www.archive-dk-2012.com » DK » V » VOLDGIFTSINSTITUTTET

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 108 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Voldgiftsinstituttet
  Descriptive info: .. English.. Deutsch.. Français.. Oops!.. It looks like you don't have flash player 6 installed.. Click here.. to go to Macromedia download page.. Om Voldgiftsinstituttet.. Voldgift.. Forenklet voldgift.. Mediation.. Anbefalede klausuler.. Sagkyndige.. Omkostninger.. UNCITRAL.. Lovgivning m.. v.. Statistik.. Kontakt.. Nyheder.. Regler for voldgift 2008.. Start af en voldgiftssag.. Sagsflow.. Regler om forenklet voldgiftsproces 2008.. Mediation 2010.. Start af en mediationssag.. Mediation og Voldgift.. Voldgiftsinstituttet.. The Danish Institute of Arbitration.. Kronprinsessegade 28, 3.. sal.. 1306 København K.. Telefon: + 45 7026 5013.. Fax: + 45 3313 0013.. office@voldgiftsinstituttet.. dk.. Åbningstider.. Man-tors 9-16.. Fredag 9-15.. Lukkedage..

  Original link path: /dk
  Open archive

 • Title: The Danish Institute of Arbitration
  Descriptive info: Dansk.. Deutch.. About the Institute.. Arbitration.. Simplified Arbitration.. Recommended clauses.. Experts.. Costs.. Legislation, etc.. Statistic.. Contact.. Rules of Procedure 2008.. Standard procedure.. Simplified arbitration.. Rules of simplified arbitration procedure 2008.. Rules on Mediation 2010.. Mediation cost.. Simplified arbitration.. Mediation and arbitration.. Kronprinsessegade 28, 3rd floor.. 1306 Copenhagen K.. Tel.. + 45 7026 5013.. Opening hours.. Monday to Thursday: 9-16.. Friday: 9-15.. Holidays (Closed)..

  Original link path: /dk/Service/English
  Open archive

 • Title: Danish Arbitration
  Descriptive info: Das Dänische Schiedsinstitut.. Schiedsverfahren.. Vereinfachte Schiedsrichterliche.. Empfohlene Klauseln.. Sachverständige.. Kosten.. Gesetze u.. a.. m.. Aktuell.. Vorschriften über das Schiedsrichterliche Verfahren 2008.. Vereinfachtes Schiedsverfahren.. Vorschriften über das Vereinfachte Schiedsrichterliche Verfahren 2008.. Vorschriften über mediation 2010.. Das schiedsrichterliche Verfahren.. Vereinfachtes Schiedsverfahren.. Mediation und Schiedsrichterliches Verfahren.. Kronprinsessegade 28.. 1306 Kopenhagen K.. : + 45 7026 5013.. Öffnungszeiten.. Montag – Donnerstag: 9-16.. Freitag: 9-15.. Ruhetag..

  Original link path: /dk/Service/Deutsch
  Open archive

 • Title: Danish Arbitration
  Descriptive info: l’Institut d’Arbitrage.. Arbitrage.. D'arbitrage simplifié.. Médiation.. Clauses recommandées.. D'experts.. Frais.. CNUDCI.. Législation etc.. Règlement d'Arbitrage 2008.. Arbitrage simplifié.. Règlement de procédure simplfiée 2008.. Règlement de Médiation - 2010.. Clauses recommandées.. Médiation et arbitrage.. l'Institut d'Arbitrage.. 1306 Copenhague K.. Tél.. Heures d’ouverture.. Lundi – Jeudi: 9-16.. Vendredi: 9-15.. Jours fériés..

  Original link path: /dk/Service/Fran%c3%a7ais
  Open archive

 • Title: Om Voldgiftsinstituttet
  Descriptive info: Ledelse.. Udvalg.. Vedtægt.. Beregner.. Der har siden 1894 eksisteret en fast voldgiftsinstitution i Danmark, som har medvirket ved løsning af tvister af forskellig art.. Der er i den tid, som er gået, samlet en betydelig viden om voldgifts be handling og om sammensætning af voldgiftsretter i forhold til både national og international vold gift.. Voldgiftsinstituttet, som er en non-profit selvejende institution, blev stiftet i 1981 under medvirken af Det Danske Advokatsamfund, Dansk Ingeniør forening, Den Danske Dommerforening, Hånd værksrådet og Ingeniørsammenslutningen.. Dansk Byggeri, IT-Brancheforeningen, Dansk Industri, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Danmarks Rederiforening og Dansk Forening for Voldgift er senere indtrådt i kredsen af organisationer bag Voldgiftsinstituttet.. Voldgiftsinstituttets formål er, som det siges i § 2 i instituttets vedtægt, at virke for voldgift efter de af bestyrelsen vedtagne regler herom ved voldgiftsretter, der udpeges af Voldgifts instituttet for den enkelte sag.. Reglerne om voldgift blev revideret i 2004 med henblik på at bringe reglerne i over ens stem melse med almindelig international standard samt igen i 2006 med henblik på at bringe reglerne i overensstemmelse med den voldgiftslov, som blev vedtaget i Danmark i 2005.. Senest er reglerne blevet ændret i oktober 2007.. Voldgiftsinstituttet tager ved udpegningen af voldgiftsdommere behørigt hensyn til kvalifikationer, som parterne har aftalt, at voldgiftsdommeren skal  ...   endvidere medvirke til mediation efter de af bestyrelsen i 2006 vedtagne regler herom.. Vedtægten og reglerne findes på hjemmesiden.. Vedtægten og reglerne findes på dansk, engelsk, tysk og fransk.. På hjemmesiden findes også anbefalinger vedrørende formulering af voldgifts- og mediationsklausuler samt oversigter over henholdsvis honorartakster for voldgiftsdommere og mediatorer samt administrationsafgift til Voldgiftsinstituttet.. Enhver form for tvist uanset dens art, både national og international, ligger således inden for arbejdsfeltet for de af Voldgiftsinstituttet udpegede voldgiftsretter.. Fagområdet for de voldgifts ret ter, der udpeges af Voldgifts instituttet, er ikke begrænset, bortset fra spørgsmål, der ved ufravigelig lovgivning måtte være henlagt alene til de almindelige domstole.. Voldgiftsinstituttet er et redskab til på en betryggende måde at få løst tvister med de fordele, som vold gifts behandling indebærer.. Instituttets regler om forenklet voldgiftsproces og om mediation skal imødekomme erhvervslivets behov for en mere uformel, friere og mindre omkostningskrævende løsning af tvister.. Voldgiftsinstituttet ledes af en bestyrelse, som udpeges af en række støtteorganisationer.. Admini strationen og den daglige drift af Voldgiftsinstituttet varetages af et sekretariat, der tillige admini strerer sagerne, indtil voldgiftsretten er udpeget.. Yderligere oplysninger om Voldgiftsinstituttet kan fås ved henvendelse til sekretariatet.. Voldgiftsinstituttets adresse m.. er:.. 1036 København K.. Tlf.. : +45 7026 5013.. Fax: +45 3313 0013.. E-mail:.. Til top.. Print..

  Original link path: /dk/Menu/Om+Voldgiftsinstituttet
  Open archive

 • Title: Regler for voldgift 2008
  Descriptive info: REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED.. VOLDGIFTSINSTITUTTET DANISH ARBITRATION - 2008.. § 1.. Tvister, som efter parternes aftale skal afgøres i overensstemmelse med Voldgiftsinstituttet Danish Arbitrations regler, afgøres af en voldgiftsret udpeget af instituttet for den enkelte tvist.. § 2.. Voldgiftsretten har hjemsted i København, medmindre andet er aftalt af parterne.. Voldgiftsretten kan bestemme, at møder afholdes uden for hjemstedet.. § 3.. Parter, der har aftalt, at deres tvist skal afgøres på grundlag af instituttets regler, skal anses for at have aftalt, at sagen skal afgøres efter de regler, der er gældende på det tidspunkt, hvor voldgiftssagen an lægges, medmindre de i deres aftale om voldgift har aftalt, at det er reglerne på aftalens tidspunkt, der skal lægges til grund.. A.. Begæring om voldgift og klageskrift.. § 4.. En part, der ønsker en tvist afgjort ved voldgift i henhold til disse regler, skal indgive sin begæring her om til instituttet.. Begæringen skal - hvis der ikke samtidig indgives et klageskrift - som minimum indeholde parternes fulde navn og adresse, et udtrykkeligt og ubetinget krav om voldgift samt en kort gengivelse af de spørgsmål, som voldgiftsretten skal tage stilling til.. Instituttet underretter straks klageren og indklagede om modtagelsen af be gæ ringen og datoen for begæringens modtagelse, idet Instituttet sender kopi af den modtagne begæring til indklagede.. Samtidig med underretningen til klageren og indklagede om be gæringens modtagelse skal parterne have tilsendt et eksemplar af Regler for behandling af vold gifts sager ved Voldgiftsinstituttet Danish Arbitration på dansk, jf.. dog § 57.. Stk.. 2:.. Datoen for instituttets modtagelse af begæringen om voldgift skal i alle henseender anses for da toen for anlæggelse af voldgiftssagen.. § 5.. Sammen med begæringen om voldgift skal der til instituttet indbetales et registreringsgebyr på DKK 7.. 500/EUR 1.. 000.. Registreringsgebyret refunderes ikke.. 2:.. Er det i stk.. 1 anførte beløb ikke modtaget senest samtidig med begæringen om voldgift, fastsætter instituttet en frist for indbetaling af beløbet.. Hvis beløbet ikke er betalt inden fristens udløb, afslutter instituttet sagen, uden præjudice for at klageren kan indgive en ny begæring om voldgift om det samme spørgsmål på et senere tidspunkt.. § 6.. Klageren skal inden 30 dage efter indgivelse af den i § 4 nævnte begæring indgive et klageskrift, som skal indeholde:.. Parternes fulde navn og adresse.. Oplysninger om indklagedes eventuelle advokat, herunder advokatens fulde navn og adresse.. Klagerens påstand.. En fremstilling af de faktiske og retlige omstændigheder, hvorpå påstanden støttes.. En angivelse af de dokumenter og andre beviser, som klageren agter at påberåbe sig, herunder aftalen om voldgift.. Eventuelle bemærkninger om stedet for voldgift, efter hvilket lands lov sagen skal afgøres og processproget.. Eventuelle bemærkninger vedrørende antallet af voldgiftsdommere og om, hvem der foreslås udpeget hertil med angivelse af den pågældendes fulde navn og adresse, samt eventuelt om en af parterne i fællesskab foreslået formand for voldgiftsretten og andre oplysninger, der er nødvendige for, at instituttet kan udpege voldgiftsrettens medlemmer i overensstemmelse med §§ 14-26.. Dokumenter, der henvises til i klageskriftet, herunder aftalen om voldgift skal vedlægges i original eller kopi.. 3:.. Sammen med klageskriftet skal følge kopier af klageskriftet og de i klageskriftet nævnte dokumenter i et sådant antal, at kopi kan udleveres til voldgiftsrettens medlemmer samt hver part.. 4:.. Instituttet kan forlænge fristen i stk.. 1 efter begrundet anmodning herom.. § 7.. Såfremt det indgivne klageskrift ikke er i overensstemmelse med de ovennævnte bestem melser, fast sætter instituttet en frist for opfyldelse heraf.. Opfyldes eventuelle manglende punkter ikke inden fris tens udløb, kan instituttet afslutte sagen, uden præjudice for at klageren kan indgive en ny begæring om voldgift om det samme spørgsmål på et senere tidspunkt.. Hvis sagen afsluttes på grund af manglende overholdelse af reglerne for indgivelse af klage, skal instituttet meddele parterne, at sagen er afsluttet uden præjudice for en eventuel senere klage.. B.. Indklagedes svar og eventuelle modkrav.. § 8.. Instituttet sender en af de modtagne kopier af klageskriftet og de påberåbte dokumenter til indklagede med anmodning om at fremkomme med et svar inden 30 dage.. § 9.. Indklagedes svar skal indeholde følgende oplysninger:.. Indklagedes fulde navn og adresse.. Indklagedes påstand.. En angivelse af de dokumenter og andre beviser, som indklagede agter at påberåbe sig.. Eventuelle indsigelser mod voldgiftsrettens kompetence, jf.. § 44.. Dokumenter, der henvises til i svaret, skal vedlægges i original eller kopi.. Indklagedes svar og eventuelle bilag skal sendes i det antal eksemplarer, der er angivet i § 6, stk.. 3.. § 10.. Efter begrundet anmodning fra indklagede, kan instituttet forlænge fristen for indklagedes svar, forudsat at indklagedes eventuelle bemærkninger til de i § 9, stk.. 1, nr.. 6, nævnte forhold, foreligger inden udløbet af den af instituttet tidligere fastsatte frist for indklagedes svar.. Sker dette ikke, udpeges voldgiftsretten i overensstemmelse med §§ 14-26.. § 11.. Hvis indklagede fremsætter modkrav over for klageren, skal dette være indeholdt i ind klagedes svar og modkravet medtages under indklagedes påstande, idet indklagedes svar i så fald yderligere skal inde hol de en fremstilling af de faktiske og retlige omstændigheder, hvorpå modkravet støttes samt angive de dokumenter og andre beviser, som indklagede i den anledning agter at påberåbe sig, ligesom der skal stilles sikkerhed i overensstemmelse med § 27.. Hvis indklagedes svar indeholder modkrav, der ikke rejser sig af samme sag som den omhandlet i klageskriftet, er modkravet at betragte som en selvstændig voldgiftssag, som voldgiftsretten efter par ternes begæring kan beslutte at behandle sammen med den først anlagte sag.. Samtidig med indgivelse af svaret skal der betales det i § 5 nævnte registreringsgebyr, ligesom der skal stilles sikkerhed i over ens stemmelse med § 27.. § 12.. Instituttet sender en kopi af indklagedes svar og eventuelle bilag til klageren, medmindre indklagede har sendt kopi direkte til klageren.. § 13.. Klageren skal sende svar på det af indklagede fremsatte modkrav inden 30 dage fra mod tagelsen af indklagedes svar indeholdende modkravet.. Klagerens svar skal indeholde de i § 9, stk.. 2, 3 og 4 angivne oplysninger.. Bestemmelserne i § 9, stk.. 2 og 3, finder tilsvar ende anvendelse.. Instituttet kan forlænge fristen efter begrundet anmodning herom.. C.. Udpegning af voldgiftsdommere.. § 14.. Enhver, der virker som voldgiftsdommer, skal være uafhængig og upartisk.. Alle voldgiftsdommere udpeges af instituttet, efter at parterne har haft lejlighed til at udtale sig, jf.. § 17.. Ved udpegningen skal der tages behørigt hensyn til kvalifikationer, som parterne har aftalt, at voldgiftsdommeren skal have, og til forhold, som kan sikre udpegningen af en uafhængig og upartisk voldgiftsdommer.. Før instituttet udpeger en vold giftsdommer, skal han underskrive en erklæring om sin uafhængighed og upartiskhed og her oplyse enhver omstændighed, der efter en parts opfat telse kunne rejse berettiget tvivl om hans upartiskhed eller uaf hængighed.. Voldgiftsdommeren skal endvidere fremlægge oplysninger om sin arbejds- og uddannelsesmæssige baggrund m.. (CV).. Instituttet fore læg ger erklæringen og oplysningerne om voldgiftsdommerens arbejds- og uddannelsesmæssige baggrund m.. (CV) for parterne med angivelse af en frist for eventuelle bemærkninger.. Voldgiftsdommeren skal straks underrette parterne og instituttet om ethvert forhold, der skulle have været nævnt i den i stk.. 3 nævnte erklæring, såfremt forholdet havde foreligget på da værende tidspunkt.. 5:.. En part kan kun gøre indsigelse mod en voldgiftsdommer, hvis denne part finder, at der foreligger forhold, som giver anledning til berettiget tvivl om voldgiftsdommerens upartiskhed eller uafhængighed, eller hvis parten finder, at voldgiftsdommeren ikke har de kvalifikationer, som parterne har aftalt.. Begrundet indsigelse fremsættes skriftligt overfor instituttet inden 15 dage efter, at parterne blev bekendt med de forhold, som indsigelsen bygger på.. 6:.. En voldgiftsdommer kan gøre indsigelse mod en anden voldgiftsdommer, hvis han finder, at der foreligger forhold, som giver anledning til berettiget tvivl om den anden voldgifts dommers upartiskhed eller uafhængighed, eller hvis han finder, at den anden voldgiftsdom mer ikke har de kvalifikationer, som parterne har aftalt.. Begrundet indsigelse fremsættes skriftligt overfor instituttet inden 15 dage efter, at voldgiftsdommeren blev bekendt med de forhold, som indsigelsen bygger på.. 7:.. Instituttet underretter parterne og voldgiftsdommerne om modtagelse af indsigelse som anført i stk.. 5 og 6 med angivelse af en frist for eventuelle bemærkninger.. 8:.. Medmindre voldgiftsdommeren trækker sig eller voldgiftssagens parter er enige om, at voldgiftsdommeren ikke skal udpeges, eller at voldgiftsdommerens hverv skal ophøre, afgør instituttets formandskab, om indsigelsen skal tages til følge.. Er henholdsvis en eller begge i formandskabet inhabile eller har forfald, deltager et andet henholdsvist to andre medlemmer fra instituttets bestyrelse i afgørelsen.. Imødekommes en indsigelse mod en voldgiftsdommer ikke, kan den part, der har gjort indsigelse, inden 30 dage efter at have modtaget meddelelse om afgørelsen om, at indsigelsen ikke er imødekommet, anmode domstolene om at afgøre, om indsigelsen skal tages til følge, jf.. vold giftslovens § 13, stk.. 3, 1.. pkt.. 9:.. Uanset at der ikke er gjort indsigelse som anført i stk.. 5 og 6, kan instituttets for mand skab beslutte, at voldgiftsdommeren ikke skal udpeges, eller at voldgiftsdommerens hverv tilbagekaldes, hvis formandskabet finder, at der kan rejses berettiget tvivl om voldgiftsdom me rens upartiskhed eller uafhængighed, eller hvis formandskabet finder, at voldgiftsdom meren ikke har de kvalifikationer, som parterne har aftalt.. Er en eller begge i formandskabet inhabile eller har forfald, deltager et andet henholdsvist to andre medlemmer af instituttets bestyrelse i afgørelsen.. § 15.. Voldgiftsretten skal bestå af tre voldgiftsdommere, medmindre parterne har aftalt, at der kun skal være én voldgiftsdommer.. § 16.. Voldgiftsrettens formand skal være jurist.. Voldgiftsrettens øvrige medlemmer skal ligeledes være jurister, medmindre parterne foreslår andet, og instituttet under hensyn til sagens beskaffenhed finder dette betryggende.. Når sagen skal afgøres af tre voldgiftsdommere, kan klageren i sit klageskrift komme med forslag til den ene voldgiftsdommer.. Indklagede kan i sit svar, jf.. §§ 9 og 10, komme med forslag til den anden voldgifts dom mer.. Den tredje voldgiftsdommer, der er voldgiftsrettens formand, bringes i forslag af instituttet, medmindre parterne inden udløbet af den i §§ 9 og 10 fastsatte frist for indklagedes svar i fællesskab foreslår en formand.. § 18.. Er der to eller flere klagere i samme sag, skal samtlige disse optræde samlet i forbindelse med fremsættelse af forslag til voldgiftsdommer.. Tilsvarende gælder, såfremt der er to eller flere indklagede i samme sag.. Sker dette ikke, udpeges den eller de pågældende voldgiftsdommere af instituttet.. § 19.. Påhviler det ifølge voldgiftsaftalen instituttet at udpege alle voldgiftsdommerne, eller har en part ikke bragt en voldgiftsdommer i forslag, eller har parterne ikke i fællesskab foreslået en formand, jf.. § 17, eller finder instituttet, at den af parterne foreslåede formand eller en fore slået voldgiftsdommer ikke kan udpeges, fremsætter instituttet forslag til voldgiftsdommer eller voldgiftsdommere eller formand over for parterne med angivelse af en frist for eventuelle bemærkninger.. Samtidig medsendes den i § 14, stk.. 3, nævnte erklæring og de samme sted nævnte oplysninger om voldgiftsdommerens arbejds- og uddannelsesmæssige baggrund m.. (CV) til parterne.. § 20.. Har ikke alle tvistens parter hjemsted i samme land, skal den, der udpeges som formand, have hjemsted i et andet land end nogen af parterne, medmindre parterne har aftalt andet.. § 21.. Skal sagen afgøres af en enkelt voldgiftsdommer, kan parterne i fællesskab fremsætte forslag til voldgiftsdommeren senest samtidig med udløbet af fristen for indklagedes svar, jf.. §§ 9 og 10.. I modsat fald bringer instituttet en voldgiftsdommer i forslag over for parterne med an givelse af en frist for eventuelle  ...   De Europæiske Fællesskabers Domstol om at afgøre spørgsmålet.. § 38.. Voldgiftsretten træffer i øvrigt, så vidt muligt i overensstemmelse med parternes ønsker, bestemmelse om sagens forberedelse og sørger for, at den fremmes mest muligt.. § 39.. Voldgiftsretten bestemmer, hvornår sagens forberedelse skal afsluttes.. : Inden forberedelsen afsluttes skal alle indlæg, dokumenter og andre oplysninger, som en part indgiver til voldgiftsretten, meddeles den anden part.. Sagkyndige erklæringer og bevisdokumenter, som voldgiftsretten har modtaget direkte fra trediemand, skal også meddeles parterne.. En part kan udvide sine påstande, fremsætte nye anbringender og angive nye beviser under voldgiftssagens behandling, medmindre voldgiftsretten finder det uhensigtsmæssigt under hensyn til den forsinkelse, dette kan medføre.. § 40.. Medmindre tidspunktet og stedet for sagens hovedforhandling er fastsat tidligere, jf.. § 30, stk.. 2-4, fastsætter voldgiftsretten efter høring af parterne tidspunktet og stedet for sagens hovedforhandling.. Dog kan voldgiftsretten med parternes samtykke bestemme, at sagen afgøres på skriftligt grundlag.. § 41.. Når voldgiftsretten finder, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, og at parterne har haft tilstrækkelig tid og lejlighed til at varetage deres interesser i sagen, afslutter voldgiftsretten hovedforhandlingen og optager sagen til påkendelse.. § 42.. Voldgiftsretten sender inden afsigelse af kendelse et udkast til kendelsen samt en opgørelse over udgifterne ved voldgiftssagens behandling til instituttet.. Honorarer til voldgiftsrettens medlemmer fastsættes af instituttet på baggrund af et begrundet skriftligt forslag om det samlede honorars størrelse og fordeling blandt voldgifts rettens medlemmer fra voldgiftsrettens formand.. Instituttet foretager den endelige opgørelse af de samlede udgifter ved voldgiftssagen, herunder afgift til instituttet.. Honorarer til voldgifts dommerne og afgift til instituttet fastsættes i overensstemmelse med de takster herom, der er gældende ved voldgiftssagens afslutning, jf.. § 51.. Det i kendelsen fastsatte omkostnings beløb skal være i overensstemmelse med det af instituttet fastsatte beløb.. 3:.. Inden afsigelse af kendelse gennemgår instituttet det i stk.. 1 nævnte udkast.. Instituttet kan efter forudgående drøftelse med voldgiftsretten indarbejde ændringer vedrørende kendel sens form og kan uden at anfægte voldgiftsrettens kompetence henlede voldgiftsrettens op mærk somhed på øvrige spørgsmål, herunder forhold af betydning for kendelses gyldighed, anerkendelse og fuldbyrdelse.. Instituttets gennemgang af kendelsen som anført i 1.. ændrer ikke ved, at alene voldgiftsretten er ansvarlig for indholdet af kendelsen.. § 43.. Voldgiftsrettens kendelse afsiges snarest efter hovedforhandlingens afslutning og så vidt muligt senest 4 uger efter, at sagen er optaget til påkendelse.. Hvis kendelse ikke foreligger senest 4 uger efter, at sagen er optaget til påkendelse, skal voldgiftsretten give parterne og instituttet meddelelse om, hvornår kendelse i sagen kan forventes afsagt.. Kendelsen skal være skriftlig og underskrevet af voldgiftsdommeren eller voldgiftsdommerne.. Kendelsen skal være dateret og angive, hvor voldgiften har fundet sted og, medmindre parterne har aftalt andet, indeholde en sagsfremstilling herunder parternes påstande og i fornødent omfang en gengivelse af de afgivne forklaringer, samt angive de faktiske og retlige omstændigheder, der er lagt vægt på ved sagens afgørelse.. Kendelsen skal endvidere indeholde en gengivelse af parternes anbringender og, medmindre parterne har aftalt, at kendelsen ikke skal begrundes, en udførligt begrundet afgørelse af de omtvistede punkter.. 3:.. Voldgiftsrettens kendelse skal indeholde bestemmelser om størrelsen og betaling af udgifterne ved voldgiftssagen, herunder positive udlæg, betaling til sagkyndige udpeget af voldgiftsretten, honorar til voldgiftsdommerne og afgift til instituttet, jf.. Voldgiftsrettens kendelse skal angive, hvorvidt den tabende part skal erstatte mod parten de udgifter, voldgiftssagen har påført modparten, medmindre parterne har aftalt andet.. Ved fastsættelsen af udgifterne, den tabende part skal erstatte modparten, skal voldgiftsret ten tage udgangspunkt i de omkostningsfastsættelsesprincipper, danske domstole anvender.. Voldgiftsretten kan dog bestemme, at den tabende part ikke eller kun delvis skal erstatte modparten de påførte udgifter, hvis særlige grunde taler for det.. Har den tabende part tilbudt modparten, hvad der tilkommer denne, skal modparten erstatte den tabende part udgifterne ved den derefter følgende del af processen.. Voldgiftsretten afgør spørgsmål om sin egen kompetence, herunder indsigelser mod vold giftsaftalens eksistens eller gyldighed.. En voldgiftsklausul, der udgør en del af en kontrakt, anses i denne sammenhæng for en selvstændig aftale uafhængig af kontraktens øvrige dele.. En afgørelse fra voldgiftsretten om, at kontrakten er ugyldig, medfører ikke i sig selv, at voldgiftsklausulen er ugyldig.. Indsigelse mod voldgiftsrettens kompetence skal fremsættes senest i indklagedes svar, jf.. § 9, stk.. 7.. En part afskæres ikke fra at gøre indsigelse mod voldgiftsrettens kompetence ved at udpege eller deltage i udpegningen af en voldgiftsdommer.. Indsigelse om, at voldgiftsretten under voldgiftssagen overskrider sin kompetence, skal fremsættes straks efter, at det spørgsmål, der hævdes at være uden for voldgiftsrettens kompetence, er blevet rejst.. Voldgiftsretten kan i begge tilfælde tillade, at indsigelse fremsættes senere, hvis voldgiftsretten finder forsinkelsen undskyldelig.. Voldgiftsretten kan træffe særskilt afgørelse om spørgsmål om sin kompetence eller kan afgøre spørgsmålet i voldgiftskendelsen om sagens realitet.. Træffes der særskilt af gørelse om, at voldgiftsretten har kompetence, kan hver af parterne inden 30 dage efter at have modtaget meddelelse om afgørelsen, anmode domstolene om at afgøre spørgsmålet.. Mens anmodningen behandles af domstolene, kan voldgiftsretten fortsætte behandlingen af voldgiftssagen og afsige voldgiftskendelse.. En indsigelse mod voldgiftsrettens kompetence kan ikke senere påberåbes som ugyldigheds grund eller som grundlag for at nægte anerkendelse eller fuldbyrdelse af vold giftskendelsen, med mindre tvisten efter sin art ikke kan afgøres ved voldgift.. En forbruger mister dog kun retten til at påberåbe sig, at voldgiftsaftalen ikke er bindende for forbrugeren, hvis forbrugeren deltager i voldgiftssagen efter at have modtaget oplysning om, at voldgiftsaftalen ikke er bindende.. § 45.. En sag, hvori der er vedtaget voldgift og udpeget en voldgiftsret af instituttet, skal gennem føres, uanset om en part nægter at deltage i sagens behandling eller udebliver.. Hvis klager udebliver, kan voldgiftsretten afvise sagen.. Såfremt en part udebliver eller viser sig uvillig til at medvirke til sagens oplysning, gennemføres sagen bedst muligt efter voldgiftsrettens nærmere bestemmelse.. Efter hoved forhandlingens afslutning afsiger voldgiftsretten kendelse på grundlag af de foreliggende oplysninger.. § 46.. Opnås der ikke enighed om en afgørelse mellem voldgiftsrettens medlemmer, afgøres sagen efter flertallet af stemmer.. Formandens stemme er afgørende, såfremt stemmerne står lige.. Sagsbehand lings spørgsmål kan afgøres af voldgiftsrettens formand alene, hvis parterne eller den samlede voldgiftsret har bemyndiget formanden hertil.. En voldgiftsdommer, der er i mindretal med hensyn til begrundelse og/eller resultat, kan kræve sit votum medtaget i kendelsen.. Nægter en voldgiftsdommer at deltage i udarbejdelsen og/eller vedtagelsen af kendel sen eller at underskrive den, kan denne udarbejdes, vedtages og/eller underskrives af de øvrige medlemmer af voldgiftsretten.. Grunden til, at alle voldgiftsdommere ikke har deltaget i udarbejdelsen og/eller vedtagelsen af kendelsen eller har underskrevet den, skal oplyses i kendelsen.. :.. Efter voldgiftskendelsens afsigelse skal et eksemplar, der er underskrevet af voldgifts dommeren eller voldgiftsdommerne, jf.. stk.. 1, tilstilles hver part.. § 47.. De i voldgiftskendelsen fastsatte omkostninger, som overstiger det stillede depositum, skal indbetales til instituttet, der afregner med voldgiftsdommere, sagkyndige og andre.. Parterne hæfter solidarisk for de samlede udgifter ved voldgiftssagen uden hensyn til, hvordan udgifterne er fordelt ved kendelsen eller til, om beløbet måtte overstige den stillede sikkerhed.. En part, der herved kommer til at betale for en anden part, har regres hos denne.. Parternes advokater hæfter kun for udgifter, såfremt de har påtaget sig en sådan hæftelse.. Eventuelt overskydende depositum tilbagebetales efter instituttets opgørelse uden tilskrivning af renter.. § 48.. Voldgiftskendelsen er endelig og bindende for parterne.. § 49.. Indgår parterne under voldgiftssagen forlig om tvisten, afslutter voldgiftsretten sagen.. Hvis parterne anmoder om det og voldgiftsretten ikke modsætter sig det, stadfæster voldgiftsretten forliget i form af en voldgiftskendelse på aftalte vilkår.. En voldgiftskendelse på aftalte vilkår udformes i overensstemmelse med reglerne i § 43 og skal angive, at den er en voldgiftskendelse.. En sådan voldgiftskendelse har samme status og retsvirkninger som andre voldgiftskendelser om sagens realitet.. § 50.. En part kan inden 30 dage efter modtagelsen af voldgiftskendelse anmode voldgiftsretten om at:.. rette en kendelse, der på grund af en skrive- eller regnefejl, en trykfejl eller anden lignende fejl har fået et indhold, som ikke er i overensstemmelse med voldgiftsrettens mening,.. fortolke voldgiftskendelsen eller.. afsige tillægskendelse om krav, der er fremsat for voldgiftsretten, og som skulle være afgjort af denne, men som ikke er medtaget i voldgiftskendelsen.. Anmodningen om rettelse eller fortolkning af en voldgiftskendelse eller afsigelse af tillægskendelse sendes til voldgiftsretten og de øvrige parter med kopi til instituttet.. Parterne skal have mulighed for at udtale sig.. Voldgiftsretten tager anmodningen til følge, hvis den er berettiget.. Afgørelse om rettelse eller fortolkning af voldgiftskendelsen eller om afsigelse af tillægskendelse afsiges senest 4 uger efter, at anmodningen blev modtaget af voldgiftsretten.. Voldgiftsretten kan inden 30 dage efter afsigelse af voldgiftskendelsen på eget initiativ rette voldgiftskendelsen, jf.. 1.. Parterne skal have mulighed for at udtale sig, før den rettede voldgiftskendelse afsiges.. Voldgiftsretten kan i særlige tilfælde forlænge fristerne i stk.. 1-3.. Reglerne i stk.. 1-4 finder tillige anvendelse på afgørelser om rettelse eller fortolkning af voldgiftskendelsen og på en tillægskendelse.. Voldgiftssagen afsluttes med den endelige voldgiftskendelse eller med voldgiftsrettens afgørelse efter stk.. 2, § 45, stk.. 1, 2.. eller § 49, stk.. 1, 1.. Voldgiftssagen afsluttes endvidere med instituttets meddelelse efter § 5, stk.. 2, § 7 eller § 27, stk.. Voldgiftsretten træffer afgørelse om sagens afslutning, såfremt:.. klageren frafalder sit krav, medmindre indklagede modsætter sig, at sagen afsluttes, og voldgiftsretten finder, at indklagede har en berettiget interesse i en endelig afgørelse af tvisten,.. parterne aftaler at afslutte voldgiftssagen eller.. voldgiftsretten finder, at en fortsættelse af voldgiftssagen af andre grunde er blevet unødvendig eller umulig.. Voldgiftsrettens kompetence ophører, når voldgiftssagen afsluttes, jf.. dog § 50.. § 52.. Når voldgiftssagen er afsluttet, og udgifterne ved sagen er betalt, leverer instituttet original dokumenter, tegninger.. og lignende tilbage til parterne.. Alt andet, der har været fremlagt i sagen, for bliver instituttets ejendom.. Instituttet opbevarer kendelser og forlig indgået for en voldgiftsret i sit arkiv i mindst 10 år.. § 53.. Voldgiftsretten udarbejder referat over de afholdte møder med angivelse af tid og sted for mødet, de i mødet deltagende personer samt de på møderne trufne beslutninger.. Referatet tilstilles parterne.. Efter parternes ønske kan hovedforhandlinger helt eller delvist optages på bånd eller der kan optages stenografisk referat deraf.. F.. Forskellige bestemmelser.. § 54.. Voldgiftsrettens medlemmer og instituttet skal opretholde fortrolighed med hensyn til alle forhold vedrørende voldgiftssagen.. § 55.. Alle meddelelser fra instituttet eller voldgiftsretten anses for gyldigt modtaget af en part, når de er fremsendt med anbefalet brev til en parts adresse eller sidst kendte adresse eller bevisligt er kommet frem til parten.. Processkrifter og bilag hertil kan af parterne indsendes til voldgiftsretten og instituttet gennem brug af fax eller e-mail, hvis de nævnte dokumenter samtidig sendes på papir.. Korrespondance kan i øvrigt ske gennem brug af fax, eller e-mail efter voldgiftsrettens beslutning.. § 56.. Hverken voldgiftsdommere eller Instituttet, dets bestyrelse, repræsentantskab eller ansatte kan gøres ansvarlig for nogen handling eller undladelse i forbindelse med en begæring om voldgift, en voldgiftssags behandling eller en af en voldgiftsret afsagt kendelse.. § 57.. Regler for behandling af voldgiftssager ved Voldgiftsinstituttet Danish Arbitration er udarbej det på dansk, engelsk, tysk og fransk.. I sager, hvor processproget er dansk, tysk eller fransk, gælder henholdsvis den danske, tyske eller franske udgave af reglerne.. I alle andre sager gælder den engelske udgave af reglerne.. § 58.. Disse regler træder i kraft 15.. december 2008.. Vedtaget af bestyrelsen for Voldgiftsinstituttet Danish Arbitration 20.. september 2008.. Download pdf.. Download word..

  Original link path: /dk/Menu/Voldgift
  Open archive

 • Title: Regler om forenklet voldgiftsproces 2008
  Descriptive info: REGLER OM FORENKLET VOLDGIFTSPROCES VED.. VOLDGIFTSINSTITUTTET.. DANISH ARBITRATION.. Tvister, som efter parternes aftale skal afgøres i overensstemmelse med Voldgiftsinstituttet Danish Arbitrations regler om forenklet voldgiftsproces, afgøres af en voldgiftsret udpeget af instituttet for den enkelte tvist.. Voldgiftsretten har hjemsted i København, medmindre andet er aftalt mellem parterne.. Indgivelse af klageskrift ved forenklet voldgiftsproces.. En part, der ønsker en tvist afgjort ved voldgift i overensstemmelse med reglerne om forenklet voldgiftsproces, skal indgive et klageskrift, som skal indeholde:.. En angivelse af de dokumenter og andre beviser, som klageren påberåber sig, herunder aftalen om voldgift ved forenklet voldgiftsproces.. Eventuelle bemærkninger om, hvem der foreslås udpeget til voldgiftsdommer med angivelse af den pågældendes fulde navn og adresse og andre oplysninger, der er nødvendige for, at instituttet kan udpege voldgiftsdommeren i overensstemmelse med §§ 12-15.. : Dokumenter, der henvises til i klageskriftet, herunder aftalen om voldgift skal vedlægges i original eller kopi.. : Sammen med klageskriftet skal følge kopier af klageskriftet og de i klageskriftet nævnte dokumenter i et sådant antal, at kopi kan udleveres til voldgiftsdommeren samt hver part.. Sammen med klageskriftet skal der til instituttet indbetales et registreringsgebyr på DKK 7.. 1 anførte beløb ikke modtaget senest samtidig med klageskriftet, fastsætter instituttet en frist for indbetaling af beløbet.. Hvis beløbet ikke er betalt inden fristens udløb, afslutter instituttet sagen, uden præjudice for at klageren kan indgive et nyt klageskrift om det samme spørgsmål på et senere tidspunkt.. Datoen for instituttets modtagelse af klageskriftet skal i alle henseender anses for datoen for anlæggelse af voldgiftssagen.. Såfremt det indgivne klageskrift ikke er i overensstemmelse med de ovennævnte bestemmelser, fastsætter instituttet en kort frist for opfyldelse heraf.. Opfyldes eventuelle manglende punkter ikke inden fristens udløb, kan instituttet afslutte sagen, dog uden præjudice for, at klageren kan indgive et nyt klageskrift om det samme spørgsmål på et senere tidspunkt.. Instituttet sender en af de modtagne kopier af klageskriftet og de påberåbte dokumenter til indklagede med anmodning om at fremkomme med et svar inden 8 hverdage.. En angivelse af de dokumenter og andre beviser, som indklagede påberåber sig.. Eventuelle bemærkninger om, hvem der foreslås udpeget til voldgiftsdommer og andre oplysninger, der er nødvendige for, at instituttet kan udpege voldgiftsdommeren i overensstemmelse med §§ 12-15.. Eventuelle indsigelser mod voldgiftsrettens kompetence.. 2:.. Indklagedes svar og eventuelle bilag skal sendes i det antal eksemplarer, der er angivet i § 3, stk.. Hvis indklagede fremsætter modkrav over for klageren, skal dette være indeholdt i indklagedes svar og modkravet medtages under indklagedes påstande, idet indklagedes svar i så fald yderligere skal indeholde en fremstilling af de faktiske og retlige omstændigheder, hvorpå modkravet støttes samt angive de dokumenter og andre beviser, som indklagede i den anledning agter at påberåbe sig, ligesom der skal stilles sikkerhed i overensstemmelse med § 11.. Hvis indklagedes svar indeholder modkrav, der ikke rejser sig af samme sag som den omhandlet i klageskriftet, er modkravet at betragte som en selvstændig voldgiftssag, som voldgiftsdommeren efter parternes begæring kan beslutte at behandle sammen med den først anlagte sag.. Samtidig med indgivelse af svaret skal der betales det i § 4 nævnte registreringsgebyr, ligesom der skal stilles sikkerhed i overensstemmelse med § 11.. Afsluttende processkrifter.. Instituttet sender en kopi af indklagedes svar og eventuelle bilag til klageren, som herefter kan indgive et afsluttende processkrift inden 8 hverdage.. Såfremt instituttet har modtaget et processkrift som nævnt i stk.. 1, sender instituttet en kopi heraf til indklagede, som herefter anmodes om at fremkomme med et afsluttende processkrift inden 8 hverdage.. Ud over det i § 4 anførte registreringsgebyr skal parterne indbetale et kontant depositum som sikkerhed for de ud gifter, som voldgiftssagen skønnes at ville medføre, herunder en afgift til instituttet.. Instituttet træffer bestemmelse om stør relsen af sikkerhedsstillelsen.. Beløbet skal være indbetalt inden 8 hverdage efter, at dets størrelse er meddelt parterne.. Hvis voldgiftsdommeren træffer bestemmelse om at udpege sagkyndige til at afgive erklæring, jf.. § 20, eller viser det sig, at udgifterne, som voldgiftssagen skønnes at ville medføre, af andre grunde er større end oprindeligt antaget, kan instituttet forlange, at beløbet forhøjes, og at forhøjelsen indbetales, inden sagen fortsættes.. Indbetales den af instituttet kræ vede sikkerhed ikke inden fristens udløb, kan instituttet afslutte sagen, uden præjudice for at klager kan indgive en ny klage om det samme spørgsmål på et senere tidspunkt.. Instituttet skal i givet fald meddele parterne, at sagen er afsluttet på grund af manglende indbetaling af sikker heds stil lelse, men at sagen er afsluttet uden præjudice for en eventuel senere klage.. Hvis indklagede i sit svar har fremsat modkrav som nævnt i § 9, finder stk.. Udpegning af voldgiftsdommeren.. Voldgiftsretten skal bestå af en enkelt voldgiftsdommer, som skal være jurist, og som skal være uafhængig og upartisk.. Har ikke alle tvistens parter hjemsted i samme land, skal den, der udpeges som voldgiftsdommer have hjemsted i et andet land end nogen af parterne, medmindre parterne har aftalt andet.. Voldgiftsdommeren udpeges af instituttet.. Parterne kan senest samtidig med udløbet af fristen for indklagedes svar i fællesskab bringe en voldgiftsdommer i forslag.. Ved udpeg ningen skal der tages behørigt hensyn til kvalifikationer, som parterne har aftalt, at voldgifts dommeren skal have, og til forhold, som kan sikre udpegningen af en uafhængig og upartisk voldgiftsdommer.. Før instituttet udpeger vold giftsdommeren, skal voldgiftsdommeren underskrive en erklæring om sin uafhængighed og upartiskhed og her oplyse enhver omstændighed, der efter en parts opfat telse kunne rejse berettiget tvivl om hans upartiskhed eller uaf hængighed.. Voldgiftsdom meren skal endvidere fremlægge oplysninger om sin arbejds- og uddannelsesmæssige bag grund m.. Instituttet forelægger erklæringen og oplysningerne om voldgiftsdommerens arbejds- og uddannelsesmæssige baggrund m.. Voldgiftsdommeren skal straks underrette instituttet om ethvert forhold, der skulle have været nævnt i den i stk.. 2 nævnte erklæring, såfremt forholdet havde foreligget på daværende tidspunkt.. En part kan kun gøre  ...   Hvis der skal afholdes mundtlig forhandling i sagen, fastsætter voldgiftsdommeren efter høring af parterne tid og sted herfor med et passende varsel, således at parterne har mulighed for at give møde og tilsige de vidner, de ønsker at afhøre.. En sag, hvori der er vedtaget voldgift og udpeget en voldgiftsdommer af instituttet, skal gennem føres, uanset om en part nægter at deltage i sagens behandling eller udebliver.. Hvis klageren udebliver, kan voldgiftsdommeren afvise sagen.. Såfremt en part udebliver eller viser sig uvillig til at medvirke til sagens oplysning, gennemføres sagen bedst muligt efter voldgiftsdommerens nærmere bestemmelse.. Voldgiftsdommeren afsiger kendelse på grundlag af de foreliggende oplysninger.. Voldgiftsdommeren sender inden afsigelse af kendelse et udkast til kendelsen samt en opgørelse over udgifterne ved voldgifts sagens behandling til instituttet.. Honorar til voldgiftsdommeren fastsættes af instituttet på baggrund af et be grundet skriftligt forslag om honorarets størrelse fra voldgiftsdommeren.. Honorar til voldgiftsdommeren og afgift til instituttet fastsættes i overensstemmelse med de takster herom, der er gældende ved voldgiftssagens afslutning, jf.. Det i kendelsen fastsatte omkostningsbeløb skal være i overensstemmelse med det af instituttet fastsatte beløb.. Instituttet kan efter forudgående drøftelse med voldgiftsdommeren indarbejde ændringer vedrørende kendelsens form og kan uden at anfægte voldgiftsdommerens kompetence henlede voldgiftsdommerens opmærksomhed på øvrige spørgsmål, herunder forhold af betydning for kendelsens gyldighed, anerkendelse og fuldbyrdelse.. ændrer ikke ved, at alene voldgiftsdommeren er ansvarlig for indholdet af kendelsen.. Voldgiftsdommerens kendelse afsiges snarest muligt og senest 3 måneder efter, at sagens akter samt en kopi af den foreliggende korrespondance er sendt til voldgiftsdommeren, jf.. Hvis kendelse ikke foreligger senest som anført i 1.. , skal voldgiftsdommeren give parterne og instituttet meddelelse om, hvornår kendelse i sagen kan forventes afsagt.. Kendelsen skal være skriftlig og underskrevet af voldgiftsdommeren.. Kendelsen skal være dateret og angive, hvor voldgiften har fundet sted og, medmindre parterne har aftalt andet, indeholde en sagsfremstilling, herunder parternes påstande og i for nødent omfang en gengivelse af de afgivne forklaringer, samt angive de faktiske og juridiske omstændigheder, der er lagt vægt på ved sagens afgørelse.. Kendelsen skal endvidere inde holde en gengivelse af parternes anbringender, og, medmindre parterne har aftalt, at kend elsen ikke skal begrundes, en begrundet afgørelse af de omtvistede punkter.. Voldgiftsdommerens kendelse skal indeholde bestemmelser om størrelsen og betaling af udgifterne ved voldgiftssagen, herunder positive udlæg, betaling til sagkyndige udpeget af voldgiftsdommeren, honorar til voldgiftsdommeren og afgift til instituttet, jf.. : Voldgiftsdommerens kendelse skal angive, hvorvidt den tabende part skal erstatte mod part en de udgifter, voldgiftssagen har påført modparten, medmindre parterne har aftalt andet.. Ved fastsættelsen af udgifterne, den tabende part skal erstatte modparten, skal voldgiftsdommeren tage udgangspunkt i de omkostningsfastsættelsesprincipper, danske domstole anvender.. Voldgiftsdommeren kan dog bestemme, at den tabende part ikke eller kun delvis, skal erstatte modparten de påførte udgifter, hvis særlige grunde taler for det.. Efter voldgiftskendelsens afsigelse skal et eksemplar, der er underskrevet af voldgifts dommeren tilstilles hver part.. De i voldgiftskendelsen fastsatte omkostninger, som overstiger det stillede depositum, skal indbetales til instituttet, der afregner med voldgiftsdommeren, sagkyndige og andre.. Indgår parterne under voldgiftssagen forlig om tvisten, afslutter voldgiftsdommeren sagen.. Hvis parterne anmoder om det og voldgiftsdommeren ikke modsætter sig det, stadfæster voldgiftsdommeren forliget i form af en voldgiftskendelse på aftalte vilkår.. En voldgiftskendelse på aftalte vilkår udformes i overensstemmelse med reglerne i § 27 og skal angive, at den er en voldgiftskendelse.. En part kan inden 15 dage efter modtagelsen af voldgiftskendelse anmode voldgiftsdommeren om at:.. rette en kendelse, der på grund af en skrive- eller regnefejl, en trykfejl eller anden lignende fejl har fået et indhold, som ikke er i overensstemmelse med voldgiftsdommerens mening,.. Anmodningen om rettelse eller fortolkning af en voldgiftskendelse eller afsigelse af tillægskendelse sendes til voldgiftsdommeren og de øvrige parter med kopi til instituttet.. Voldgiftsdommeren tager anmodningen til følge, hvis den er berettiget.. Afgørelse om rettelse eller fortolkning af voldgiftskendelsen eller om afsigelse af tillægskendelse afsiges senest 15 dage efter, at anmodningen blev modtaget af voldgiftsdommeren.. Voldgiftsdommeren kan inden 15 dage efter afsigelse af voldgiftskendelsen på eget initiativ rette voldgiftskendelsen, jf.. Voldgiftsdommeren kan i særlige tilfælde forlænge fristerne i stk.. 1-4 finder tillige anvendelse på afgørelser om rettelse eller fortolkning af voldgiftskendelsen og afsigelse af en tillægskendelse.. Voldgiftssagen afsluttes med den endelige voldgiftskendelse eller med voldgiftsrettens afgø relse efter stk.. 2, § 24, stk.. eller § 30, stk.. eller med instituttets meddelelse efter § 4, stk.. 2, § 6 eller § 11, stk.. Voldgiftsdommeren træffer afgørelse om sagens afslutning, såfremt:.. klageren frafalder sit krav, medmindre indklagede modsætter sig, at sagen afsluttes, og voldgiftsdommeren finder, at indklagede har en berettiget interesse i en endelig afgørelse af tvisten,.. voldgiftsdommeren finder, at en fortsættelse af voldgiftssagen af andre grunde er blevet unødvendig eller umulig.. Voldgiftsdommerens kompetence ophører, når voldgiftssagen afsluttes, jf.. dog § 31.. Når voldgiftssagen er afsluttet, og udgifterne ved sagen er betalt, leverer instituttet origi nal dokumenter, tegninger.. Alt andet, der har været fremlagt i sagen, forbliver instituttets ejendom.. G.. Voldgiftsdommeren og instituttet skal opretholde fortrolighed med hensyn til alle forhold vedrøren de voldgiftssagen.. Alle meddelelser fra instituttet eller voldgiftsdommeren anses for gyldigt modtaget af en part, når de er fremsendt med anbefalet brev til en parts adresse eller sidst kendte adresse eller bevisligt er kommet frem til parten.. Processkrifter og bilag hertil kan af parterne indsendes til voldgiftsdommeren og instituttet gennem brug af fax eller e-mail, hvis de nævnte dokumenter samtidig sendes på papir.. Korrespondance kan i øvrigt ske gennem brug af fax eller e-mail efter voldgiftsdommerens beslutning.. Hverken voldgiftsdommeren eller instituttet, dets bestyrelse, repræsentantskab eller ansatte kan gøres ansvarlig for nogen handling eller undladelse i forbindelse med en begæring om voldgift, en voldgiftssags behandling eller en af en voldgiftsret afsagt kendelse.. Regler om forenklet voldgiftsproces ved Voldgiftsinstituttet Danish Arbitration er udarbejdet på dansk, engelsk, tysk og fransk.. Disse regler træder i kraft 18..

  Original link path: /dk/Menu/Forenklet+voldgift
  Open archive

 • Title: Mediation 2010
  Descriptive info: REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET.. § 1.. Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet.. Mediation efter disse regler indebærer, at mediatoren hverken træffer afgørelse i parternes konflikt eller fremkommer med forligsforslag eller andre tilkendegivelser omkring løsning af konflikten, medmindre parterne aftaler andet og mediatoren ikke modsætter sig dette, jf.. § 11, stk.. 5-7.. Anmodning om mediation.. § 2.. Anmodning om mediation indgives til instituttet af en part eller af parterne i forening.. Anmodningen om mediation skal indeholde.. Parternes fulde navne og adresser.. Hver parts telefonnummer, telefaxnummer samt e-mail adresse.. Navne og adresser på parternes eventuelle advokater eller andre rådgivere.. En kort redegørelse for konflikten.. Eventuelle bemærkninger vedrørende antallet af mediatorer, og om, hvem der foreslås udpeget hertil med angivelse af den pågældendes fulde navn og adresse.. Dokumenter, der henvises til i anmodningen om mediation, herunder aftalen om mediation skal vedlægges i original eller kopi.. Sammen med anmodningen om mediation skal følge kopier af anmodningen og de i anmodningen nævnte dokumenter i et sådan antal, at der udover en kopi til instituttet, kan udleveres kopi til mediatoren samt hver part.. 4:.. Hvis anmodningen om mediation ikke er i overensstemmelse med stk.. 2 og 3.. kan instituttet afslutte sagen, uden præjudice for, at der kan indgives en ny anmodning om mediation om det samme spørgsmål på et senere tidspunkt.. 5:.. Med anmodningen om mediation indbetales et gebyr på DKK 5.. Gebyret refunderes ikke.. Er det i 1.. anførte beløb ikke modtaget senest samtidig med anmodningen om mediation, fastsætter instituttet en frist for indbetaling af beløbet.. Hvis beløbet ikke er betalt inden fristens udløb, kan instituttet afslutte sagen, uden præjudice for, at der kan indgives en ny anmodning om mediation om det samme spørgsmål på et senere tidspunkt.. 6:.. Instituttet underretter straks parterne om modtagelsen af anmodningen og datoen for anmodningens modtagelse.. Instituttet sender en kopi af anmodningen om mediation og de dokumenter, som der er henvist til i anmodningen, til den anden part.. Instituttet sender samtidig parterne et eksemplar af Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet.. Har den anden part ikke inden 14 dage efter modtagelsen af den i stk.. 6 nævnte underretning skriftligt meddelt instituttet, at anmodningen om mediation accepteres i overensstemmelse med disse regler, afslutter instituttet sagen, uden præjudice for, at der kan indgives en ny anmodning om mediation om det samme spørgsmål på et senere tidspunkt.. Udpegning af mediator.. Enhver, der virker som mediator, skal være uafhængig og upartisk.. Medmindre parterne har aftalt andet, udpeges mediator af instituttet, efter at parterne har haft lejlighed til at udtale sig.. Der udpeges kun én enkelt mediator, medmindre parterne har aftalt andet.. Hvis parterne har aftalt, at der skal udpeges to eller flere mediatorer, sker udpegningen af mediatorerne i overensstemmelse med 1.. , medmindre parterne har aftalt andet.. Ved udpegningen skal der tages behørigt hensyn til de kvalifikationer, som parterne har aftalt, at mediatoren skal have, til parternes behov for en hurtig behandling, eventuelle geografiske hensyn samt til forhold, som kan sikre udpegning af en uafhængig og upartisk mediator.. Har ikke alle konfliktens parter hjemsted i samme land, skal den, der udpeges som mediator, have hjemsted i et andet land end nogen af parterne, medmindre parterne har aftalt andet.. Før instituttet udpeger en mediator, skal han underskrive en erklæring om sin uafhængighed og upartiskhed og her oplyse enhver omstændighed, der kan rejse berettiget tvivl om hans upartiskhed eller uafhængighed.. Instituttet skal forelægge erklæringen for parterne med angivelse af en frist for eventuelle bemærkninger.. 6: En udpeget mediator skal straks underrette parterne og instituttet om ethvert forhold, der skulle have været nævnt i den i stk.. 5 nævnte erklæring, såfremt forholdet havde foreligget på daværende tidspunkt.. Instituttets formandskab træffer afgørelse om, hvorvidt en foreslået person må anses for inhabil, eller hvorvidt en udpeget mediator må træde tilbage på grund af inhabilitet.. Så snart mediatoren er udpeget, meddeler instituttet parterne, at mediatoren er udpeget samt dennes navn, adresse, telefon- og faxnummer samt e-mail-adresse.. Såfremt en mediator efter at være udpeget afgår ved døden, ønsker at fratræde eller hans hverv tilbagekaldes af instituttet eller såfremt en foreslået mediator ikke udpeges, udpeger instituttet en ny mediator.. Ud over det i § 2, stk.. 5, anførte gebyr skal parterne indbetale et kontant depositum som sikkerhedsstillelse for  ...   af mediatoren.. Tilrettelæggelse af mediationen sker i overensstemmelse med disse regler.. Såfremt et spørgsmål ikke er omtalt i disse regler, afgøres spørgsmålet i overensstemmelse med parternes aftale, eller i mangel af sådan aftale efter mediatorens bestemmelse.. Mediatorens rolle.. Mediatoren fastsætter eventuelle mødesteder og mødetidspunkter efter forudgående høring af parterne.. Mediatoren skal sikre, at parterne behandles lige og at hver part har lejlighed til at fremføre sin sag, og sørger for at mediationen fremmes mest muligt.. Mediatoren kan mødes med og kommunikere mundtligt og skriftlig med parterne enkeltvis eller samlet.. Oplysninger, som en part giver mediatoren, skal forblive fortrolige og må ikke videregives til den anden part, medmindre parten har givet udtrykkelig tilladelse hertil.. Mediatoren leder mediationen, som har til formål at klarlægge, hvilke interesser og behov parterne har, og hvilke konflikter parterne ønsker at finde en løsning på, således at parterne hjælpes til at opnå en løsning herpå.. Mediatoren træffer hverken afgørelse i parternes konflikt eller fremkommer med forligsforslag eller andre tilkendegivelser omkring løsning af konflikten, jf.. dog stk.. Hvis parterne anmoder om det og mediatoren ikke modsætter sig det, kan mediatoren fremkomme med forslag til en løsning af konflikten.. Afslutning af mediationen.. Mediationen anses for afsluttet, når:.. a) parterne er enige om at meddele mediatoren, at de har opnået en løsning på konflikten,.. b) mediatoren meddeler parterne, at han ikke ønsker at fortsætte mediationen,.. c) en part meddeler mediatoren, at mediationen skal anses for afsluttet, eller.. d) der er forløbet 45 dage efter udpegningen af mediatoren, og parterne ikke aftaler andet.. Mediatoren bekræfter skriftligt overfor parterne med kopi til instituttet, at mediationen er afsluttet.. Såfremt parterne opnår en løsning på konflikten og i øvrigt er enige herom, kan instituttet efter anmodning fra parterne nedsætte en voldgiftsret med henblik på, at voldgiftsretten kan stadfæste den af parterne opnåede løsning i form af en endelig voldgiftskendelse på aftalte vilkår, jf.. Regler for behandling af voldgiftssager ved Voldgiftsinstituttet.. Efter anmodning fra parterne og hvis mediatoren ikke modsætter sig, kan instituttet udpege mediatoren som eneste voldgiftsdommer med henblik på, at der afsiges voldgiftskendelse som nævnt i stk.. Parterne hæfter solidarisk for alle udgifter, som har været forbundet med mediationen samt eventuelt afsigelse af voldgiftskendelse i overensstemmelse med § 13, herunder men ikke begrænset til mediatorens honorar.. Medmindre parterne har aftalt andet fordeles udgifterne efter 1.. med lige store andele til hver part.. Mediatoren sender ved mediationens afslutning en opgørelse over udgifterne ved mediationen til instituttet.. Instituttet fastsætter mediatorens honorar på baggrund af et begrundet forslag om honorarets størrelse fra mediatoren.. Instituttet foretager den endelige opgørelse af de samlede udgifter ved mediationen.. Honoraret til mediatoren fastsættes i overensstemmelse med de takster, som er vedtaget af instituttets bestyrelse, og som er gældende ved afslutningen af mediationen.. Fortrolighed mv.. Mediatoren, parterne og instituttet skal opretholde fortrolighed med hensyn til alle forhold vedrørende mediationen og den konflikt, der har været omfattet af mediationen medmindre andet aftales.. Fortroligheden omfatter også en af parterne opnået løsning på konflikten, medmindre parterne aftaler andet eller offentliggørelse er nødvendig af hensyn til gennemførelsen eller gennemtvingelsen af den af parterne opnåede løsning eller af hensyn til overholdelse af bestemmelser fastsat i lovgivning eller anden offentlig regulering, som en part er underlagt.. Parterne forpligter sig til ikke som bevismiddel i en tvist at anvende materiale udarbejdet af modparten eller mediatoren til brug for meditationen samt at anvende synspunkter, herunder eventuelle forligsforslag, fremsat af modparten eller mediatoren under mediationen.. Parterne og mediatoren forpligter sig til at respektere, at mediatoren ikke kan være voldgiftsdommer eller på anden måde beskæftige sig med den konflikt, der har været omfattet af mediationen, bortset fra det i § 13 nævnte tilfælde.. Parterne forpligter sig til at afstå fra at indkalde mediatoren som vidne i en retssag, der helt eller delvist vedrører mediationen eller den konflikt, der har været omfattet af mediationen.. Parterne kan ikke kræve at se mediatorens noter, optegnelser og lignende.. På en parts anmodning skal det i 1.. nævnte materiale destrueres umiddelbart efter afslutning af mediationen.. Ansvar.. Mediatoren, instituttet, dets bestyrelse, repræsentantskab eller ansatte kan ikke gøres ansvarlige for nogen handling eller undladelse i forbindelse med en anmodning om mediation, mediationens behandling eller resultat eller en voldgiftskendelse efter § 13.. Ikrafttrædelse mv.. Disse regler træder i kraft den 1.. juni 2010.. Vedtaget af bestyrelsen for Voldgiftsinstituttet 31.. maj 2010..

  Original link path: /dk/Menu/Mediation
  Open archive

 • Title: Anbefalede klausuler
  Descriptive info: Sager under DKK 1 mio.. / EUR 135.. Voldgiftsinstituttet har udarbejdet forslag til voldgiftsklausuler.. I menuen til venstre finder du de anbefalede klausuler til voldgift, forenklet voldgift, mediation og voldgift samt mediation.. Voldgiftsinstituttet anbefaler, at voldgiftssager, hvor det omtvistede beløb ikke overstiger DKK 1 mio.. 000, afgøres af en enkelt voldgifts dommer, medmindre særlige forhold gør sig gæl dende..

  Original link path: /dk/Menu/Anbefalede+klausuler
  Open archive

 • Title: Regler for forslag til sagkyndige
  Descriptive info: Regler for forslag til sagkyndige.. Regler for behandling af begæringer om forslag til sagkyndige.. Voldgiftsinstituttet fremkommer efter begæring med forslag til en eller flere uafhængige og upartiske samt kvalificerede sagkyndige, som kan afgive en erklæring om bestemte spørgsmål.. Den i § 1 nævnte begæring skal indeholde:.. 1).. Rekvirentens og modpartens fulde navn og adresse.. 2).. Oplysninger om, hvorvidt modparten skal modtage kopi af instituttets korrespondance med rekvirenten.. 3).. En kort fremstilling af sagen.. 4).. De spørgsmål, som den sagkyndige skal afgive erklæring om (skønstema).. 5).. Eventuel angivelse af de ønskede kvalifikationer hos den sagkyndige.. :.. Bilag, der henvises til i skønstemaet, skal vedlægges i original eller kopi.. Sammen med begæringen skal der til Voldgiftsinstituttet indbetales et gebyr på DKK 2.. 000 pr.. Gebyret tilbagebetales  ...   have.. : Før Voldgiftsinstituttet bringer en sagkyndig i forslag, skal han underskrive en erklæring om sin uafhængighed og upartiskhed og her oplyse enhver omstændighed, der efter en parts opfattelse kunne rejse berettiget tvivl om hans upartiskhed eller uaf hæn gighed.. Instituttet kan endvidere anmode den sagkyndige om at fremlægge oplysninger om sin arbejds- og uddannelsesmæssige baggrund m.. Oplysninger om instituttets forslag til sagkyndig sammen med vedkommendes erklæring om uafhængighed og upartiskhed samt eventuelle oplysninger om den sagkyndiges arbejds- og uddannelsesmæssige baggrund m.. (CV) sendes til rekvirenten og med rekvirentens tilladelse tillige modparten.. Den sagkyndige og Voldgiftsinstituttet skal opretholde fortrolighed med hensyn til alle forhold vedrørende begæringen.. Disse regler træder i kraft 1.. april 2008.. Vedtaget af bestyrelsen for Voldgiftsinstituttet Danish Arbitration 28.. februar 2008..

  Original link path: /dk/Menu/Sagkyndige
  Open archive

 • Title: Omkostninger
  Descriptive info: Omkostningerne ved voldgift består sædvanligvis af følgende omkostninger.. registreringsafgift,.. honorar til voldgiftsdommerne,.. en administrationsafgift.. evt.. lokaleleje.. I menuen til venstre findes en oversigt over honorarer og administrationsafgift til Voldgiftsinstituttet..

  Original link path: /dk/Menu/Omkostninger
  Open archive

 • Archived pages: 108