www.archive-dk-2012.com » DK » R » RAMMEAFTALERNORD

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 46 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Forside - Rammeaftaler Nord
  Descriptive info: .. For politikere.. |.. Møder og referater.. Tilbud og takster 2012.. Rammeaftalen 2012.. Rammeaftalen.. Faglige fokusområder.. Erhvervet Hjerneskade.. Økonomiske fokusområder.. Rammeaftalens parter.. Faglige netværk.. Permanente arbejdsgrupper.. Det fælleskommunale Sekretariat for rammeaftaler.. på det specialiserede socialområde i Nordjylland.. Materialer og inspiration.. Sekretariatets årsberetning 2011.. Den godkendte Udviklingsstrategi for 2013.. Rapporter og andet materiale.. Plancher fra infomøde 12.. sept.. 2012 om Styring.. Begivenheder.. Styringsaftale med tilhørende bilag.. Første basismodul i Det Nordjyske Uddannelsespr.. Politisk dialogmøde, 4.. december 2012.. ADHD og autisme - se rapporter.. Sekretariat for rammeaftaler.. Danmarksgade 17.. 9000 Aalborg.. Mail:.. Rammeaftalesekretariat@aalborg.. dk..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: For politikere - Rammeaftaler Nord
  Descriptive info: Tidlig og åben dialog.. Rammeaftalesamarbejdet sikrer en tidlig og åben dialog mellem kommunerne og kommunerne og regionen.. Kort om rammeaftalen.. Rammeaftalen på det specialiserede socialområde er et redskab for kommunalbestyrelserne i region Nordjylland til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi - herunder takstudvikling.. Rammeaftalen består af en.. faglig udviklingsstrategi.. , som skal være politisk behandlet senest 1.. juni hvert år.. Udviklingsstrategien skal indeholde ønsker og løsningsmuligheder i forhold til den faglige udvikling i tilbuddenes indhold.. Den indeholder desuden de fokusområder, som kommunerne er enige om at arbejde med i den kommende periode.. I 2012 aftalen er der i udviklingsstrategien fokus på områderne: Særforanstaltninger, tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade samt  ...   oplysning om kommuners eventuelle overtagelse af regionale tilbud mv.. I 2012 indgår følgende elementer i styringsaftalen: Reduktion med 2% af takstberegnngsgrundlaget for hver driftsherre, systematisk opfølgning på takstudviklingen, anvendelse af historiske belægningsprocenter ved takstberegning, specificering af overheadelementer, håndtering af over- og underskud på op til 5% af driftsgrundlaget indenfor tilbuddets rammer, ændrede vilkår for driftsherre i de første driftsår ved oprettelse af nye tilbud.. Hvert år i foråret afholdes et.. dialogmøde med de nordjyske politikere.. , hvor den økonomiske styringsaftale drøftes.. I efteråret tilbyder Sekretariat for Rammeaftaler en.. dialogrunde til de nordjyske kommuner.. Runden tilbydes både politisk niveau og administrativt niveau.. Formålet er at drøfte og kvalificere de indmeldinger kommunerne har til den kommende rammeaftale..

  Original link path: /for-politikere.aspx
  Open archive

 • Title: Arkiv - Rammeaftaler Nord
  Descriptive info: De rigtige tilbud af høj kvalitet.. Rammeaftalesamarbejdet bidrager til, at alle kommuner til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet - også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer.. Arkiv.. Her kan du finde mødeoversigter, referater og dagsordner fra mødeaktiviteter omkring Rammeaftalesamarbejdet på det specialiserede socialområde i Nordjylland.. Møder i Den Administrative Styregruppe 2012-2013.. Dato for møde.. Tid.. Indmelding af punkter til DO.. Udsendelse af DO.. Den 16.. -17.. august 2012 på Læsø.. Ordinært møde kl.. 14.. 20 - 17.. 00.. Den 26.. juli 2012, kl.. 12.. Den 9.. august 2012.. Den 25.. oktober 2012..  ...   kl.. Den 10.. januar 2013.. marts 2013.. februar 2013, kl.. Den 11.. marts 2013.. Møder i Socialdirektørkredsen 2012-2013.. 10.. 00 - 12.. juli 2012.. august 2012.. Den 6.. Den 15.. november 2012.. Den 29.. december 2012.. februar 2013.. juni 2013.. Den 30.. maj 2013.. Den 13.. Dagsordener og referater.. Den administrative styregruppe.. Socialdirektørkredsen.. Forretningsudvalget.. Dialogforum.. KKR i Nordjylland.. (link til KLs hjemmeside).. Kontaktudvalget.. (link til Region Nordjyllands hjemmeside).. Den administrative styregruppe på specialundervisningsområdet.. Oplæg og taler.. Sekretariat for rammeaftaler - talepapirer og præsentationer.. Oplæg ved informationsmøde for økonomimedarbejdere den 24.. oktober 2011 (v/ Henrik Hugo Pedersen).. oktober 2011 (v/ Hilde Elisabeth Thun Holst)..

  Original link path: /arkiv.aspx
  Open archive
 •  

 • Title: Rammeaftalen - Rammeaftaler Nord
  Descriptive info: Rammeaftalen 2012 med bilag.. Rammeaftalen 2013.. Link til bekendtgørelsen om rammeaftaler på det sociale område.. Koordinering og udvikling.. Rammeaftalesamarbejdet sikrer koordination og udvikling af nye tilbud, særligt til små målgrupper, så ekspertise og ressourcer på de særlige områder anvendes hensigtsmæssigt.. Rammeaftalen på det specialiserede socialområde.. består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale.. Udviklingsstrategien.. stiller skarpt på kommunernes ønsker til den faglige udvikling af tilbudene på det specialiserede socialområde.. Dernæst skal udviklingsstrategien give et samlet skøn over behovet for regulering af pladser og tilbud i Rammeaftalen..  ...   kapacitets- og økonomistyringsdel.. Aftalen indeholder konkrete aftaler for de tilbud, hvor der handles pladser mellem kommuner og mellem region og kommuner.. Aftalerne kan vedrøre:.. udviklingen i takster for tilbud omfattet af aftalen.. prisstrukturen for de omfattede tilbud.. oprettelse og lukning af tilbud og pladser.. principper for evt.. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregi.. frister for afregning for brug af tilbud.. Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse.. Styringsaftalen skal indgås senest den 15.. oktober hvert år..

  Original link path: /rammeaftalen.aspx
  Open archive

 • Title: Faglige fokusområder - Rammeaftaler Nord
  Descriptive info: Dynamisk og fleksibel socialsektor.. Rammeaftalesamarbejdet sikrer borgerne en dynamisk og fleksibel social sektor, som samtidig udviser økonomisk ansvarlighed.. Der er i Udviklingsstrategien i Rammeaftalen 2012 udpeget en række faglige fokusområder.. Særforanstaltninger.. Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentation fra kommuner og region i Nordjylland.. Arbejdsgruppen har haft til opgave at foretage en kortlægning af særforanstaltninger i den geografiske region Nordjylland (hvor ligger tilbudene, hvad koster de, hvilke målgrupper m.. m.. ).. Området særforanstaltninger var udpeget som ministeremne i rammeaftalen for 2012.. Læs arbejdsgruppens rapport her.. Arbejdsgruppen er kommet med følgende anbefalinger:.. Den faglige udredning bør styrkes: Ved at afdække mulighederne for at anvende fælles fokus i udredningsmetoder i Nordjylland - finde/udvikle en fælles model på tværs af børne.. og unge og voksenområdet (eksempel VUM).. Et kontinuerlig fokus på udviklingsperspektivet for den enkelte borger i den indsats, der er iværksat skal sikres: Ved løbende at dokumentere indsatsen samt samle op og vurdere.. Etablere en fælles faglig referenceramme: Ved målrettet at opkvalificere og efteruddanne medarbejderne i særforanstaltningerne, have fokus på ledelse, faglig sparring og supervision.. Fokus på fysiske rammer - den rette skærmning samt mulighed for at tilpasse borgerens behov over tid: Ved at der ved nybyggeri anvendes den til enhver tid bedste viden på området.. Arbejdsgruppen har desuden anbefalet, at der nedsættes et fagligt netværk under rammeaftalen, som skal fungere som forum for vidensdeling og erfaringsudveksling.. På baggrund af den seneste tids fokus på kommunernes indsats på hjerneskadeområdet, samt den lokale drøftelse af behovet for fase 3 tilbud, er hjerneskadeområdet udpeget som et fokusområde i Udviklingsstrategien for 2012.. Kommunerne har regionalt forholdt sig til, hvordan forsyningsansvaret på hjerneskadeområdet skal sikres fremadrettet.. Der har været nedsat en tværkommunal arbejdsgruppe, der dels har kortlagt området, og dels er kommet med anbefalinger til en fælles vision for udviklingen af tilbudene til borgere med erhvervet hjerneskade i Nordjylland.. Rapporten kan læses her.. Bilag 1: Forslag til fælles Nordjysk vision på området for erhvervet hjerneskade.. Bilag 2: Baggrundspapir for arbejdsgruppen.. Bilag 3: Oversigt over organiseringen af koordinatorfunktionen på hjerneskadeområdet i de nordjyske kommuner.. Bilag 4:  ...   på ADHD området har i 2012 arbejdet med at belyse ADHD området i Nordjylland.. Målet har været at bidrage med mere viden om ADHD området i Nordjylland til brug som inspirationskilde til nye drøftelser og initiativer på området.. Netværket udgav i sommeren 2012 en rapport "Spot på ADHD i Nordjylland", hvor resultaterne af netværkets arbejde - herunder en spørgeskemaundersøgelse til de nordjyske kommuner - fremlægges.. Rapporten indeholder en belysning af udviklingen i den nordjyske region i forhold til borgere, som diagnostiseres med ADHD, herunder ventetider indenfor Psykiatrien, udredningsmetoder mv.. Derudover indeholder rapporten en karakteristik af borgere med ADHD, beskrivelse af sideproblematikker, samt en diskussion af hvorvidt en fælles kategorisering af borgere med ADHD vil være fordelagtig i Nordjylland.. Tilsidst giver rapporten et overblik over de tilbudstyper, borgere med ADHD henvises til i Nordjylland samt de nordjyske kommuners vurdering af, hvilke tilbud, de mangler at kunne henvise borgere med ADHD til.. Vurderingerne viser bl.. a.. , at der er behov for tilbud til borgere med kombineret ADHD og misbrugsproblemer, samt borgere med yderligere diagnoser end ADHD (dobbeltdiagnose).. Færdigbehandlede retspsykiatriske patienter.. Der findes ikke et egnet tilbud til færdigbehandlede retspsykiatriske patienter - borgere med psykiatriske lidelser og svære sideproblematikker som for eksempel misbrug, dom og udadreagerende adfærd.. Borgerne kan sædvanligvis ikke rummes i de eksisterende botilbud, og der etableres typisk særforanstaltninger til målgruppen.. Der er i 2012 arbejdet videre med at beskrive et tilbud efter Servicelovens § 107, kombineret med behandlingstilbud efter sundhedslovens bestemmelser for færdigbehandlede retspsykiatriske patienter.. Samtidig er der fulgt op på kommunernes behov for et sådant tilbud.. På den baggrund er det vurderet, at behovet for et tilbud til færdigbehandlede retspsykiatriske patienter, der ikke umiddelbart kan placeres i et kommunalt tilbud, ikke er stort nok til, at det giver anledning til at der etableres et egentligt regionalt tilbud til målgruppen.. Der arbejdes videre med at undersøge muligheden for et bilateralt samarbejde mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland, da Aalborg Kommune som den eneste kommune fortsat overvejer, om et tilbud efter Servicelovens paragraf 107 etableret i regi af Regionen giver mening..

  Original link path: /faglige-fokusomraader.aspx
  Open archive

 • Title: Erhvervet Hjerneskade - Rammeaftaler Nord
  Descriptive info: I perioden fra 2012 - 2014 arbejdes der med fælles uddannelse af nøglepersoner i de nordjyske kommuner på området for erhvervet hjerneskade.. Der er i samarbejde mellem kommunerne og de regionale specialiserede tilbud til målgruppen udarbejdet et uddannelsesprogram på 2 niveauer.. Niveau 1 omfatter 5 moduler på diplomniveau og er overvejende målrettet nøglemedarbejdere, som har børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade som primær målgruppe.. Niveau 2 omfatter 3 kurser af 2 dages varighed omkring neurofaglig praksis, eksempelvis målrettet Jobcentermedarbejdere, medarbejdere på ældreområdet og andre, der er i berøring med borgere med erhvervet hjerneskade.. Flere kommuner har målrettet puljemidler til uddannelse af nøglemedarbejdere.. Derudover er det muligt  ...   gennem UCN Nord.. Begge dele forventes udbudt fra oktober/november 2012.. Tilmelding sker via UCN Nord (Sundhed).. Se de foreløbige moduler og kursusbeskrivelser her.. FØRSTE BASISMODUL UDBYDES NU, klik her for at se annoncen.. Der er nedsat en følgegruppe til projektet, som består af:.. Anne Kirsten Lytzhøft.. Thisted Kommune.. Susanne Thaarup.. Frederikshavn Kommune.. Gitte Kjeldgaard.. Jammerbugt Kommune.. Agnete Kjeldahl.. Brønderslev Kommune.. Marlene Erstvang.. Helle Christensen.. Karina Rønaa.. Vesthimmerland Kommune.. Susanne Gaardboe Jensen.. Hjørring Kommune.. Marianne Finderup.. Rebild Kommune.. Rikke Morsing.. Aalborg Kommune.. Poul Olsen.. Morsø Kommune.. Tina Elisabeth Thomsen.. Mariagerfjord Kommune.. Anette Krusborg.. Region Nordjylland.. Hanne Faber.. Hvis du vil vide mere kan du kontakte:.. Marie Elmgreen Nielsen,.. mael-aeh@aalborg..

  Original link path: /erhvervet-hjerneskade.aspx
  Open archive

 • Title: Økonomiske fokusområder - Rammeaftaler Nord
  Descriptive info: Der er i Styringsaftalen for 2012 sat fokus på nogle økonomiske fokusområder.. Fokusområderne omfatter:.. Reduktion med 2% af takstberegningsgrundlaget for hver driftherre.. Styring af udgifterne til det specialiserede socialområde er en fælles udfordring for kommunerne.. Systematisk opfølgning på takstudviklingen.. Kommunerne har generelt oplevet en stigning i omkostningerne til social- og specialundervisningsområdet.. På den baggrund er der et  ...   aftalt, at øge opfølgningen på takstudviklingen med det formål at skabe øget tillid - via øget dialog og åbenhed - parterne imellem.. Anvendelse af historiske belægningsprocenter ved takstberegning.. Specificering af overheadelementer.. Håndtering af over- og underskud på op til 5% af driftsgrunlaget indenfor tilbudets ramme.. Ændrede vilkår for driftherre i de første driftår ved oprettelse af nye tilbud..

  Original link path: /oekonomiske-fokusomraader.aspx
  Open archive

 • Title: Rammeaftalens parter - Rammeaftaler Nord
  Descriptive info: Den Administrative Styregruppe.. Kommunerne og Regionen.. Rammeaftalen indgås mellem kommunalbestyrelserne i de 11 Nordjyske kommuner og Regionsrådet i Region Nordjylland.. Nedenstående figur skitserer forholdet mellem de parter der er involveret i at udarbejde og godkende Rammeaftalerne.. I fanen til venstre findes en nærmere beskrivelse af parterne.. Oplysninger om.. Kommunernes Kontaktråd (KKR).. i Nordjylland findes på KLs hjemmeside.. Kontaktudvalgets.. møder findes på Region Nordjyllands hjemmeside.. Her kan du finde de lokale afdelinger af.. DH.. - Danske Handicaporganisationer.. Region Nordjyllands tilbud på det specialiserede socialområde.. findes på Regionens hjemmeside..

  Original link path: /rammeaftalens-parter.aspx
  Open archive

 • Title: Faglige netværk - Rammeaftaler Nord
  Descriptive info: ADHD - Fagligt netværk.. Autisme.. Børn og unge med handicap.. Hjerneskade.. Krisecentre.. Misbrug og forsorg.. Psykisk handicappede.. Sindslidelse.. De faglige netværk har til opgave at sætte fokus på udvikling på området for rammeaftalerne.. Netværkenes opgaver kan omfatte, at.. udarbejde analyser af målgrupper, tilbudstyper mv.. rådgive sekretariatet for rammeaftaler om områder der  ...   en årlig statusrapport der sendes til orientering i Den Administrative Styregruppe.. Statusrepporterne indgår som en del af input til Udviklingsstrategien i Rammeaftalerne.. De faglige netværk er en af de vigtigste sparringspartnere i forhold til rammeaftalesamarbejde når det gælder, at være orienteret om udviklingen indenfor de pågældende områder.. Medlemmer af de faglige netværk..

  Original link path: /faglige-netvaerk.aspx
  Open archive

 • Title: Permanente arbejdsgrupper - Rammeaftaler Nord
  Descriptive info: Udviklingsstrategigruppen.. Styringsgruppen.. To tværkommunalt sammensatte arbejdsgrupper følger arbejdet med henholdsvist Styringsaftalen og Udviklingsstrategien..

  Original link path: /permanente-arbejdsgrupper.aspx
  Open archive

 • Title: Sekretariatets årsberetning 2011 - Rammeaftaler Nord
  Descriptive info: Sekretariatet for Rammeaftaler har udarbejdet en årsberetning for det første år.. Årsberetningen kan læses.. her..

  Original link path: /sekretariatets-aarsberetning-2011.aspx
  Open archive •  


  Archived pages: 46