www.archive-dk-2012.com » DK » U » UDEVA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 10 . Archive date: 2012-12.

 • Title: UDEVA.dk | Evalueringsresultater af uddannelsesforløb i Region Hovedstaden
  Descriptive info: .. Resultater.. Sygeplejestuderende.. SOSU-assistentelever.. Læsevejledning.. Arbejd med resultaterne.. Få besked om nye resultater.. Om UDEVA.. Kontakt.. Seneste resultater:.. Seneste resultater:.. Sådan skal figurerne læses.. Materiale fra temadag 24.. april:.. Download materiale fra temadag om UDEVA.. UDEVA - uddannelsesevaluering.. Hvordan oplever de sygeplejestuderende og SOSU-assistenteleverne den kliniske del af deres uddannelse?.. I foråret 2011 er der for første gang sendt spørgeskemaer ud  ...   få svar på, hvordan de vurderer deres uddannelsesforløb i klinikken.. Evalueringens resultater vil løbende blive stillet til rådighed via udeva.. dk.. Læs mere.. Årsrapport 2011.. 24.. 04.. 2012.. Download årsrapport 2011.. UDEVA årsrapport 2011.. Årsrapporten samler op på resultaterne fra 2011 og suppleres af interview med sygeplejestuderende og SOSU-assistentelever.. UDEVA.. dk drives af.. Enheden for Brugerundersøgelser.. Nordre Fasanvej 57 2000 Frederiksberg.. efb@regionh..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: UDEVA.dk | Evalueringsresultater af uddannelsesforløb i Region Hovedstaden
  Descriptive info: Resultater Sygeplejestuderende.. Sygeplejestuderendes evaluering af klinisk uddannelse.. Inkluder kommentarer (kræver login).. Hjælp.. Vælg periode:.. Brugerid.. Password.. Udvalgte uddannelsesansvarlige fra sygeplejeskoler, SOSU-assistent-skoler og hospitalsenheder mm.. , der har fået tildelt et password, kan hente evalueringsrapporter inklusiv indhold fra kommentarfelter i spørgeskemaet.. Sådan finder du en rapport:.. Klik på en mappe svarende til den organisatoriske enhed, som du ønsker at se resultater for.. I mapperne finder du rapporterne (pdf-filer).. Rapporterne er opdelt i undervisnings-moduler - eksempelvis M4, M8  ...   for at downloade.. Du kan downloade resultater for hele regionen eller for et helt hospital på en gang:.. I mappestrukturens øverste niveau og under hver hospitalsmappe inklusiv Psykiatrien finder du en zip-fil.. Hvis du downloader zip-filen til dit lokale drev og pakker filen ud, så har du alle rapporter for den givne enhed liggende lokalt på din pc i en mappestruktur i stifinderprogrammet.. Læsevejledning til rapporter.. I mappen ligger en kort læsevejledning til figuren i rapporten..

  Original link path: /sygepleje_resultater/
  Open archive

 • Title: UDEVA.dk | Evalueringsresultater af uddannelsesforløb i Region Hovedstaden
  Descriptive info: Resultater SOSU-assistentelever.. SOSU-assistentelever.. SOSU-assistentelevers evaluering af praktikophold..

  Original link path: /sosu_resultater/
  Open archive

 • Title: UDEVA.dk | Evalueringsresultater af uddannelsesforløb i Region Hovedstaden
  Descriptive info: Download læsevejledning.. (pdf).. Figurtype 1.. Figurtype 1 er en oversigtsfigur, der dannes for hver enhed, der afrapporteres for (fx et afsnit eller hospital).. Figuren viser, hvordan Studerende/elever i gennemsnit har besvaret samtlige spørgsmål, der benyttes i evalueringen (her i eksemplet q1 til q22).. Svarskala og svarscore.. Spørgsmålene i spørgeskemaet er formuleret som en række udsagn de studerende/eleverne vurderer på en skala fra 1-5, hvor 1 er ”uenig”, og 5 er ”enig”..  ...   vurderingen af det pågældende udsagn.. Resultatet af besvarelserne på hvert udsagn er præsenteret i rapporten som et simpelt gennemsnit af deres svarscore på skalaen fra 1-5.. Tre søjler og en prik pr.. udsagn.. Oversigtsfiguren viser tre søjler og en prik for hvert udsagn i spørgeskemaet.. De tre søjler står altid i samme rækkefølge.. I første runde af evalueringen indeholder figuren kun de to sidste søjler, da der ikke findes tidligere målinger..

  Original link path: /vejledning/
  Open archive

 • Title: UDEVA.dk | Evalueringsresultater af uddannelsesforløb i Region Hovedstaden
  Descriptive info: Arbejd med resultaterne!.. Hvordan kan man arbejde med resultaterne af evalueringen af den kliniske undervisning på sygeplejerske- og social- og sundhedsuddannelserne?.. Her kan du læse eksempler på, hvordan man arbejder med evalueringsredskabet udeva.. dk på:.. Herlev Hospital.. Gentofte Hospital.. Bornholms Hospital.. Sådan arbejder vi med resultaterne fra UDEVA på Herlev Hospital.. Kvalitetsudvikling af den kliniske uddannelse for sygeplejersker på Herlev Hospital.. På Herlev Hospital har man allerede brugt resultaterne fra udeva.. dk til at kvalitetsudvikle den kliniske uddannelse af sygeplejestuderende.. I forbindelse med, at de første resultater fra undersøgelsen af de sygeplejestuderendes oplevelse af deres kliniske uddannelse kom, besluttede medlemmerne i ”Pædagogisk Forum for kliniske vejledere” og ”Netværket af kliniske vejledere” på Herlev Hospital at drøfte, hvordan de kunne arbejde konkret med resultaterne.. Det er nu udmøntet i en række meget konkrete redskaber til brug for alle afdelinger på hospitalet.. Overblik og prioritering af områder.. Først blev resultaterne fra udeva.. dk bearbejdet for hospitalet som helhed og i de enkelte afdelinger.. For at få et overblik over, hvad der kunne være relevant at arbejde med på tværs, hvad der skulle prioriteres først, og hvor der var gode læringsmuligheder, blev der udformet et overskueligt skema, som med rød og grøn farve viser, hvilke områder, der fungerede fint, og hvilke der med fordel kunne arbejdes med.. Se skema.. (.. doc).. Ensartet kvalitet.. Ved at sammenligne resultaterne fra de forskellige afdelinger fik de kliniske vejledere på Herlev Hospital dokumentation for, at ting bliver gjort forskelligt og af svingende kvalitet.. Med hjælp fra det udformede skema og de fælles drøftelser nåede de frem til, hvilke mål der skulle arbejdes henimod.. På den måde kan der arbejdes på en fælles og ensartet standard i forhold til den kliniske uddannelse.. Læring og udvikling.. I netværkene blev det drøftet, hvor og hvad der kørte godt, og hvor andre afdelinger kunne have gavn af at uddrage læring.. Men man fik også drøftet de områder, hvor hele hospitalet med fordel kunne sætte ind for at få hævet kvaliteten.. Introduktion af de sygeplejestuderende.. Efter at have gennemgået og drøftet alle resultaterne har de på Herlev Hospital valgt at sætte ind i forhold til introduktion af de sygeplejestuderende på de enkelte moduler.. Der blev etableret en arbejdsgruppe for det medicinske område og en for det kirurgiske, og arbejdet er mundet ud i udvikling af fælles standarder og fælles skabeloner for introduktion af sygeplejestuderende:.. •.. Fælles velkomstbrev.. Skabelon til præsentation af afdelingen som undervisningssted.. doc) - også tilgængelig på Fronter.. Fælles introprogram fra modul 4 samt for modul 11.. doc), som giver mening i den studerendes hverdag – blandt andet ved at orientere om alt det, der skal ske i løbet af modulet; samtaler, prøver, planer etc.. og hvad de skal lære i afdelingen; at kende afdelingen, personalet, patientgruppen, det faglige etc.. Skabelon for forbedring af 1.. studiesamtale.. • Skabelon for forberedelse til udarbejdelse af individuel studieplan.. Bare en start.. I de to netværk på Herlev Hospital ser de frem til at få resultaterne fremover, fordi den kontinuerlige evaluering vil give mulighed for at følge de studerendes oplevelse af den kliniske uddannelse over tid.. De er ikke i tvivl om, at målingerne kan udvikle kvaliteten af  ...   fungerer rigtig godt og er vigtigt i forhold til at sikre, at den viden vi får fra de studerende og eleverne når ud i flere led af organisationen”.. Om processen for slutevalueringen fortæller Kirsten videre: ”På Gentofte Hospital har vi besluttet, at spørgeskemaet skal anvendes på den måde, at de studerende og eleverne til deres slutevaluering skal medbringe 3/4 spørgsmålene fra evalueringen - de får i god tid at vide hvilke.. På den måde har den enkelte afdeling mulighed for nogle konkrete drøftelser, der kan anvendes til at optimere de kliniske forløb/praktikperioder”.. På Gentofte Hospital har de oplevet udfordringer i forhold til at få en høj nok svarprocent.. Derfor har de besluttet, at de studerende/eleverne skal have mulighed for at udfylde spørgeskemaerne i afdelingen.. På den måde håber de på, at besvarelsesprocenten kommer helt op på 100 %.. Sidste gang var de tæt på at nå dette mål i forhold til de sygeplejestuderende.. Her manglede kun 4 besvarelser.. For social- og sundhedsassistenterne er der stadig en stor udfordring, da kun 50 % havde udfyldt evalueringerne sidste gang.. ”Ved at lade de studerende og eleverne udfylde spørgeskemaerne på afdelingen vil personalet på afdelingen i højere grad kunne hjælpe dem, hvis de mangler deres koder, eller der er nogle tekniske problemer med at finde spørgeskemaet eller problemer med at forstå spørgsmålene” siger Kirsten Lund.. ”Vi har også besluttet, at opfordre de studerende og eleverne til at udfylde de tre åbne spørgsmål, der er i skemaerne.. ”På den måde får vi mange oplysninger om de studerendes og elevernes oplevede kvalitet af den kliniske uddannelse”.. Sådan arbejder vi med resultaterne fra UDEVA på Bornholms Hospital.. På Bornholms Hospital er evalueringsresultaterne et fast punkt på uddannelsesmøder.. På Bornholms Hospital og på Psykiatrisk Center Bornholm er evalueringsresultaterne fra UDEVA et fast punkt på de møder, som vejlederne og de uddannelsesansvarlige ledere afholder 6-8 gange om året.. Klinisk vejleder Bonnie Gudbergsen gennemgår alle evalueringsresultaterne fra UDEVA og identificerer afsnit, som scorer særlig højt eller lavt i forhold til forskellige emner.. Det giver mulighed for at undersøge nærmere, hvad de har gjort i afsnittet for at opnå de gode resultater, og så bliver det drøftet på møderne, om og hvordan andre afdelinger kan gøre noget lignende.. ”Jeg kigger på afvigelserne, både der hvor vi scorer højt, og der hvor vi scorer lavt, og jeg vælger så et tema eller et emne til nærmere analyse og diskussion.. Herefter beslutter vi, hvilke tiltag der eventuelt skal arbejdes videre med i gruppen.. Det kan for eksempel være temaer som introduktion, vejledernes kendskab til uddannelsesparametrene eller sammenhæng mellem skole og praksis” siger klinisk vejleder Bonnie Gudbergsen fra Bornholms Hospital.. Møderne afholdes separat inden for hver uddannelse og det er afdelingernes resultater, der fremlægges på møderne.. Det betyder, at det enkelte afsnits resultater ikke bliver ikke fremhævet særskilt.. På den måde bevares den enkelte uddannelsessøgendes fortrolighed.. Endelig påpeger Bonnie Gudbergsen, at man skal være opmærksom på Bornholm Hospitals særlige organisering i forhold til måden, de bruger UDEVA resultaterne: ”Vores måde at arbejde på skal selvfølgelig ses i sammenhæng med, at vi er en lille organisation, og at vi dermed har et godt kendskab til de kliniske undervisningssteders ressourcer”..

  Original link path: /arbejd/
  Open archive

 • Title: UDEVA.dk | Evalueringsresultater af uddannelsesforløb i Region Hovedstaden
  Descriptive info: Om UDEVA.. Uddannelsesevaluering i Region Hovedstaden.. Hvordan oplever de sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistenteleverne den kliniske del af deres uddannelse?.. Det spørgsmål har Region Hovedstaden og uddannelsesinstitutionerne i regionen indgået et samarbejde om at få svar på.. I løbet af foråret 2011 bliver der for første gang sendt spørgeskemaer ud til de sygeplejestuderende og til social- og sundhedsassistenteleverne i regionen for at få svar på, hvordan de vurderer deres uddannelsesforløb i klinikken.. Det vil de sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistenteleverne fremover blive spurgt om efter hvert klinisk uddannelsesforløb.. For de sygeplejestuderende betyder det 4 gange årligt og for social- og sundhedsassistenter betyder det 6 gange årligt.. Download materiale fra temadagen om UDEVA afholdt den 24.. april 2012.. Hvad kan en uddannelsesevaluering bruges til?.. Den systematiske viden om de sygeplejestuderendes og social- og sundhedsassistentelevernes oplevelser af deres uddannelsesforløb i klinikken skal anvendes til at forbedre uddannelserne, så de kan imødekomme de behov, der er i sundhedsvæsenet nu og i  ...   elever.. Ligesom de kliniske vejledere kan få et pædagogisk redskab til at forbedre den daglige vejledning.. Uddannelsesinstitutionerne har det overordnede ansvar for at tilrettelægge hele uddannelsesforløbet.. De kan anvende resultaterne til at følge og kvalitetssikre forholdene og niveauet på de kliniske undervisningssteder.. Samtidig kan resultaterne være et redskab til at sikre sammenhængen mellem den teoretiske undervisning og de kliniske forløb.. De sygeplejestuderende og social- og sundhedseleverne får mulighed for at reflektere over deres læring i klinikken, de vil komme til orde og på den måde få medindflydelse på deres uddannelse.. Hvem laver evalueringen?.. Enhed for Brugerundersøgelser varetager evalueringen.. Hvordan offentliggøres resultaterne?.. En gang om året bliver der udfærdiget en rapport, hvor der opsamles tendenser på tværs af regionen.. Der vil løbende blive stillet rapporter af evalueringens resultater til rådighed via denne hjemmeside www.. udeva.. dk, dog eksklusiv svar i kommentarfelter, da de kan indeholde henvisninger til personer.. Det fulde materiale stilles til rådighed for virksomheder, afdelinger, uddannelsesansvarlige og vejledere..

  Original link path: /om_udeva/
  Open archive

 • Title: UDEVA.dk | Evalueringsresultater af uddannelsesforløb i Region Hovedstaden
  Descriptive info: Kontakt.. Kontakt UDEVA v.. Enheden for Brugerundersøgelser.. Kontaktadresse.. Att: UDEVA.. Frederiksberg Hospital.. Nordre Fasanvej 57.. Hovedvejen indgang 13, 1 sal.. 2000 Frederiksberg.. E-mail:.. Telefon: 3864 9966 (telefontid 9:00-15:00)..

  Original link path: /kontakt/
  Open archive

 • Title: UDEVA.dk | Evalueringsresultater af uddannelsesforløb i Region Hovedstaden
  Descriptive info: Materiale fra temadag om UDEVA afholdt den 24.. april 2012.. Dagens program.. Præsentationer.. v.. interne oplægsholdere (pdf 3,6MB).. Præsentation.. Torben Pilegaard Jensen, AKF (pdf).. Deltagerliste.. (pdf 1,7MB)..

  Original link path: /temadag/index.shtml
  Open archive

 • Title: UDEVA.dk | Evalueringsresultater af uddannelsesforløb i Region Hovedstaden
  Original link path: /om_udeva.shtml
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: UDEVA.dk | Evalueringsresultater af uddannelsesforløb i Region Hovedstaden
  Descriptive info: Få besked om nye resultater.. Vælg uddannelsesområde du ønsker at få besked om:.. Sygeplejerskeuddannelsen.. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen.. Navn:.. E-mail:.. Tilmeld.. Afmeld.. Du er nu tilmeldt nyhed om resultater fra UDEVA vedr.. Du er nu afmeldt..

  Original link path: /advisering/
  Open archive





 • Archived pages: 10