www.archive-dk-2012.com » DK » M » MAERKDINBYGNING

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 49 . Archive date: 2012-10.

 • Title: Hvad koster det?
  Descriptive info: Konsulent.. Om energimærkning.. Find dit energimærke.. Hvad koster det.. Hvis du vil klage.. Hvad koster det?.. Udbydere, som tilbyder energimærkning af etagebyggeri, konkurrerer i et marked med fri prisdannelse.. Der er ikke fastsat en øvre grænse for prisen på energimærkning af etagebygninger, som det gælder for enfamiliehuse og mindre boligejendomme (under 300 m2).. Konkurrencen mellem udbyderne betyder, at det er en fordel at indhente flere tilbud, inden man bestiller en energimærkning.. Hvis man sælger, overdrager en andel eller  ...   og for at betale mærkningen.. Hvem skal betale?.. Andels/anpartsforeningen er ansvarlig for at stille en gyldig energimærkning til rådighed for overdrageren, når en bolig skal overdrages.. Som udgangspunkt er det som ved ejerlejligheder, foreningen, der skal betale.. Tilsvarende skal ejer/udlejer sørge for energimærkning, når en bolig skal udlejes.. Her kan udlejeren efterfølgende pålægge lejerne udgifterne til energimærkningen over varmeregningen.. Print.. Kontakt.. Sekretariatet for Energieffektive Bygninger.. Ramsingsvej 28 A.. 2500 Valby.. E.. T.. +45 88 73 73 10.. Forside.. /..

  Original link path: /Menu/Bygningsejer/Etageejendom/Hvad+koster+det
  Open archive

 • Title: Viden og værktøjer
  Descriptive info: Kvalitetssikringsrapport.. 2011 af energimærkningen.. Denne rapport viser resultatet af Energistyrelsens kvalitetssikring af energimærkningen i 2011.. Beregnet kontra målt forbrug.. Denne pjece fortæller hvorfor der kkan være forskel på det faktiske og det beregnede forbrug.. Klima- og Energiguiden.. Danmarks største linksamling om klima og energi.. Guiden er oplagt at bruge for borgere og for offentlige og private virksomheder, der vil vide mere om klima og energi.. Videncenter for energibesparelser i bygninger.. Samler og formidler viden om konkrete og praktiske muligheder for at nedsætte energiforbruget i bygninger.. Videncenteret retter sig mod byggebranchen og har faktaark om energibesparelser f.. eks.. tag og loft eller varmeanlæg.. Energimærkning af etagebolig.. Se eksempel på energimærkningsrapport fra en andelsboligforening.. Energimærkningen af hele bygningen blev udført ved salg af en andelsbolig.. Det er andelsboligforeningen, der har bestilt rapporten, der nu gælder i 5 år for hele andelsboligforeningen.. Skrot dit oliefyr.. For at nedsætte CO2-udledningen fra boliger er der på finansloven afsat 400 mio.. kr.. til erstatning af ineffektive oliefyr med mere energieffektive opvarmningssystemer.. Læs om hvordan man søger tilskud, betingelser, tilskuddets størrelse, løsninger osv.. på hjemmesiden.. skrotditoliefyr.. Annoncering ved boligsalg.. Fra den 1.. juli 2010 skal der i ejendomsmægleres annoncer om salg af ejendomme være angivet, hvilket energimærke bygningen har.. Fra og med den 1.. juli 2010  ...   energimærket ved annoncering eller anden markedsføring.. Denne bestemmelse er kommet ind i formidlingsbekendtgørelsen, der administreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen.. Formålet med denne annonceringspligt er, at bygningens energitilstand bliver synlig for mulige købere af ejendomme, således at dette kan indgå som en parameter for køberes overvejelser ved ejendomshandlen.. I annoncer for bygninger til salg skal selve energimærket synliggøres.. Bygningens energimærke angiver bygningens indplacering på energimærkeskalaen fra A til G, hvor A er bedst, som er resultatet af energimærkningen af den pågældende bygning.. Det skal således fremgå klart af annoncerne, hvordan bygningen er indplaceret på skalaen.. Energistyrelsen anbefaler, at energimærket synliggøres ved ikoner, der klart angiver energimærket.. Som eksempel på det, kan Energistyrelsen anbefale ikonerne, som er udviklet og stillet rådighed af boligsiden.. I boksen til højre på siden er to formater for ikoner til brug henholdsvis Offline (ensfarvet) og Online (graduering i farven).. Alternativt kan det i annoncen anføres, at ”Bygningen har energimærke A (eller B, C,D, E, F eller G)”.. For så vidt angår de enkelte ELO-mærker, som fortsat er gældende, anbefales det, at der i annoncen angives alle mærker (for varme, el og vand), dog sådan at der ved brug af ikon alene anvises ikon for varme-mærket, samtidig med, at der i teksten angives mærket for el henholdsvis vandforbrug..

  Original link path: /Menu/Bygningsejer/Etageejendom/Viden+og+v%c3%a6rkt%c3%b8jer
  Open archive

 • Title: Hvis du vil klage?
  Descriptive info: Hvis du vil klage?.. Energistyrelsen afgør klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af certificerede firmaer og beskikkede energikonsulenter.. Der kan klages over energimærkningsrapporter indtil de er 1 år gamle.. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten får ny ejer, skal klagen være modtaget (i det certificerede energimærknings-firma/Energistyrelsen) senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år fra energimærkningsrapportens datering.. Klage kan indgives af ejer, ejerforening, herunder andels- og anpartshaverforening, og køber eller erhverver af en energimærket ejendom eller lejlighed.. Lejere  ...   Firmaet er forpligtet til at give et skriftligt svar på klagen inden for en måned.. Hvis klageren ikke er tilfreds med firmaets afgørelse, kan denne påklages til Energistyrelsen.. Klagen indgives på et særskilt klageskema udarbejdet af Energistyrelsen.. Hent klageskema og medfølgende klagevejledning.. her.. Energistyrelsen afgør klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser.. udført af beskikkede energikonsulenter i deres egenskab af personligt beskikkede energikonsulenter.. Klagen indgives på et særligt klageskema udarbejdet af Energistyrelsen.. Hent klageskemaet og medfølgende klagevejledning.. Klageadgang og tidsfrister er beskrevet i bekendtgørelse om energimærkning af bygninger.. Se bekendtgørelsen..

  Original link path: /Menu/Bygningsejer/Etageejendom/Hvis+du+vil+klage
  Open archive

 • Title: Love og regler
  Descriptive info: Den obligatoriske energimærkning af bygninger er fastsat i:.. Gældende love:.. Bekendtgørelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger nr.. 636 af 19.. juni 2012.. Gældende pr.. 7.. 2012 - Vær dog opmærksom på at enkelte §§ først vil træde i kraft senere.. Gældende bekendtgørelser og ændringsbekendtgørelser:.. Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger nr.. 673 af 25.. juni 2012.. NB.. , For seneste ændringer i forhold til tidligere bekendtgørelse, se Energistyrelsens.. Notat vedr.. ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 16.. maj 2012.. Gældende bekendtgørelser om gebyrer og honorarer:.. Bekendtgørelse om gebyrer og honorarer nr 60 af 27.. januar 2011.. *).. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om.. gebyrer og honorarer nr.. 539 af 26.. maj 2011.. *)  ...   af 27.. **).. Bekendtgørelse af lov om fremme af energibesparelse i bygninger nr.. 646 af 16.. juni 2011.. januar 2011.. **) For senere ændringer til ovenstående, klik på linket og se punktet "Senere ændringer til forskriften" i højre side.. Loven og bekendtgørelsen er udstedt som led i implementeringen af EU-direktiv 2002/91/EF af 16.. december 2002 om bygningers energimæssige ydeevne i dansk lovgivning.. Læs mere under.. EU’s bygningsdirektiv.. De nye beregningsregler for energiforbrug i bygninger finder også anvendelse i.. energibestemmelserne i bygningsreglementet.. Herudover er der bestemmelser om offentliggørelse af energimærkninger på OIS (den Offentlige Informationsserver) i.. bekendtgørelse nr.. 1018 af 24.. oktober 2008.. om offentliggørelse af energimærkninger af bygninger og eftersynsrapporter om kedel- og varmeanlæg mv..

  Original link path: /Menu/Bygningsejer/Etageejendom/Love+og+regler
  Open archive

 • Title: Om energimærkning
  Descriptive info: Energimærkning af bygninger til handel og service er lovpligtig.. Formålet er at synliggøre energiforbruget – og især de muligheder, der er for at spare energi.. Energiforbedring gavner ikke alene virksomhedens økonomi.. Ved at spare energi forbedrer man også Danmarks miljø, betalingsbalance og forsyningssikkerhed.. I mange tilfælde er der desuden en behagelig sidegevinst i form af bedre indeklima uden fodkulde og træk.. Hvilke bygninger skal energimærkes – og hvornår skal det ske?.. Bygninger  ...   derover skal energimærkes før ibrugtagning.. Når en ejendom sælges, skal sælger fremlægge en gyldig energimærkning.. Der skal fremlægges gyldig energimærkning, når en ejendom udlejes helt eller delvis, og når der sker overdragelse af en andel eller anpart i ejendommen.. For bygninger over 1.. 000 m2 skal der altid foreligge en energimærkning, også selvom ejendommen ikke skifter ejer.. Landbrugs- og industribygninger skal ikke energimærkes.. Der er enkelte andre undtagelser, som fremgår af.. bekendtgørelsen..

  Original link path: /Menu/Bygningsejer/Erhvervsbygning/Om+energim%c3%a6rkning
  Open archive

 • Title: Find dit energimærke
  Descriptive info: På hjemmesiden boligejer.. dk kan du finde den seneste energimærkningsrapport for din bygning.. Rapporten kan downloades i pdf-format.. Besøg.. boligejer..

  Original link path: /Menu/Bygningsejer/Erhvervsbygning/Find+dit+energim%c3%a6rke
  Open archive

 • Title: Hvad koster det?
  Descriptive info: Udbydere, som tilbyder energimærkning af bygninger til handel og service, konkurrerer i et marked med fri prisdannelse.. Der er ikke fastsat en øvre grænse for prisen på energimærkning af bygninger til handel og service, som det gælder for enfamiliehuse og mindre etageejendomme..

  Original link path: /Menu/Bygningsejer/Erhvervsbygning/Hvad+koster+det
  Open archive

 • Title: Viden og værktøjer
  Descriptive info: Denne pjece fortæller hvorfor der kan være forskel på det faktiske og det beregnede forbrug.. Energimærkning af erhvervsbygning.. Se eksempel på energimærkningsrapport af en erhvervsbygning.. Energimærkningsrapporten indeholder bl.. a.. besparelsesforslag til belysning.. Annoncering ved boligsalg..

  Original link path: /Menu/Bygningsejer/Erhvervsbygning/Viden+og+v%c3%a6rkt%c3%b8jer
  Open archive

 • Title: Hvis du vil klage
  Original link path: /Menu/Bygningsejer/Erhvervsbygning/Hvis+du+vil+klage
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Love og regler
  Descriptive info: Det maksimale honorar energikonsulenten må tage for energimærkning er fastsat i bekendtgørelse nr.. 60 af 27-01-2011, der kan findes.. Maksimalhonoraret inkl.. moms for enfamiliehuse, rækkehuse, stuehuse, sommerhuse og flerfamiliehuse er:.. Under 100 m.. 2.. 5.. 526,00.. 100 - 199 m.. 6.. 079,00.. 200 - 299 m.. 631,00.. 300 m.. 2.. og derover er der iht.. bekendtgørelsen ikke et maksimumhonorar.. Det maksimale beløb  ...   1980.. 1.. 105,00 Hvis der allerede foreligger en energimærkning af bygningen, som er udarbejdet i henhold til de fra den 1.. september 2006 gældende regler.. 221,00 Hvis det certificerede energimærkningsfirma modtager målfaste tegninger, som indeholder information om rørlængder og -dimentioner samt isoleringstykkelser i skjulte konstruktioner.. For energimærkning af bygninger uden bygningsgennemgang er det maksimale honorar inkl.. moms (gælder fra 1.. marts 2011).. 000,00..

  Original link path: /Menu/Bygningsejer/Erhvervsbygning/Love+og+regler
  Open archive

 • Title: Om energimærkning
  Descriptive info: Energimærkning af offentlige bygninger er lovpligtig.. Energiforbedring gavner ikke alene økonomien for den organisation, som ejer og driver bygningen.. I mange tilfælde er der desuden en behagelig sidegevinst i form af bedre indeklima, uden fodkulde og træk.. Alle offentlige bygninger skal energimærkes.. Alle nyopførte bygninger skal energimærkes før ibrugtagning.. En mærkning er gyldig i 7 - 10 år og  ...   de, som ejes af offentlige institutioner.. Der findes visse, særlige undtagelser fra reglerne om energimærkning.. Se.. Eksempler på energibesparelser i offentlige bygninger.. Bygningsejere kan bruge energimærkningen og eftersynsordningen som et afsæt til at gennemføre energibesparelser.. Se eksempler.. på offentlige bygningsejere der har ladet sig inspirere til planlægning og gennemførelse af energibesparelser med baggrund i mærknings- og eftersynsordningerne.. Cases.. Se cases..

  Original link path: /Menu/Bygningsejer/Offentlig+bygning/Om+energim%c3%a6rkning
  Open archive

 • Archived pages: 49