse på over 1.. 000 m.. 2 som er.. ejet af andre end det offentlige skal der altid foreligge en energimærkning, uanset om der finder et salg sted eller ej.. Reglerne for regelmæssig energimærkning af bygninger gælder både bygninger, der anvendes til boliger (ejer-, leje-, og andelsboliger) og bygninger, der anvendes til erhvervsformål.. Ejerlejligheder, andelsboliger og lign.. Det er lovpligtigt at fremlægge en energimærkning, når en ejerlejlighed skal sælges.. Energimærkning udarbejdes for hele ejendommen, hvor der er tale om etageejendomme.. Hvor der er tale om, at de enkelte lejligheder alene er adskilt ved lodret skel,  ...   Dette ville dog i givet fald kun kunne lade sig gøre ved en egentlig forudgående aftaleretlig disposition mellem ejerforening og de enkelte sælgere/ejerlejlighedsindehavere, evt.. ved en generelforsamlingsbeslutning, der tager højde for de grænser, som den øvrige lovgivning på området, sætter for karakteren af forhold, der kan besluttes på denne måde.. Foreligger en sådan særlig aftale ikke, har ejerforeningen fortsat ansvaret.. Mærkningen skal fremlægges for køber, inden en eventuel aftale om salg.. Dog skal den foreligge allerede ved annoncering, hvor der anvendes ejendomsmægler.. Hvis udlejningen er af højst fire ugers varighed.. Tidsbegrænset udlejning af højst fire ugers varighed pr.. udlejning er undtaget fra kravet om energimærkning uanset størrelsen af boligen.. Hvem skal betale?.. I alle tilfælde er andels/anpartsforeningen ansvarlig for at stille en gyldig energimærkning til rådighed for overdrageren, når en bolig skal overdrages.. Som udgangspunkt er det som ved ejerlejligheder, foreningen, der skal betale.. Tilsvarende skal ejer/udlejer sørge for energimærkning, når en bolig skal udlejes.. Her kan udlejeren efterfølgende pålægge lejerne udgifterne til energimærkningen over varmeregningen.. Hvis boligen er mindre end 60 m.. 2.. Fritliggende bygninger med et samlet etageareal under 60 m.. er undtaget energimærkning.. Denne undtagelsesregel gælder dog ikke for lejligheder under 60m.. i en etageejendom.. Det er altid hele bygningen der skal energimærkes.. Nye bygninger.. Det er lovpligtigt, at nyt etagebyggeri energimærkes, og at energimærkningen indsendes til kommunen inden ibrugtagning.. Det påhviler bygherren, at få foretaget denne første energimærkning af ejendommen og stille den til rådighed for de kommende ejere..

  Original link path: /Menu/Bygningsejer/Etageejendom/Om+energim%c3%a6rkning
  Open archive

 • Title: Find dit energimærke
  Descriptive info: På hjemmesiden boligejer.. dk kan du finde den seneste energimærkningsrapport for din bygning.. Besøg.. boligejer..

  Original link path: /Menu/Bygningsejer/Etageejendom/Find+dit+energim%c3%a6rke
  Open archive

 • Archived pages: 49